Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > SO SÁNH - PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10000 - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 20

SO SÁNH - PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10000 - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 20

A. Kiến thức cần nhớ

1. So sánh hai số có số các chữ số khác nhau

- Số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn;

- Số nào có ít chữ số hơn thì số đó bé hơn.

2. So sánh hai số có cùng số chữ số

- Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng hàng, kể từ trái sang phải.

- Nếu hai số có cùng số chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số đó bằng nhau.

3. Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

- Bước 1: Đặt tính theo cột dọc

Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau

- Bước 2: Cộng lần lượt từ trái sang phải, bắt đầu từ hàng đơn vị.

B. Ví dụ 

Ví dụ 1: Điền dấu <, = hoặc > vào chỗ chấm :

a) 999 ….. 1000

    3000 ….. 2999

    8972 ….. 8972

    500 + 5 ….. 5005

b) 9999 ….. 9998

    9998 ….. 9990 + 8

    2009 ….. 2010

    7351 ….. 7153 

Hướng dẫn:

a) 999 < 1000                               

   3000 > 2999                                     

   8972 = 8972                                      

   500 + 5 < 5005                                  

 b) 9999 > 9998

     9998 = 9990 + 8

     2009 < 2010

     7351 > 7153

Ví dụ 2: Điền dấu <, = hoặc > vào chỗ chấm :

a) 1kg ….. 999g

    690m ….. 1km

    800cm ….. 8m

b) 59 phút ….. 1 giờ

    65 phút ….. 1 giờ

    60 phút ….. 1 giờ 

Hướng dẫn:

a) 1kg > 999g                                    

    690m < 1km                                          

    800cm = 8m                                         

b) 59 phút < 1 giờ

    65 phút > 1 giờ

    60 phút = 1 giờ
Ví dụ 3: Tính nhẩm:

a) 4000 + 2000

b) 5000 + 600

Hướng dẫn:

a) 4000 + 2000 = 6000

b) 5000 + 600 = 5600

Ví dụ 4: Kho thứ nhất có 4160kg gạo, kho thứ hai có 3640kg gạo. Hỏi cả hai kho có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Hướng dẫn:

Cả hai kho có số ki-lô-gam gạo là:

4160 + 3640 = 7800 (kg)

Đáp số: 7800kg.

Ví dụ 5: Xe thứ nhất chở được 3465kg thóc, xe thứ hai chở được nhiều hơn xe thứ nhất 2815kg thóc. Hỏi cả hai xe chở được bao nhiêu kg thóc?

Hướng dẫn:

Xe thứ hai chở được số ki-lô-gam thóc là:

3465 + 2815 = 6280 (kg)

Cả hai xe chở được số ki-lô-gam là:

3465 + 6280 = 9745 (kg)

Đáp số: 9745kg.

C. Bài tập

Bài 1. Điền dấu <, = hoặc > vào chỗ chấm :

a) 999 …… 1000

b) 1254 ……. 1234

Bài 2. Tìm số lớn nhất trong dãy số sau: 1536; 1635; 1506; 1756

Bài 3. Sắp xếp dãy số sau để thành dãy số từ lớn đến bé: 9898; 8989; 9686; 8698

Bài 4. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 418l dầu, ngày thứ hai bán được số lít dầu gấp đôi ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu lít dầu?

Bài 5. Để may quần áo, đội thứ nhất nhận 2680m vải, đội thứ hai nhận nhiều hơn đội thứ nhất 50m vải. Hỏi cả hai đội nhận được bao nhiêu mét vải để may quần áo?

 

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 20 trong mục Học tốt toán hàng tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

Bài học tuần 20


Bài viết liên quan