Banner trang chi tiết
Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 4 CHUYÊN ĐỀ LẬP SỐ TỰ NHIÊN

CHUYÊN ĐỀ LẬP SỐ TỰ NHIÊN

Chuyên đề lập số tự nhiên, viết các số tự nhiên theo điều kiện cho trước.

Ví dụ: Viết số tự nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau và tổng các chữ số bằng 21.


6 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài 1: Viết số tự nhiên bé nhất thỏa mãn tổng các chữ số không đổi
Nâng cao 12721 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Trong bài giảng này chúng ta tìm hiểu bài toán viết số tự nhiên bé nhất thỏa mãn điều kiện cho trước về tổng các chữ số.

Ví dụ: Viết số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số bằng 25.


BÀI 2: Viết số tự nhiên bé nhất thỏa mãn tổng các chữ số không đổi (tiếp)
Nâng cao 5938 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Trong bài giảng này chúng ta tìm hiểu bài toán viết số tự nhiên bé nhất thỏa mãn điều kiện cho trước về tổng các chữ số và số chữ số đã cho trước.

Ví dụ: Viết số tự nhiên bé nhất có 4 chữ số mà tổng các chữ số bằng 25.


Bài 3: Viết số tự nhiên lớn nhất thỏa mãn tổng các chữ số không đổi
Nâng cao 4692 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Trong bài giảng này chúng ta tìm hiểu bài toán viết số tự nhiên lớn nhất thỏa mãn điều kiện cho trước về tổng các chữ số và số chữ số đã cho trước.

Ví dụ: Viết số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số mà tổng các chữ số bằng 25.


Bài 4: Viết số tự nhiên lớn nhất thỏa mãn tổng các chữ số không đổi (tiếp)
Nâng cao 3812 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Trong bài giảng này chúng ta tìm hiểu bài toán viết số tự nhiên lớn nhất thỏa mãn điều kiện cho trước về tổng các chữ số mà không yêu cầu có bao nhiêu chữ số.

Ví dụ: Viết số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 25.


BÀI 5: Viết số tự nhiên bé nhất thỏa mãn tích các chữ số không đổi
Nâng cao 3278 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Viết số tự nhiên bé nhất thỏa mãn tích các chữ số không đổi.

Bài tập ví dụ: Viết số tự nhiên bé nhất có tích các chữ số bằng 20.


Bài 6: Viết số tự nhiên lớn nhất thỏa mãn tích các chữ số không đổi
Nâng cao 3460 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Tìm hiểu về bài toán viết số tự nhiên lớn nhất có tích các chữ số không đổi.

Ví dụ: Viết số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau và tích các chữ số bằng 20.