Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > BẢNG NHÂN 8 - BẢNG CHIA 8 - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 11

BẢNG NHÂN 8 - BẢNG CHIA 8 - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 11

TUẦN 11

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

  • Bảng nhân 8
  • Bảng chia 8

Ví dụ 1.  Tính nhẩm:

8 x 1 = …                 8 x 6 = …                      8 : 8 = …                     48 : 8 = …           

8 x 2 = …                 8 x 7 = …                      16 : 8 = …                   56 : 8 = …       

8 x 3 = …                 8 x 8 = …                      24 : 8 = …                   64 : 8 = …       

8 x 4 = …                 8 x 9 = …                      32 : 8 = …                   72 : 8 = …       

8 x 5 = …                 8 x 10 = …                    40 : 8 = …                   80 : 8 = …       

Hướng dẫn

8 x 1 = 8                   8 x 6 = 48                      8 : 8 = 1                     48 : 8 = 6           

8 x 2 = 16                 8 x 7 = 56                      16 : 8 = 2                   56 : 8 = 7       

8 x 3 = 24                 8 x 8 = 64                      24 : 8 = 3                   64 : 8 = 8       

8 x 4 = 32                 8 x 9 = 72                      32 : 8 = 4                   72 : 8 = 9       

8 x 5 = 40                 8 x 10 = 80                    40 : 8 = 5                   80 : 8 = 10       

Ví dụ 2. Tính:

8 x 5 + 70 = …                          8 x 4 + 56 = …                          8 x 9 – 32 = …

8 x 7 – 29 = …                          8 x 8 – 32 = …                       8 x 10 – 29 = …

Hướng dẫn

8 x 5 + 70 = 110                        8 x 4 + 56 = 88                          8 x 9 – 32 = 40

8 x 7 – 29 = 27                          8 x 8 – 32 = 32                          8 x 10 – 29 = 51

Ví dụ 3. Tìm x:

x : 8 = 105                                              64 : x = 8

x : 8 =  115                                            X x 8 = 104

Hướng dẫn

x : 8 = 105                                              64 : x = 8

x      = 105 x 8                                               x = 64 : 8

x      = 840                                                     x = 8

x : 8 =  115                                            X x 8 = 104

x      = 115 x 8                                       x       = 104 : 8

x      = 920                                             x       = 13

Ví dụ 4. Trong vườn có 26 cây chanh và số cây cam gấp 8 lần số cây chanh. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây cam và cây chanh?

Hướng dẫn

Trong vườn có số cây cam là

26 x 8 = 208 (cây)

Trong vườn có tất cả số cây cam và cây chanh là

26 + 208 = 234 (cây)

Đáp số: 234 cây.

Ví dụ 5. Một thùng đựng 88 lít mật ong, đã bán hết 1/8 số mật ong đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong?

Hướng dẫn

Đã bán số  lít mật ong là

88 : 8 = 11 (lít)

Trong thùng còn lại số lít mật ong là

88 – 11 = 77 (lít)

Đáp số: 77 lít mật ong.

     

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Tính giá trị của biểu thức:

 a) 8 x 4 + 35 = …                                           c) 8 x 6 – 17 = …

 b) 8 x 5 + 75 = …                                           d) 8 x 7 + 42 = …

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:

 a) 64 : 8 + 39 = …                                           c) 72 : 8  x 6  = …

 b) 88 : 8 + 17  = …                                          d) 48 : 8 + 80 : 8 = …

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

223 x 8                                               96 : 8        

121 x 8                                              120 : 8

217 x 8                                              128 : 8

Bài 4. Tìm x:

x : 8 = 19 + 29                                            x : 8 = 28 x 8

x : 8 = 34 x 8                                              x : 8 = 152 : 8

Bài 5. Một tủ sách có 8 ngăn, mỗi ngăn có 102 quyển. Hôm nay cô thủ thư cho mượn 1/3 số sách trong tủ. Hỏi cô cho mượn bao nhiêu quyển sách?

Bài 6. Một mảnh vải dài 8m, đem cắt thành từng mảnh dài 1m. Hỏi phải cắt mấy lần?

Bài 7. Bác Tâm nuôi 128 con gà mái, số gà trống bằng 1/8 số gà mái. Hỏi nhà bác Tâm nuôi tất cả bao nhiêu con gà?

Bài 8. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 64m, chiều rộng bằng 1/8 chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn đó.

Bài 9. Có 72 quả cam, bán đi 8 quả. Hỏi số cam còn lại gấp mấy lần số cam bán đi?

Bài 10. Một đội công nhân phải đặt một đường ống nước dài 947m. Họ đã làm trong 8 ngày, mỗi ngày đặt được 102m. Hỏi còn phải đặt bao nhiêu mét nữa?

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 11 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

Bài học tuần 11

                       

                          


Bài viết liên quan