Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > LUYỆN TẬP CHUNG - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 6

LUYỆN TẬP CHUNG - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 6

LUYỆN TẬP CHUNG

A. MỘT SỐ BÀI TẬP.

Bài 1. Bác An mua 3 hộp kẹo, bác Bình mua 2 hộp kẹo, bác Chi mua 5 hộp kẹo. Mỗi hộp kẹo cân nặng 75g. Hỏi:

a) Cả ba người mua bao nhiêu gam kẹo?

b) Người mua nhiều nhất hơn người mua ít nhất bao nhiêu gam kẹo?

Hướng dẫn giải:

Cả 3 người mua số hộp kẹo là:

3 + 2 + 5 = 10 (hộp)

Cả 3 người mua số gam kẹo là:

75 x 10 = 750 (g)

Đáp số: 750g

Bài 2. Một cuộn vải dài 40m, Cửa hàng buổi sáng bán 2 cuộn vải trắng và 2 cuộn vải xanh, buổi chiều bán 3 cuộn vải trắng và 2 cuộn vải xanh, buổi tối bán 2 cuộn vải trắng và 4 cuộn vải xanh. Hỏi:

a) Buổi nào bán được nhiều vải nhất? Là bao nhiêu mét?

b) Loại vải nào bán được nhiều hơn? Nhiều hơn bao nhiêu mét?

c) Cả ba buổi bán được bao nhiêu cuộn vải? Bao nhiêu mét vải?

Hướng dẫn giải:

a) Buổi sáng cửa hàng bán được số mét vải:

40 x ( 2 + 2) = 160 (m)

Buổi chiều cửa hàng bán được số mét vải:

40 x ( 3 + 2) = 200 (m)

Buổi tối cửa hàng bán được số mét vải:

 

40 x ( 2 + 4) = 240 (m)

Vậy buổi tối cửa hàng bán được nhiều nhất và bán được 240m

b) Cửa hàng bán được số mét vải trắng là:

(2 + 3 + 2) x 40 = 280 (m)

Cửa hàng bán được số mét vải xanh là:

(2 + 2 + 4) x 40 = 320 (m)

Vậy vải xanh bán được nhiều hơn và nhiều hơn:

320 – 280 = 40 (m)

c) Cả 3 buổi bán được số cuộn vải là:

2 + 3 + 2 + 2 + 2 + 4 = 15 (cuộn)

Cả 3 buổi bán được số mét vải là:

40 x 15 = 600 (m)

Bài 3. Xe I chở 1050kg gạo, xe II chở 1 tấn 500kg gạo, xe III chở 1 tấn 50kg gạo. Hỏi:

a) Xe nào chở nhiều gạo nhất?

b) Trung bình mỗi xe chở bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Hướng dẫn giải:

a) 1 tấn 500kg = 1500kg

     1 tấn 50kg = 1050kg

     1500 > 1050

Vậy xe II chở nhiều gạo nhất

b) Trung bình mỗi xe chở số ki-lô-gam gạo là:

(1050 + 1500 + 1050) : 3 = 1200 (kg)

Đáp số: 1200kg

Bài 4. a) Năm 1000 thuộc thế kỉ nào?

b) Năm 2013 thuộc thế kỉ nào?

c) Thế kỉ XX kéo dài từ năm nào đến năm nào

Hướng dẫn giải:

a) Năm 1000 thuộc thế kỉ XI

b) Năm 2013 thuộc thế kier XXI

c) Thế kỉ XX kéo dài từ năm 1900 đến năm 1999

Bài 5. Kết quả nào đúng?

3kg 50g = …. g?

A. 35g

B. 350g

C. 3050g

D. 3005g

Hướng dẫn giải:

3kg 50g = 3050g.

Đáp án: C

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1. Mỗi bao gạo có 50kg gạo. Lượng gạo bán  trong 4 tuần là:

Tuần 1 bán: 1 bao gạo tẻ và 3 bao gạo nếp

Tuần 2 bán: 3 bao gạo tẻ và 1 bao gạo nếp

Tuần 3 bán: 2 bao gạo tẻ và 2 bao gạo nếp

Tuần 4 bán: 4 bao gạo tẻ và 2 bao gạo nếp

a) Cả bốn tuần bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ? Cả bốn tuần bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?

b) Bốn tuần bán được tất cả bap nhiêu ki-lô-gam gạo?

c) Tuần nào bán được số gạo nhiều nhất? Là bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 2. Viết giá trị của chữ số 3 trong mỗi số sau:

a) 123456789

b) 70531006

c) 97605301

Bài 3. Tìm số tròn nghìn x: 6666 < x < 9999

Bài 4. Kết quả nào đúng?

1/5 phút = … giây?

A. 2 giây

B. 20 giây

C. 4 giây

D. 12 giây

Bài 5. Trung bình cộng của hai số là 27. Số thứ nhất là 18. Tìm số thứ hai.

Bài 6. Đội xe có 3 xe lớn và 5 xe nhỏ chở hàng. Mỗi xe lớn chở 24 tạ gạo, mỗi xe nhỏ chở 16 tạ gạo. Hỏi trung bình mỗi xe chở bao nhiêu tạ gạo?

Bài 7. Cửa hàng có 120 hộp kẹo. Lần đầu bán 1/5 số hộp kẹo, lần sau bán 1/6 số hộp kẹo còn lại. Hỏi cửa hàng đó bán bao nhiêu hộp kẹo?

Bài 8. Tìm trung bình cộng của các số sau:

12, 23, 34, … , 89, 91.

Bài 9. Lớp 4A có 35 học sinh, lớp 4B có 40 học sinh. Lớp 4C có số học sinh nhiều hơn trung bình cộng số học sinh cả ba lớp là 1 học sinh. Hỏi lớp 4C có bao nhiêu học sinh?

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 6 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.
Bài học tuần 6

 

 

 

 


Bài viết liên quan