Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > Phép công, phép trừ. Biểu thức chứa hai, ba chữ - Toán lớp 4 - Tuần 7

Phép công, phép trừ. Biểu thức chứa hai, ba chữ - Toán lớp 4 - Tuần 7

A. Kiến thức

- Phép cộng, phép trừ

- Biểu thức chứa hai, ba chữ

B. Một số ví dụ

Bài 1. Tìm x:

a) x – 375 = 5867

b) 9035 – x = 768

Hướng dẫn giải:

a) x – 375 = 5867

    x = 5867 + 375

    x = 6242

b) 9035 – x = 768

                x = 9035 – 768

                x = 8267

Bài 2. Cho a = 48, b = 3. Tính giá trị biểu thức:

a) a x b

b) a : b

Hướng dẫn giải:

a) a x b = 48 x 3 = 144

b) a : b = 48 : 3 = 16

Bài 3. Cho a = 24, b = 2, c = 6. Tính giá trị biểu thức:

a) a x b : c

b) a : b x c

Hướng dẫn giải:

a) a x b : c = 24 x 2 : 6

                  =     48  : 6

                  =            8

b) a : b x c = 24 : 2 x 6

                  =     12  x 6

                  =          72

Bài 4. Trong kho chứa 3570kg gạo tẻ và số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 890kg. Hỏi trong kho chứa tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Hướng dẫn giải:

Số gạo nếp là:

3570 – 890 = 2680 (kg)

Trong kho chứa tất cả số ki-lô-gam gạo là:

3570 + 2680 = 6250 (kg)

Đáp số: 6250kg

Bài 5. Bể chứa 8750l dầu. Lần đầu lấy ra 2860l dầu, lần sau lấy ra 940l dầu. Hỏi trong bể còn lại bao nhiêu lít dầu.

Hướng dẫn giải:

Số dầu hai lần lấy ra là: 2860 + 940 = 3800 (l)

Trong bể còn lại số lít dầu là:

8750 – 3800 = 4950 (l)

Đáp số: 4950l

C. Bài tập tự luyện

Bài 1.

a) 42857 + 968

b) 43825 – 968

Bài 2.

a) (2759 + 4536) + 764

b) 2759 + (4536 + 764)

Bài 3.

Tính độ dài của đường gấp khúc có độ dài các đoạn thẳng là:

238cm, 452cm và 305cm

Bài 4.

Tính chu vi của hình chữ nhật có chiều dài 137m và chiều rộng 83m

Bài 5.

Trung bình cộng của hai số là 170, số thứ nhất là 180m. Tìm số thứ hai.

Bài 6.

Một tổ lao động đợt đầu làm được 30450 sản phẩm, đợt sau làm hơn đợt đầu là 7850 sản phẩm. Hỏi cả hai đợt tổ đó làm được bao nhiêu sản phẩm?

Bài 7.

Trong kho chứa 12000kg gạo. Lần đầu người ta lấy ra 5800kg gạo, lần sau lấy ra 4200kg gạo. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo? (Giải bằng hai cách)

Bài 8.

Tổng của hai số là 357. Hỏi nếu số hạng thứ nhất tăng thêm 28 và số hạng thứ hai giảm bớt 38 thì được tổng mới là bao nhiêu?

Bài 9.

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

123 + 234 + 345 + 456 + 567 + 678 + 789

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 7 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.
Bài học tuần7 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bài viết liên quan