Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > PHÉP TRỪ DẠNG 12 - 8; 32 - 8; 52 - 28 - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 11

PHÉP TRỪ DẠNG 12 - 8; 32 - 8; 52 - 28 - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 11

TUẦN 11

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

  • Phép trừ có dạng: 12 – 8; 32 – 8; 52 – 28

Ví dụ 1.  Tính nhẩm:

12 – 9 = …                            12 – 8 = …                                   12 – 7  = …

12 – 2 – 7  = …                     12 – 2 – 6  = …                            12 – 2 – 5 = …

Hướng dẫn

12 – 9 = 3                            12 – 8 = 4                                     12 – 7  = 5

12 – 2 – 7  = 3                    12 – 2 – 6  = 4                               12 – 2 – 5 = 5

Ví dụ 2. Tính:

22 – 7 = …                            42 – 9  = …                                   62 – 8  = …

32 – 15  = …                         52 – 33  = …                                72 - 44 = …

Hướng dẫn

22 – 7 = 15                            42 – 9  = 33                                   62 – 8  = 54

32 – 15  = 17                         52 – 33  = 19                                72 – 44  = 28

Ví dụ 3. Tìm x:

a) x + 6 = 52                                                             b) 23 + x = 42                            

c) x + 17 = 32                                                           d) 17 + x = 52                    

Hướng dẫn

a) x + 6 = 52                                                             b) 23 + x = 42   

          x = 52 – 6                                                                   x = 42 – 23

          x = 46                                                                         x = 19       

c) x + 17 = 32                                                           d) 17 + x = 52

             x =  32 – 17                                                              x =  52 – 17 

             x = 15                                                                        x = 35             

 Ví dụ 4. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số bị trừ

12

92

32

82

42

52

Số trừ

 

45

19

 

24

 

Hiệu

5

 

 

27

 

28

Hướng dẫn

Số bị trừ

12

92

32

82

42

52

Số trừ

7

45

19

55

24

24

Hiệu

5

47

13

27

18

28

Ví dụ 5. Lớp 2B có 22 bạn học hát và số bạn học vẽ ít hơn số bạn học hát là 6 bạn. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu bạn học vẽ?

Hướng dẫn

Lớp 2B có số bạn học vẽ là

22 – 6 = 16 (bạn)

Đáp số: 16 bạn

     

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

 42 – 15                                     72 – 47                                    44 – 29

 52 – 35                                     82 – 28                                    92 – 79

Bài 2. Tính:

a) 62 – 25 + 19                                               b) 42 – 24 – 14         

c) 48 + 34 – 37                                               d) 52 – 25 + 5  

Bài 3. Tìm x:

a) x + 45 = 72                                               b) 55 + x = 92          

c) x + 25 = 42                                               d) 17 + x = 72

Bài 4. Tìm x:

a) 18 + 29 + x = 62                                        b) 52 – 15 + x = 72          

c) x + 19 = 28 + 34                                        d) 27 + x =100 – 28

e) x + 65 = 45 + 47                                        f) 27 + x = 81 – 29

Bài 5.

a) Số nào cộng với 25 được số liền trước của số 43?

b) Số 28 cộng với số nào được số liền sau của số 81?

Bài 6.

a) Tìm số lớn nhất và số bé nhất có hai chữ số, biết tổng của hai chữ số bằng 11

b) Tính hiệu của hai số đó

Bài 7. Một người có một số quả trúng. Sau khi người đó bán đi 5 chục quả trứng thì số trứng còn lại đúng bằng số trứng đã bán. Hỏi trước khi bán, người đó có bao nhiêu quả trứng?

Bài 8. Cửa hàng có một số chai dầu. Sau khi người đó bán đi 32 chai dầu thì số chai dầu còn lại ít hơn số chai dầu đã bán là 8 chai. Hỏi cửa hàng:

a) Còn lại bao nhiêu chai dầu?

b) Lúc đầu có bao nhiêu chai dầu?

Bài 9.

a) Hai số nào giống nhau có tổng bằng 24?

b) Hai số nào giống nhau có tổng bằng số liền sau của số liền sau của số 11?

Bài 10. Một người có 42 con thỏ, đã bán đi một số con thỏ thì còn lại 18 con thỏ. Hỏi người đó đã bán bao nhiêu con thỏ?

 

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 11 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

Bài học tuần11


Bài viết liên quan