Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > ÔN TẬP CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 2

ÔN TẬP CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 2

A. Kiến thức cần nhớ:

- Các số có sáu chữ số

- Hàng và lớp

B. Một số ví dụ:

Bài 1. Cho số 123045

a) Chữ số 2 thuộc hàng nào, lớp nào?

b) Chữ số 0 thuộc hàng nào, lớp nào?

Hướng dẫn giải:

a) Chữ số 2 thuộc hàng chục nghìn, lớp nghìn.

b) Chữ số 0 thuộc hàng trăm, lớp đơn vị.

Bài 2. Cho số 135790

a) Viết giá trị của chữ số 3 của số đã cho

b) Viết giá trị của chữ số 7 của số đó

Hướng dẫn giải:

Giá trị của chữ số 3 là 30 000

Giá trị của chữ số 7 là 700

Bài 3. Cho số 247395

a) Lớp đơn vị gồm các chữ số nào?

b) Lớp nghìn gồm các chữ số nào?

Hướng dẫn giải:

a) Lớp đơn vị gồm các chữ số: 3, 9, 5

a) Lớp nghìn gồm các chữ số: 2, 4, 7

Bài 4. Cho các số 34052, 34205, 34502, 34520, 34025. Tìm số lớn nhất và số bé nhất.

Hướng dẫn giải:

Số lớn nhất là: 34520

Số bé nhất là: 34025

Bài 5. Viết số bé nhất có 6 chữ số, trong đó lớp đơn vị có một chữ số 3, lớp nghìn có hai chữ số 2.

Hướng dẫn giải:

Số bé nhất có 6 chữ số, trong đó lớp đơn vị có một chữ số 3, lớp nghìn có hai chữ số 2 là: 122003

C. Bài tập tự luyện.

Bài 1. Cho số 358902

a) Chữ số 9 thuộc hàng nào, lớp nào?

b) Chữ số 5 thuộc hàng nào, lớp nào?

Bài 2. Cho số 145894

a) Viết giá trị của chữ số 1 của số đã cho

b) Viết giá trị của chữ số 9 của số đó

Bài 3. Cho số 100003

a) Lớp đơn vị gồm các chữ số nào?

b) Lớp nghìn gồm các chữ số nào?

Bài 4. Các số nào được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn?

A. 246503, 246035, 246530, 246305

B. 246035, 246350, 246503, 246530

Bài 5. Số 9 mươi nghìn có:

a) Bao nhiêu chữ số?

b) Bao nhiêu chữ số 0?

Bài 6. Số 5 trăm nghìn có:

a) Bao nhiêu chữ số?

b) Bao nhiêu chữ số 0?

Bài 7. Cho số 509 002

a) Lớp đơn vị gồm các chữ số nào?

b) Lớp nghìn gồm các chữ số nào?

Bài 8. Cho số 264735

a) Chữ số 7 có giá trị là bao nhiêu?

b) Chữ số 6 có giá trị là bao nhiêu?

Bài 9. a) Viết số bé nhất có 6 chữ số khác nhau.

           b) Chữ số thứ hai của số đó (Kể từ trái sang phải) thuộc hàng nào, lớp nào?

Bài 10. a) Viết số lớn nhất có sáu chữ số khác nhau.

             b) Chữ số đầu tiên của số đó thuộc hàng nào, lớp nào?

 

 

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 2 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

Bài học tuần 2

 


Bài viết liên quan