Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > NHÂN SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 10

NHÂN SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 10

TUẦN 10

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

  • Nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ số

Ví dụ 1.  Đặt tính rồi tính:

284053  x 2                                146284 x 5                       237186 x 3             

Hướng dẫn

Ví dụ 2. Tính:

a) 213745 + 124052 x 3                                 b) 864752 – 134835 x 4

Hướng dẫn

a) 213745 + 124052 x 3                                 b) 864752 – 134835 x 4

=  213745 + 372156                                         = 864752 – 539340

=        585901                                                   =          325412

Ví dụ 3. Nối hai biểu thức có giá trị bằng nhau:

Hướng dẫn

 

Ví dụ 4. Một trường tiểu học phát động phong trào quyên góp sách vở ủng hộ các bạn vùng bị bão lũ lụt. Khối lớp Năm có 387 bạn, mỗi bạn ủng hộ 6 quyển. Khối lớp Bốn có 432 bạn, mỗi bạn ủng hộ 5 quyển. Hỏi cả hai khối lớp Bốn và Năm của trường tiểu học đó ủng hộ các bạn vùng bị bão lụt bao nhiêu quyển?

Hướng dẫn

Khối lớp Năm ủng hộ được số quyển là:

387 x 6 = 2322 (quyển)

Khối lớp Bốn ủng hộ được số quyển là:

432 x 5 = 2160 (quyển)

Cả hai khối ủng hộ được số quyển là:

2322 + 2160 = 4482 (quyển)

Đáp số: 4482 quyển.

Ví dụ 5. Cho biểu thức: A = 18650 – 7064 x a

a) Với a = 2, giá trị của biểu thức A là bao nhiêu?

b) Tìm giá trị của a để biểu thức A có giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó?

Hướng dẫn

a) Với a = 2 thì biểu thức A = 18650 – 7064 x 2 = 4522

b) A có giá trị lớn nhất khi 7064 x a có giá trị nhỏ nhất. Vậy a = 0.

Khi đó giá trị lớn nhất của biểu thức A = 18650.

 

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

274043  x 6                                243587 x 4                       167386 x 7          

Bài 2. Tính:    

a) 313442 + 224012 x 4                                 b) 864752 – 174832 x 3

c) 12085 x 5 + 24536                                     c) 4876 x 4 – 10316

Bài 3.  Với m = 5, 7, 9. Hãy tính giá trị của biểu thức A = 1237 + 545 x m

Bài 4. Tìm các số tự nhiên a biết: 35634 x a < 142535.

Bài 5. Hai biểu thức nào có giá trị bằng nhau?

A = 5 x 1234                                   D = (3 + 1) x 10203

B =  2468 x 9                                   E = (1000 + 234) x 5

C = 10203 x 4                                 G = (4 + 5) x (2000 + 468)

Bài 6. Tìm x

a) X + 9876 : 6 = 1326 x 4

b) X x 3 + 2031 = 2437 x 3

Bài 7. Khi nhân một số với 1236, bạn Tú đã viết nhầm chữ số 6 ở hàng đơn vị của số 1236 thành chữ số 9 nên tích tăng thêm 15 đơn vị. Hãy tìm tích đúng của phép nhân đó.

Bài 8. Cô Thu mua 7kg gạo nếp, mỗi ki-lô-gam giá 10500 đồng và 9kg gạo tẻ mỗi ki-lô-gam giá 7300 đồng. Hỏi cô Thu phải trả tất cả bao nhiêu tiền?

Bài 9. Tìm một số, biết số đó chia cho 9 thì được 2020 và có số dư lớn nhất.

Bài 10. Cho biểu thức B =  123456 – 789 x a

a) Tính giá trị của biểu thức B khi a = 2

b) Tìm a để biểu thức B có giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó.

Bài 11. Cho biểu thức: M = 45710 + 8742 x a

Tìm giá trị của a để biểu thức M có giá trị bé nhất. Tìm giá trị bé nhất đó

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 10 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.
Bài học tuần 10

 

 

 

 


Bài viết liên quan