Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 7 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 5

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 7 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 5

 

MATHX.VN biên soạn bộ đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 7 năm 2023 kèm lời giải chi tiết giúp các em học sinh nhanh chóng làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập để đạt được kết quả cao trong kì thi giữa học kì sắp tới. Mời các em cùng tham khảo dưới đây!

 

 

Phụ huynh và các em học sinh xem thêm đề thi giữa kì 2 môn toán lớp 7 năm học 2023 - 2024 tại đây:

 

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 7 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 1

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 7 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 2

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 7 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 3

 

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 7 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 4

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 7 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 5

 

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - TOÁN LỚP 7 - ĐỀ SỐ 5

NĂM HỌC: 2023 - 2024

 

 

 

Phần 1. Trắc nghiệm

 

 

Câu 1: Thay tỉ số 1,2 : 1,35 bằng tỉ số giữa các số nguyên ta được:


 

Câu 2: Biết \({\dfrac{x}{2}}={\dfrac{y}{3}}\) và x + y = -15. Khi đó giá trị của x,y là.

A. x = 6, y = 9.

B. x = −7, y = −8.

C. x = 8, y = 12.

D. x = −6, y = −9.
 

 


 

Câu 3: Biết đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x với các cặp giá trị tương ứng trong bảng sau:

x -5 1
y 1 ?

Giá trị cần điền vào “?” là

A. \(\dfrac{-1}{5}\)

B. \(\dfrac{1}{5}\)

C. 5

D. -5
 


 

Câu 4: Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a và khi x = -2 thì y = 4. Khi đó, hệ số a bằng bao nhiêu?


 


 

Câu 5: Bộ ba độ dài đoạn thẳng nào sau đây tạo thành một tam giác?


 

Câu 6: Cho ABCD là hình chữ nhật như hình vẽ, điểm E nằm trên cạnh CD. Khẳng định nào sau đây là sai?

đề thi giữa kì 2 toán 7


 

 

 

Phần 2: Tự luận

 

Bài 1: Tìm số hữu tỉ x trong các tỉ lệ thức sau:

 

a) \({\dfrac{-6}{x}}={\dfrac{9}{-15}}\)

 

b) \({\dfrac{-4}{x}}={\dfrac{x}{-49}}\)

 

Lời giải:

 

a) Ta có: \({\dfrac{-6}{x}}={\dfrac{9}{-15}}\)

 

Suy ra \((-6)\cdot(-15)=9.x\)

 

\(x={\dfrac{\left(-6\right)\cdot\left(-15\right)}{9}}=10\)

 

Vậy x = 10.

 

b) Ta có: \({\dfrac{-4}{x}}={\dfrac{x}{-49}}\)

 

Suy ra \(\left(-4\right)\left(-49\right)=x.x\)

 

\(x^2 = 196\)

 

x = ± 14

 

Vậy x = ± 14.

 

 

 

Bài 2

 

a) Cho \({\dfrac{a}{b}}={\dfrac{6}{5}}\). Tìm a, b biết: a – b = 3

 

b) Cho \({\dfrac{x}{2}}={\dfrac{y}{3}}=\dfrac{z}{5}\). Tìm x, y, z biết x - y + z = 32


Lời giải:

 

a) Ta có: \({\dfrac{a}{b}}={\dfrac{6}{5}}\) suy ra \({\dfrac{a}{6}}={\dfrac{b}{5}}\)

 

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

 

\({\dfrac{a}{6}}\,=\,{\dfrac{b}{5}}\,=\,{\dfrac{a-b}{6-5}}\,=\,{\dfrac{3}{1}}\,=\,3.\)

 

Suy ra \(a=3.6=18;b=3.5=15.\)

 

Vậy a = 16; b = 15.

 

b) Ta có: \({\dfrac{x}{2}}={\dfrac{y}{3}}=\dfrac{z}{5}\)

 

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

 

\({\dfrac{x}{2}}\,\equiv\,{\dfrac{y}{3}}\,=\,{\dfrac{z}{5}}\,=\,{\dfrac{x-y+z}{2-3+5}}\,=\,{\dfrac{32}{4}}\,=\,8.\)

 

Suy ra \(x=8.2=16\)

 

\(y = 8.3 = 24\)

 

\(z = 8.5 = 40\)

 

Vậy x = 16; y = 24; z = 40.

 

 

 

Bài 3: Ba đơn vị cùng vận chuyển 700 tấn hàng. Đơn vị A có 10 xe trọng tải mỗi xe là 5 tấn; đơn vị B có 20 xe trọng tải mỗi xe là 4 tấn; đơn vị C có 14 xe trọng tải mỗi xe là 5 tấn. Hỏi mỗi đơn vị vận chuyển được bao nhiêu tấn hàng, biết mỗi xe đều chở một số chuyến như nhau?
 

Lời giải:

 

Gọi x, y, z (tấn) lần lượt là khối lượng hàng các đơn vị A, B, C vận chuyển (x, y, z > 0).

 

Theo đề bài ta suy ra: \(\dfrac{x}{50}\;\equiv\;\dfrac{y}{80}\;=\dfrac{z}{70}\) và x + y + z = 700.

