Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > LUYỆN TẬP CHUNG - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 17

LUYỆN TẬP CHUNG - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 17

TUẦN 17: LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ 1.  Tính giá trị của biểu thức rồi viết kết quả vào ô trống:

           a

          b

a × b

a : b

       18792

          324

 

 

       42840

          105

 

 

       29145

         435

 

 

      64452

        524

 

 

Hướng dẫn

           a

          b

a × b

a : b

        18792

          324

6088608

58

        42840

          105

4498200

408

        29145

          435

12678075

67

        64452

          524

33772848

            123


Ví dụ 2. Tính bằng cách hợp lí nhất:

a) 57150 : 127 – 31750 : 127                           b) 46800 : 25 : 4

Hướng dẫn

a) 57150 : 127 – 31750 : 127                           b) 46800 : 25 : 4

  = (57150 – 31750) : 127                                  = 46800 : (25 × 4)

  =       25400 : 127                                             = 46800 : 100

  =             200                                                    =     468

Ví dụ 3. Tìm x biết:

a) x × 125 + 3478 = 656250 + 3478                       b) 216125 : x + 78250 : x – 192375 : x = 816

Hướng dẫn

a) x × 125 + 3478 = 656250 + 3478                       b) 216125 : x + 78250 : x – 192375 : x = 816

                x × 125 = 656250                                        (216125 + 78250 – 192375) : x = 816  

                          x = 656250 : 125                                                                102000 : x = 816

                          x = 5250                                                                                            x = 102000 : 816

                                                                                                                                    x =       125

Ví dụ 4. Trung bình cộng của ba số là 325. Số thứ nhất hơn số thứ hai là 125, số thứ hai kém số thứ ba là 100. Tìm ba số đó.

Hướng dẫn

Tổng của 3 số là:

325 × 3 = 975

Ba lần số thứ hai là:

975 – (125 + 100) = 750

Số thứ hai là:

750 : 3 = 250

Số thứ nhất là:

250 + 125 = 375

Số thứ ba là:

250 + 100 = 350

Đáp số: 375; 250; 350.

Bài 5. Một khu đất hình chữ nhật có diện tích là 5670m2, có chiều rộng là 54m. Xung quanh khu đất người ta trồng cây ăn quả, cứ cách 3m trồng 1 cây. Hỏi trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Hướng dẫn

Chiều dài khu đất là:

5670 : 54 = 105 (m)

Chu vi của khu đất là:

(105 + 54 ) × 2 = 318 (m)

Số cây trồng xung quanh khu đất là:

318 : 3 = 106 (cây)

Đáp số: 106 cây.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 87822 : 246 = …                                                     b) 78690 : 258 = …

c) 50234 : 124 = … (dư …)                                       d) 83998 : 247 = … (dư …)

Bài 2. Tính:

a) 30500 – 502 × 35                                                    b) 1234 × 203 + 23460 : 230

Bài 3. Tìm x:

a) 71370 : x = 234                                                       b) 147 × x = 52920

c) 216125 : x + 78250 : x – 192375 : x = 816             d) 7345 : x = 24 (dư 1)

Bài 4. Tính bằng cách hợp lí nhất:

(48 × 123 + 6 × 4567 × 8 + 5310 × 24 × 2) : 125 : 8

Bài 5. Số người tham gia đồng diễn thể dục xếp thành 15 hàng, mỗi hàng 120 người. Hỏi nếu số người đó xếp thành các hàng, mỗi hàng 24 người thì xếp thành bao nhiêu hàng?

Bài 6. Người ta xếp bút chì vào các hộp, mỗi hộp 24 chiếc. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu cái hộp để đựng hết 2000 chiếc bút?

Bài 7.  Một tổ sản xuất gồm 3 nhóm có tất cả 2 người. Nhóm I làm được 602 sản phẩm, nhóm II làm được 578 sản phẩm, nhóm III làm được 620 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi người làm được bao nhiêu sản phẩm?

Bài 8.  Trung bình cộng của 5 số là 102. Số thứ nhất gấp đôi số thứ hai, số thứ hai bằng trung bình cộng của ba số cuối cùng. Tìm số thứ nhất và số thứ hai.

Bài 9. Số B chia cho 12 thì dư 7. Hỏi số B phải tăng thêm bao nhiêu đơn vị để được p hép chia hết cho 12 mà thương tăng thêm 3 đơn vị?

Bài 10. Một số tự nhiên chữ số hàng trăm là 5 và chữ số  hàng đơn vị là 0. Khi chia số tự nhiên đó cho 234, một bạn đã sơ ý viết số hàng trăm là 0 và số hàng đơn vị là 5 nên  phép chia có kết quả sai là 102 và dư 207. Tìm thương đúng của phép chia đã cho.

 

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 17 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

Bài học tuần17

 

 

 

 

 

 

 


Bài viết liên quan