Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > PHÉP CỘNG DẠNG 38 + 25 ; 7 + 5 ; 47 + 5 ; 47 + 25 - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 6

PHÉP CỘNG DẠNG 38 + 25 ; 7 + 5 ; 47 + 5 ; 47 + 25 - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 6

TUẦN 6

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

  • 38 + 25

  • 7 + 5

  • 47 + 5

  • 47 + 25

Ví dụ 1.  Đặt tính rồi tính:

38 + 19            28 + 28             48 + 37             28 + 36            18 + 25              38 + 43  

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….........................................

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….........................................

Hướng dẫn

Ví dụ 2. Số ?

7 + … = 13              37 + … = 42             57 + … = 73               … + 9 = 16          

7 + … = 15              … + 17 = 36             67 + … = 71               27 + … = 81         

Hướng dẫn

7 + 6 = 13               37 + 5 = 42               57 + 16 = 73                 7 + 9 = 16           

7 + 8 = 15              19 + 17 = 36             67 + 4 = 71                   27 + 54 = 81         

Ví dụ 3. Tính:

37 + 17 + 5 = …                      57 + 25 + 8 = …                       18 + 29 + 19 = …   

48 + 9 + 19 = …                      47 – 20 + 15  = …                    17 +  28 + 35  = …    

Hướng dẫn

37 + 17 + 5 = 59                       57 + 25 + 8 = 90                       18 + 29 + 19 = 66   

48 + 9 + 19 = 76                       47 – 20 + 15  = 42                    17 + 28 + 35 = 80     

Ví dụ 4. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

38

28

47

67

57

58

Số hạng

34

47

19

 5

16

27

Tổng

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn

Số hạng

38

28

47

67

57

58

Số hạng

34

47

19

 5

16

27

Tổng

72

75

66

72

73

85

Ví dụ 5. Viết chữ số thích hợp vào ô trống:

      

Hướng dẫn

     

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

48 + 19            58 + 29             18 + 17             58 + 26            38 + 37              48 + 25  

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

57 + 9             37 + 19             47 + 17             67 + 26           77 + 34              47 + 25  

Bài 3. Điền số vào chỗ chấm rồi tính:

a) 7 + 4 = 7 + 3 + ….=……..+ …. =……...

b) 7 + 5 = 7 +…+…..=……..+ …. =……...

c) 7 + 6 = 7 + ...+…..=……..+ …. =……...

d) 7 + 7 = 7 +…+…..=……..+ …. =……...

e) 7 + 8 = 7 +…+…..=……..+ …. =……...

g) 7 + 9 = 7 +…+…..=……..+ …. =……...

Bài 4. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

7

28

47

57

47

77

Số hạng

14

7

18

9

14

15

Tổng

 

 

 

 

 

 

Bài 5. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

38

18

48

67

57

77

Số hạng

24

27

38

29

15

35

Tổng

 

 

 

 

 

 

Bài 6. Số ?

17 + … = 24              38 + … = 42             57 + … = 75              … + 8 = 15             

 7 + … = 19              … + 17 = 33              27 + … = 41              27 + … = 61         

Bài 7. Tính:

29 + 18 + 36 = …                     38 + 39 + 17 = …                     28 + 23 + 19 = …   

17 + 38 + 20 = …                     19 + 17 + 35  = …                    57 + 28 – 10  = …   

Bài 8. Khoanh vào phép cộng có kết quả lớn nhất:

A. 28 + 37 + 15

B. 37 + 34

C. 48 + 27

D. 57 + 5 + 29

Bài 9. Viết chữ số thích hợp vào ô trống:      

      

 

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 6 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

Bài học tuần 6


Bài viết liên quan