Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 20

DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 20

A. Kiến thức cần nhớ

Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

S = r x r x 3,14

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Tính diện tích hình tròn có bán kính r = 4cm.

Hướng dẫn:

Diện tích hình tròn có bán kính r = 4cm là:

4 x 4 x 3,14 = 50,24 (\(cm^2\))

Ví dụ 2: Tính diện tích hình tròn có đường kính d = 14cm.

Hướng dẫn:

Bán kính hình tròn là: 

14 : 2 = 7 (cm)

Diện tích hình tròn là:

7 x 7 x 3,14 = 153,86 (\(cm^2\))

Ví dụ 3: Tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 18,84 cm.

Hướng dẫn:

Bán kính hình tròn là:

18,84 : 2 : 3,14 = 3 (cm)

Diện tích hình tròn là:

3 x 3 x 3,14 = 28,26 (cm\(^2\))

Ví dụ 4: Tính diện tích của một mặt bàn có bán kính 50cm.

Hướng dẫn:

Diện tích mặt bàn là:

50 x 50 x 3,14 = 7850 (cm\(^2\))

Ví dụ 5: Một giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,8m. Người ta xây miệng giếng rộng 0,2m bao quanh miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.

Hướng dẫn:

Diện tích miệng giếng là:

0,8 x 0,8 x 3,14 = 2,0096 (m\(^2\))

Diện tích cả miệng giếng và thành giếng là:

(0,8 + 0,2) x (0,8 + 0,2) x 3,14 = 3,14 (m\(^2\))

Diện tích thành giếng là:

3,14 - 2,0096 = 1,1304 (m\(^2\))

C. Bài tập tự luyện

Bài 1. Tính diện tích hình tròn có bán kính r = 0,6cm.

Bài 2. Tính diện tích hình tròn có bán kính r = \(4 \over 7\)cm.

Bài 3. Tính diện tích hình tròn có đường kính d = \(6 \over 7\) cm.

Bài 4. Tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 1,884 cm.

Bài 5. Tính diện tích của một mặt bàn có bán kính 0,6m.

 

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 20 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

Bài học tuần 20


Bài viết liên quan