Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10. PHÉP CỘNG DẠNG 26 + 4; 36 + 24; 9 + 5 - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 3

PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10. PHÉP CỘNG DẠNG 26 + 4; 36 + 24; 9 + 5 - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 3

TUẦN 3

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

  • Phép cộng có tổng bằng 10
  • 26 + 4
  • 36 + 24
  • 9 + 5

Ví dụ 1.  Đặt tính rồi tính:

31 + 9            42 + 8             13 + 7             54 + 6            48 + 22              35 + 45  

………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………….....

Hướng dẫn

  

Ví dụ 2. Số ?

9 + … = 11              9 + … = 12             9 + … = 13               … + 5 = 14              9 + … = 1 5

… + 7 = 16              9 + … = 17            9 + … = 18                … + 9 = 19         

Hướng dẫn

9 + 2  = 11          9 + 3 = 12        9 + 4  = 13           9 + 5 = 14         9 + 6 = 1 5

9 + 7 = 16           9 + 8 = 17        9 + 9  = 18          10  + 9 = 19         

 Ví dụ 3. Tính:

37 + 3 + 5 = …                      55 + 35 + 8 = …                     14 + 23 + 43 = …   

42 + 8 + 10 = …                    48 – 20 + 5  = …                     68 – 28 – 30  = …   

Hướng dẫn

37 + 3 + 5 = 45                      55 + 35 + 8 = 98                      14 + 23 + 43 = 80   

42 + 8 + 10 = 60                    48 – 20 + 2  = 30                     68 – 28 – 30  = 10  

 Ví dụ 4. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Lớp 2A có : 29 học sinh

Lớp 2B có: 31 học sinh

Cả hai lớp có: …. học sinh?

Hướng dẫn

Cả hai lớp có số học sinh là:

29 + 31 = 60 (học sinh)

Đáp số: 60 học sinh

Ví dụ 5. Tính:

a) 3dm + 5cm = ... cm

b) 5dm + 3cm = ... cm

Hướng dẫn

a) 3dm + 5cm = 35cm

b) 5dm + 3cm = 53cm

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

41 + 9            52 + 8             13 + 17             54 +26            38 + 32              45 + 25  

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a)

19 + 6 < 16 +9 …..

19 + 6 = 16 + 9 …..

19 + 6 > 16 + 9 …...

b)

29 + 36 > 39 + 26 …..

29 + 36 = 39 +26 …..

29 + 36 < 39 + 26 …..

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 4 + 5 + 6 < 4 + 6 + 5 …..

b) 4 + 5 + 6 = 4 + 6 + 5 …...

c) 4 + 5 + 6 > 4 + 6 + 5 …...

Bài 4. Tính:

27 + 3 + 6 = …                      25 + 35 + 7 = …                     24 + 23 + 13 = …   

12 + 8 + 20 = …                    48 – 10 + 5  = …                     58 – 28 – 10  = …   

Câu 5. Điền số vào chỗ chấm rồi tính (theo mẫu):

a) 9 + 7 = 9 +1 + 6 = 10 + 6 = ….

b) 9 + 5 = 9 + 1 + …= ....+ …. =……..

c) 9 + 6 = 9 +…+…. =.....+ …. =……..

d) 9 + 4 = 9 + 1 +…=.....+ …. =……..

e) 9 + 8 = 9 + …+…=.....+ …. =……..

g) 9 + 9 = 9 +….+…=.....+ …. =……..

Câu 6. Lớp 2A có 19 bạn nam và 21 bạn nữ . Hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu bạn?

Câu 7. Hùng có 9 viên bi màu đỏ và 7 viên bi màu xanh. Hỏi Hùng có tất cả bao nhiêu viên bi?

Câu 8. Con Sên bò được đoạn đường dài 46cm, sau đó nó bò tiếp được thêm đoạn đường dài 44cm. Hỏi con Sên đã bò được đoạn đường dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Bài 9. Tính:

a) 31cm + 59cm = ... dm

b) 50cm + 30cm = ... dm

c) 1dm + 9cm = ... cm

d) 15cm + 3dm = ... cm

 

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 3 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

Bài học tuần 3

 

 

 

 


Bài viết liên quan