Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > VIẾT CÁC SỐ ĐO ĐỘ DÀI, KHỐI LƯỢNG, DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 9

VIẾT CÁC SỐ ĐO ĐỘ DÀI, KHỐI LƯỢNG, DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 9

A. Kiến thức cần nhớ

1. Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài: 

km, hm, dam, m, dm, cm, mm

Hai đơn vị đo độ dài liền nhau :

- Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé.
- Đơn vị bé bằng  0,1 lần đơn vị lớn.

2. Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng:  

tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g

Hai đơn vị đo khối lượng liền nhau :

-Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé.
-Đơn vị bé bằng 0,1 đơn vị lớn.

3. Ôn tập bảng đơn vị đo diện tích:

Hai đơn vị đo diện tích liền nhau :

- Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé.
- Đơn vị bé bằng 0,01 đơn vị lớn.

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Điền số vào chỗ chấm:

a) 7m 8dm = ... m

b) 2m 5cm = ... m

Giải:

a) 7,8

b) 2,05

Ví dụ 2: Điền số vào chỗ chấm:

a) 135kg = ... tạ

b) 240kg = ... tấn

Giải:

a) 1,35

b) 0,24

Ví dụ 3: Điền số vào chỗ chấm:

a) 75\(dm^2\) = ... \(m^2\)

b) 0,75\(dm^2\) = ... \(m^2\)

Giải:

a) 0,75

b) 0,0075

Ví dụ 4: Một ô tô trung bình mỗi giờ đi được 54000m. Hỏi mỗi phút ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Giải:

1 giờ = 60 phút

Mỗi phút ô tô đi được:

54000 : 60 = 900 (m) = 0,9 (km)

Ví dụ 5: Tấm vải thứ nhất dài 30,5m; tấm vải thứ hai dài hơn tấm vải thứ nhất là 3,75m. Hỏi cả hai tấm vải dài bao nhiêu mét?

Giải:

Chiều dài tấm vải thứ hai là:

30,5 + 3,75 = 34,25 (m)

Chiều dài cả hai tấm vải là:

30,5 + 34,25 = 64,75 (m)

C. Bài tập tự luyện

Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 65mm = .. dm

b) 78m = ... km

Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 67kg = ... yến

b) 98 yến = ... tấn

Bài 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 82 \(cm^2\) = ... \(km^2\)

b) 8 \(m^2\) = ... \(km^2\)

Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2345 \(m^2\) = ... ha

b) 5 \(km^2\) = ... ha

Bài 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 25,5m = ... m ... cm

b) 7,65km = ... km ... m

Bài 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7,34 tạ = ... tạ ... kg

b) 15,25 tấn = ... tấn ... kg

Bài 7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 28,4 \(m^2\) = ... \(m^2\) ... \(dm^2\)

b) 4,07 \(km^2\) = ... \(km^2\) ... \(m^2\)

Bài 8. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 16m 8dm và chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Hỏi chu vi mảnh đất đó là bao nhiêu mét?

Bài 9. Ba xe ô tô chở gạo, trung bình mỗi xe chở được 4 tấn 200kg. Biết xe thứ nhất chở được 3  tấn 700kg; xe thứ hai chở được 4 tấn 300kg. Hỏi xe thứ ba chở được bao nhiêu tấn gạo?

Bài 10. Một mảnh bìa hình chữ nhật có chu vi là 3,2m và chiều dài bằng \(5 \over 3\) chiều rộng. Tính diện tích mảnh bìa đó với đơn vị đo là mét vuông?

 

 

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 9 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

Bài học tuần 9


Bài viết liên quan