Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > LÍT - TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 9

LÍT - TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 9

TUẦN 9

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

  • Lít

  • Tìm một số hạng trong một tổng

Ví dụ 1.  Tính:

a) 6l + 9l = …                                              b) 2l + 3l + 5l = …

75l + 25l = …                                                  6l + 4l – 2l = …

17l – 3l = …                                                    29l – 15l + 6l = …

50l – 20l = …                                                  37l – 12l – 13l = …

Hướng dẫn

a) 6l + 9l = 15l                                                b) 2l + 3l + 5l = 10l

75l + 25l = 100l                                                  6l + 4l – 2l = 8l

17l – 3l = 14l                                                      29l – 15l + 6l = 20l

50l – 20l = 30l                                                     37l – 12l – 13l = 12l

Ví dụ 2. Thùng thứ nhất có  86  lít dầu, thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất 14 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai có  bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn

Thùng thứ hai có số lít dầu là:

86 + 14 = 100 (l)

Đáp số: 100 lít dầu

Ví dụ 3. Tìm x:

a) x + 3 = 10                                                             b) 23 + x = 49                            

c) x + 12 = 37                                                           d) 17 + x = 17                    

Hướng dẫn

a) x + 3 = 10                                                         b) 23 + x = 49     

          x = 10 – 3                                                               x =  49 – 23

          x = 7                                                                       x = 26        

  c) x + 12 = 37                                                      d) 17 + x = 17   

              x = 37 – 12                                                           x =  17 – 17  

              x = 25                                                                    x = 0                                                                                

Ví dụ 4. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

9

10

 

17

 

25

Số hạng

5

 

12

 

21

 

Tổng

 

15

36

27

42

25

Hướng dẫn

Số hạng

9

10

24

17

21

25

Số hạng

5

5

12

10

21

0

Tổng

14

15

36

27

42

25

Ví dụ 5. Từ một bao ngô người ta lấy ra 15kg ngô thì trong bao còn lại số ngô đúng bằng số ngô đã lấy ra. Hỏi lúc đầu trong bao có bao nhiêu ki-lô-gam ngô?

Hướng dẫn

Vì số ngô còn lại bằng số ngô lúc ra nên số ngô còn lại là 15kg

Lúc đầu trong bao có số li-lô-gam ngô là:

15 + 15 = 30 (kg)

Đáp số: 30kg ngô.

     

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Tính:

a) 9l + 45l = …                                                  b) 18l + 7l = …

   29l – 14l + 4l  = …                                             52l + 23l + 25l = …

c) 75l + 15l = …                                                d) 36l + 18l = …

    72l + 13l – 15l = …                                           26l + 43l – 4l = …

Bài 2. Tính:

a) 36l – 25l + 19l                                               b) 26l + 73l – 18l          

c) 37l – 24l – 13l                                               d) 38l + 27l + 25l

Bài 3. Tìm x:

a) x + 7 = 19                                                      b) 53 + x = 75          

c) x + 13 = 48                                                    d) 48 + x =100

Bài 4. Tìm x:

a) x + 25 = 49 – 13                                            b) 24 + x = 35 + 65          

c) x + 13 = 23 + 34                                            d) 27 + x =100 – 23

Bài 5. Tìm x:

a) x + 2 + 7 = 21                                                b) 24 + 16 + x = 35 + 65          

c) 5 + 8 + x = 23                                                d) 35 – 22 + x =100 – 23

Bài 6. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

46

86

 

12

 

75

Số hạng

 

14

23

 

31

25

Tổng

69

 

47

88

69

 

Bài 7. Viết số thích hợp vào ô trống:

a)                                                                                                        b)

                                                        

Bài 8. Một người làm trong buổi sáng được 25 sản phẩm. Hỏi muốn làm được 40 sản phẩm trong một ngày thì buổi chiều người đó phải làm được bao nhiêu sản phẩm nữa?

Bài 9. Có một can chứa dầu. Sau khi người ta đổ thêm 12 lít dầu vào can thì trong can có 30 lít dầu. Hỏi lúc đầu trong can có bao nhiêu lít dầu?

Bài 10. Một giá sách có 19 quyển gồm hai loại sách: Toán và Tiếng Việt

a) Biết sách Toán có 9 quyển. Tìm số sách Tiếng Việt.

b) Với số sách như câu a, bạn An lấy đi một số sách, trên giá sách còn lại 5 quyển Toán và 3 quyển Tiếng Việt. Hỏi An lấy đi mỗi loại bao nhiêu quyển sách?

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 9 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

Bài học tuần9 


Bài viết liên quan