Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > HÌNH TAM GIÁC - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 17

HÌNH TAM GIÁC - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 17

A. Kiến thức cần nhớ

Hình tam giác ABC có:

- Ba cạnh là: cạnh AB, cạnh AC, cạnh BC.

- Ba đỉnh là: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C.

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác dưới đây:

Hướng dẫn:

Tam giác KMN có 3 góc: góc K, góc M, góc N. Ba cạnh KN, NM, MK.

Tam giác ABC có 3 góc: góc A, góc B, góc C. Ba cạnh AB, BC, CA.

Tam giác DEF có 3 góc: góc D, góc E, góc F. Ba cạnh DE, EF, FD.

Ví dụ 2: Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng được vẽ trong mỗi hình tam giác dưới đây:

Hướng dẫn:

Tam giác KMN có đường cao KH tương ứng với đáy MN.

Tam giác MKN có đường cao KG tương ứng với đáy MN.

Tam giác KMN có đường cao KF tương ứng với đáy MN.

Ví dụ 3: Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a) Hình chữ nhật ABCD có .......... ô vuông

b) Hình tam giác EDC có ........ ô vuông (cứ 2 nửa ô vuông gộp lại thành 1 ô vuông)

c) Số ô vuông của hình chữ nhật ABCD gấp ...... lần số ô vuông của hình tam giác EDC

d) Số ô vuông của hình tam giác EDC bằng ..... số ô vuông của hình chữ nhật ABCD.

Hướng dẫn:

a) Hình chữ nhật ABCD có 32 ô vuông

b) Hình tam giác EDC có 16 ô vuông (cứ 2 nửa ô vuông gộp lại thành 1 ô vuông)

c) Số ô vuông của hình chữ nhật ABCD gấp 2 lần số ô vuông của hình tam giác EDC

d) Số ô vuông của hình tam giác EDC bằng 1/2 số ô vuông của hình chữ nhật ABCD.

C. Bài tập tự luyện

Bài 1. Vẽ đường cao tương ứng với đáy MN của mỗi hình tam giác.

Bài 2. Vẽ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình để tạo thành hình mới có hai hình tam giác

Bài 3. So sánh diện tích của:

a) Hình tam giác AED và hình tam giác EDH.

b) Hình tam giác EBC và hình tam giác EHC.

c) Hình chữ nhật ABCD và hình tam giác EDC.

 

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 15 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

Bài học tuần 17


Bài viết liên quan