Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > BẢNG CỘNG; PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 100 - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 8

BẢNG CỘNG; PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 100 - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 8

TUẦN 8

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

  • Bảng cộng
  • Phép cộng có tổng bằng 100

Ví dụ 1.  Tính nhẩm:

a) 9 + 2 = 2 + 9 = …                                                         b) 8 + 3 = 3 + 8 = …                 

    9 + 3 = 3 + 9 = …                                                              8 + 4 = 4 + 8 = …

    9 + 4 = 4 + 9 = …                                                              8 + 5 = 5 + 8 = …

    9 + 5 = 5 + 9 = …                                                              8 + 6 = 6 + 8 = …

    9 + 6 = 6 + 9 = …                                                              8 + 7 = 7 + 8 = …

    9 + 7 = 7 + 9 = …                                                              8 + 8 = …

    9 + 8 = 8 + 9 = …

    9 + 9 = … 

c) 7 + 4 = 4 + 7 = …                                                           d) 6 + 5 = 5 + 6 = …

    7 + 5 = 5 + 7 = …                                                               6 + 6  = …

    7 + 6 = 6 + 7 = …

    7 + 7 = …

Hướng dẫn

a) 9 + 2 = 2 + 9 = 11                                                                  b) 8 + 3 = 3 + 8 = 11                 

    9 + 3 = 3 + 9 = 12                                                                      8 + 4 = 4 + 8 = 12

    9 + 4 = 4 + 9 = 13                                                                      8 + 5 = 5 + 8 = 13

    9 + 5 = 5 + 9 = 14                                                                      8 + 6 = 6 + 8 = 14

    9 + 6 = 6 + 9 = 15                                                                      8 + 7 = 7 + 8 = 15

    9 + 7 = 7 + 9 = 16                                                                      8 + 8 = 16

    9 + 8 = 8 + 9 = 17

    9 + 9 = 18 

c) 7 + 4 = 4 + 7 = 11                                                                     d) 6 + 5 = 5 + 6 = 11

    7 + 5 = 5 + 7 = 12                                                                         6 + 6 = 12

    7 + 6 = 6 + 7 = 13

    7 + 7 = 14

Ví dụ 2. Tính nhẩm:

a) 72 + 28 = …                                                                             b) 53 + 47 = …

    28 + 72 = …                                                                                 47 + 53 = …

c) 64 + 36 = …                                                                             d) 31 + 69 = …

    66 + 34 = …                                                                                 51 + 49 = …

Hướng dẫn

a) 72 + 28 = 100                                                                            b) 53 + 47 = 100

    28 + 72 = 100                                                                                47 + 53 = 100

c) 64 + 36 = 100                                                                            d) 31 + 69 = 100

    66 + 34 = 100                                                                                51 + 49 = 100

Ví dụ 3. Tìm x:

a) x < 12 – 9                                                                                  b) x + 13 < 13 + 3                           

c) 12 – 7 < x < 12 – 4                                                                    d) x – 1 < 3                    

Hướng dẫn

a) x < 12 – 9                                                                                  b) x + 13 < 13 + 3

    x < 3                                                                                                       x < 3

Vậy x = 0; x = 1; x = 2.                                                                     Vậy x = 0; x = 1; x = 2.                                                                                 

c) 12 – 7 < x < 12 – 4                                                                      d) x – 1 < 3                    

            5 < x < 8                                                                                        x < 4

     Vậy x = 6; x = 7.                                                                         Vậy  x = 1; x = 2; x = 3.

Ví dụ 4. Tính nhanh:

a) 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9                                                         b) 75 – 13 – 7 + 25

Hướng dẫn

a) 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9                                                         b) 75 – 13 – 7 + 25

= (11 + 9) + ( 28 + 12) + (24 + 16)                                                   = (75 + 25) – (13 + 7)

= 20 + 40 + 40                                                                                 = 100 – 20

= 100                                                                                               = 80

Ví dụ 5. Có hai tổ trong rừng. Tổ một trong một giờ trồng được 41 cây, tổ hai trong một giờ trồng nhiều hơn tổ một 19 cây. Hỏi hai tổ trồng trong một giờ được tất cả bao nhiêu cây?     

Hướng dẫn

Tổ hai trong một giờ trồng được số cây là:

41 + 19 = 60 (cây)

Đáp số: 60 cây.

     

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Tính nhẩm:

a) 9 + 5 = …                                                                             b) 8 + 7 = …

    9 + 1 + 4  = …                                                                          8 + 2 + 5 = …

c) 7 + 5 = …                                                                             d) 6 + 8 = …

    7 + 3 + 2 = …                                                                           6 + 4 + 4 = …

Bài 2. Đặt tính rồi tính

a) 36 + 25                                                                               b) 26 + 73                               

c) 37 + 24                                                                               d) 38 + 27

Bài 3. Tính theo mẫu:

Bài 4. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

46

26

47

12

69

75

Số hạng

54

74

53

88

31

35

Tổng

 

 

 

 

 

 

Bài 5. Viết số thích hợp vào ô trống:

a)

10

+

20

+

70

=

 

b)

20

+

30

+

50

=

 

c)

22

+

33

+

45

=

 

d)

25

+

32

+

43

=

 

Bài 6. Tìm x:

a) x < 15 – 9                                                  b) x + 15 < 14 + 4

c) 13 – 3 < x < 14 – 2                                    d) x – 6 < 2

Bài 7. Tính nhanh:

a) 26 + 31 + 24 + 19                                     b) 37 – 23 + 63 – 17

c) 19 + 17 + 23 + 18 + 11 + 12                     d) 76 – 15 – 25 + 24      

Bài 8. Cây bưởi nhà Hoa có 85 quả, cây bưởi nhà Hoa ít hơn cây bưởi nhà Mai 15 quả. Hỏi cây bưởi nhà Mai có bao nhiêu quả?

Bài 9. Lớp 2A có 26 bạn, lớp 2B có nhiều hơn lớp 2A 5 bạn. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu bạn?

Bài 10. Nêu đề bài rồi giải bài toán theo tóm tắt sau:

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 8 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

Bài học tuần 8

 


Bài viết liên quan