 

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

 

\(\dfrac{x}{50}\;\equiv\;\dfrac{y}{80}\;=\dfrac{z}{70}\) = \(\dfrac{x+y+z}{50+80+70} = \dfrac{700}{200} = 3,5\)

 

x = 175; y = 280; z = 245

 

Vậy khối lượng hàng các đơn vị A, B, C vận chuyển lần lượt là 175; 280; 245 tấn.

 

banner học thử lớp 7

 

Bài 4: Cho góc xOy khác góc bẹt có Ot là tia phân giác. Qua điểm H thuộc tia Ot, kẻ đường vuông góc với Ot và cắt Ox và Oy theo thứ tự A và B.

 

a) Chứng minh OA = OB.

 

b) Lấy điểm C nằm giữa O và H. Chứng minh \(\widehat{A C H}=\widehat{H C B}\)

 

c) AC cắt Oy ở D. Trên tia Ox lấy điểm E sao cho OE = OD. Chứng minh ba điểm B, C, E thẳng hàng.Lời giải:

 

đề thi giữa kì 2 toán 7

 

a) Xét tam giác AHO và tam giác BHO có:

 

\({\widehat{A O H}}={\widehat{B O H}}\) (Ot là tia phân giác của \(\widehat{A O H})\)

 

OH chung

 

\({\widehat{AHO}}={\widehat{B HO}}\) \((=90^{0})\)

 

=> ΔAHO = ΔBHO (g.c.g)

 

=> OA = OB (hai cạnh tương ứng) (đpcm)

 

b) ΔAHO = ΔBHO => AH = HB (hai cạnh tương ứng)

 

Xét tam giác AHC và tam giác BHC có:

 

HC chung

 

\({\widehat{AHC}}={\widehat{B HC}}\) \((=90^{0})\)

 

AH = HB

 

=> ΔAHC = ΔBHC (hai cạnh góc vuông)

 

=> \({\widehat{ACH}}={\widehat{HCB}}\) (hai góc tương ứng)

 

c) Xét tam giác OCE và OCD có:

 

OE = OD


\({\widehat{EOC}}={\widehat{DOC}}\)

 

OC chung

 

Suy ra ∆OEC = ∆ODC (c.g.c)

 

Suy ra EC = DC (hai cạnh tương ứng)

 

Ta có OA = OB và OE = OD nên AE = BD.

 

Xét ∆ECA = ∆DCB có:

 

EC = ED (cmt)

 

EA = DB (cmt)

 

CA = CB (∆AHC = ∆BHC)

 

=> ∆ECA = ∆DCB (c.c.c)

 

=> \({\widehat{ECA}}={\widehat{DCB}}\) (hai góc tương ứng)

 

Mặt khác \({\widehat{ECA}}={\widehat{ECD}}\) = \(180^o\) (vì AC cắt Oy tại D)

 

=> \({\widehat{DCB}}={\widehat{ECD}}=180^o\) hay B, C, E thẳng hàng (đpcm).


 

 

Banner trường toán mathx

 

 

 

Bài 5: Cho tỉ lệ thức \({\dfrac{a}{b}}={\dfrac{c}{d}}\). Chứng minh \(\dfrac{a b}{c d}\,=\,\dfrac{a^{2}-b^{2}}{c^{2}-d^{2}}.\)

 

Lời giải:

 

Đặt \({\dfrac{a}{b}}={\dfrac{c}{d}}\) = \(k\Rightarrow\left\{\begin{array}{l}{{a=b k}}\\ {{c=d k}}\end{array}\right.\)

 

Do đó ta có:

 

\({\dfrac{ac}{bd}}={\dfrac{bkdk}{bd}} = k^2 (1)\)

 

Ta cũng có:

 

\(\dfrac{a^{2}+c^{2}}{b^{2}+d^{2}}\,=\,\dfrac{(b k)^{2}+(d k)^{2}}{b^{2}+d^{2}}\,=\,\dfrac{b^{2}k^{2}+d^{2}k^{2}}{b^{2}+d^{2}}\,\) = \(\dfrac{k^{2}(b^{2}+d^{2})}{b^{2}+d^{2}}\ =k^{2}(2)\)

 

Từ (1) và (2) suy ra:

 

\(\dfrac{ac}{bd}=\dfrac{a^{2}+c^{2}}{b^{2}+d^{2}}\,\) = \((k^2)\) (đpcm)
 

 

 

 

Trên đây MATHX đã hướng dẫn các em giải đề thi giữa kì 2 môn toán lớp 7 năm học 2023 - 2024 - đề 5. Ngoài ra các bậc phụ huynh cần cho con em mình học đúng phương pháp và tham khảo các khóa học online tại MATHX.VN để giúp con tự tin chinh phục môn toán nhé.

 

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MATHX

 

  • Khóa học ôn thi Toán Quốc Tế (0912.698.216): - Xem ngay
  • Lớp học toán trực tuyến cùng giáo viên giỏi (0866.162.019): - Xem ngay
  • Lớp học toán offline (học trực tiếp) tại Hà Nội (0984.886.277): - Xem ngay

Bài viết liên quan