Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Tài liệu

Tài liệu

TÀI LIỆU TOÁN LỚP 6
Tài liệuLượt tải
Đề kiểm tra học kì II Archimedes năm học 2022-2023 3,475
Đề kiểm tra học kì II lớp 6 trường Hà Nội Amsterdam năm học 2022-2023 2,812
Đề kiểm tra học kì II toán 6 KNTT 8,214
Đề cương ôn tập học kì II lớp 6 KNTT 10,492
Đề kiểm tra học kì II lớp 6 CTST 2,491
Đề cương ôn tập học kì II lớp 6 CTST 2,207
Đề kiểm tra học kì II lớp 6 CD 3,502
Đề cương ôn tập học kì II lớp 6 CD 2,926
Đề thi chọn học sinh giỏi môn toán 6 huyện Tiên Du năm học 2022-2023 1,802
Đề giao lưu học sinh giỏi cấp huyện Như Xuân (TH) Toán 6 - Năm học 2021-2022 1,805
Đề thi ôn tập giữa học kì II - Toán lớp 6 CTST 2,899
Đề cương ôn tập giữa học kì II - Toán lớp 6 CTST 2,460
140 bài toán vui 1,997
Đề thi toán VTMC năm 2023 lớp 6 - vòng 1 1,609
Đề thi ôn tập giữa kì II lớp 6 CD 2,708
Đề thi ôn tập giữa học kì II lớp 6 KNTT 3,156
Đề cương ôn tập giữa học kì II - Toán lớp 6 CD 4,288
Đề ôn tập hè Toán lớp 6 (Chương trình mới) 33,507
Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 6 trường Hà Nội Amsterdam năm học 2021 - 2022 6,588
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì II - Toán lớp 6 7,555
Đề cương ôn tập cuối kì II - Toán lớp 6 6,873
Đề cương ôn tập giữa kì II - Toán lớp 6 KNTT 11,298
Đề cương ôn tập cuối kì I - Toán lớp 6 27,274
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì 1 - Toán lớp 6 14,616
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 1 - Toán lớp 6 20,076
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 6 11,973
Đề cương ôn thi giữa học kì 1 trường Nguyễn Tất Thành năm học 2021 - 2022 8,308
Chuyên đề ôn tập hè Toán lớp 6 26,876
Tổng hợp các câu khó xuất hiện trong đề thi học kì 1 Toán 6 27,672
Đề thi toán ITMC lớp 6 năm 2019 19,376
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 6 37,710
Đề cương ôn tập giữa học kì I Toán 6 33,094
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 95,319
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 6 năm học 2020 - 2021 79,776
Đề kiểm tra chất lượng học kì II lớp 6 trường Amsterdam năm học 2018 - 2019 29,076
Bộ đề ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 43,622
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 42,289
Bộ 10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 6 83,671
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 6 58,833
Đề thi và Hướng dẫn giải đề thi toán học kì 1 lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2018 - 2019 32,210
Tổng hợp đề thi học kì I lớp 6 31,442
Đề kiểm tra giữa kì II môn toán lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2017 - 2018 30,824
Tổng hợp đề thi học kì môn Toán lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam 55,433