Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 8

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 8

A. Lý thuyết: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Cách giải:

Cách 1:

+) Số lớn = (tổng + hiệu): 2

+) Số bé = số lớn – hiệu  (hoặc tổng - số lớn)

Cách 2:

+) Số bé = (tổng – hiệu) : 2

+) Số lớn = số bé + hiệu  (hoặc tổng – số bé)

B. Một số ví dụ:

Bài 1. Tổng của hai số là 80. Hiệu của hai số đó là 10. Tìm hai số đó.

Hướng dẫn giải:

Số lớn là: (80 + 10) : 2 = 45

Số bé là: 80 – 45 = 35

Đáp số: Số lớn: 45, số bé: 45

Bài 2. Một lớp học có 40 bạn, trong đó số bạn trai nhiều hơn số bạn gái là 6 bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu bạn trai, bao nhiêu bạn gái?

Hướng dẫn giải:

Số bạn trai là:

(40 + 6) : 2 = 23 (bạn)

Số bạn gái là:

40 – 23 = 17 (bạn)

Đáp số: số bạn trai: 23 bạn

                Số bạn gái: 17 bạn

 

Bài 3. Một kho có 126 tấn gạo tẻ và gạo nếp, trong đó số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 24 tấn. Tính số gạo nếp và số gạo tẻ trong kho đó.

Hướng dẫn giải:

Số gạo nếp là:

(126 – 24) : 2 = 51 (tấn)

Số gạo tẻ là:

51 + 24 = 75 (tấn)

Đáp số: số gạo nếp: 51 tấn

               số gạo tẻ: 75 tấn

 

Bài 4. Tổng chiều dài 2 sợi dây là 18dm, sợi dây màu đỏ ngắn hơn sợi dây màu xanh là 12cm. Tìm chiều dài mỗi sợ dây.

Hướng dẫn giải:

18dm = 180cm

Sợi dây màu đỏ là:

(180 – 12 ) : 2 = 84 (cm)

Sợi dây màu xanh là:

180 – 84 = 96 (cm)

Đáp số: sợi dây màu đỏ: 84cm

               sợi dây màu xanh: 96cm

 

Bài 5. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 80m, chiều dài hơn chiều rộng 60dm. Tìm chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó.

Hướng dẫn giải:

Đổi: 60dm = 6m

Nửa chu vi là:

80 : 2 = 40 (m)

Chiều dài là:

(40 + 6) : 2 = 23 (m)

Chiều rộng là:

40 – 23 = 17 (m)

Đáp số: Chiều dài: 23m

                Chiều rộng: 17m

 

C. Bài tập tự luyện:

Bài 1. Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là 123 và 45.

Bài 2. Tổng số tuổi của mẹ và con là 36 tuổi. Con kém mẹ 24 tuổi. Tính tuổi của mỗi người.

Bài 3. Một kho có 6 tấn 3 tạ gạo tẻ và gạo nếp, trong đó số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 7 tạ gạo. Hỏi trong kho đó bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại?

Bài 4. Trung bình cộng của hai số là 56, số thứ nhất hơn số thứ hai là 38, Tìm hai số đó.

Bài 5. Tổng của hai số bằng 10, hiệu của chúng cũng bằng 10. Tìm hai số đó.

Bài 6. Trung bình cộng hai số là 135. Số thứ nhất kém số thứ hai là 80. Tìm hai số đó.

Bài 7. Một hình chữ nhật có chu vi 48cm, chiều dài hơn chiều rộng 6cm. Tính diện tích hình đó.

Bài 8. Trung bình cộng của hai số là số bé nhất có ba chữ số khác nhau; hiệu của hai số đó là số lớn nhất có hai chữ số khác nhau. Tìm hai số đó.

Bài 9. Tổng của hai số lẻ bằng 64. Tìm hai số đó, biết rằng giữa chúng có 5 số chẵn liên tiếp.

Bài 10. Hình chữ nhật có chu vi 50cm. Nếu kéo dài chiều rộng thêm 7cm thì được hình vuông. Tìm diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 8 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.
Bài học tuần 8

 


Bài viết liên quan