Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC - HÌNH THANG - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 18

DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC - HÌNH THANG - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 18

A. Kiến thức cần nhớ

1. Diện tích hình tam giác

Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

2. Hình thang

Hình thang có một cặp cạnh đối song song.

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Tính diện tích hình tam giác ABC có độ dài chiều cao AH bằng 4 cm, cạnh đáy bằng 5 cm?

Hướng dẫn:

Diện tích hình tam giác ABC là:

(4 x 5) : 2 = 10 (\(cm^2\))

Đáp số: 10 \(cm^2\)

Ví dụ 2: Một thửa ruộng hình tam giác có chiều dài cạnh đáy bằng 10m và chiều cao của thửa ruộng bằng 8m, hãy tính diện tích của thửa ruộng đó?

Hướng dẫn:

Diện tích thửa ruộng là:

(10 x 8) : 2 = 40 (\(m^2\))

Đáp số: 40 (\(m^2\))

Ví dụ 3: Tính diện tích hình tứ giác AMNB giác trong phần in đậm màu đỏ dưới đây:

Hướng dẫn:

Diện tích tam giác MNC là:

(4 x 8) : 2 = 16 (\(cm^2\))

Diện tích tam giác ABC là:

(6 x 10) : 2 = 30 (\(cm^2\))

Diện tích hình tứ giác ABMN là:

30 - 16 = 14 (\(cm^2\))

Đáp số: 14 \(cm^2\)

Ví dụ 4: Cho tam giác ABC có diện tích 24 \(cm^2\). Nếu kéo dài đáy BC thêm một đoạn dài 2cm thì diện tích tăng thêm là bao nhiêu? Biết đáy hình tam giác ban đầu là 8cm.

Hướng dẫn:

Tam giác ACD và ABC có chung đường cao hạ từ A nên

\(\frac{{{S_{ACD}}}}{{{S_{ABC}}}} = \frac{{CD}}{{BC}} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} \Rightarrow {S_{ACD}} = \frac{1}{4} \times {S_{ABC}} = \frac{1}{4} \times 24 = 6\left( {c{m^2}} \right)\)

Đáp số: 6 \(cm^2\).

Ví dụ 5: Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang?

Hướng dẫn:

Hình 1,2,4,5,6 là hình thang.

C. Bài tập tự luyện

Bài 1. Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để được hình thang:

Bài 2. Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 2m và chiều cao là 15dm.

Bài 3.  Tính diện tích tam giác có đáy là 10cm và chiều cao bằng 3/5 đáy.

Bài 4. Một thửa đất tam giác có h = 10m. Hỏi nếu kéo dài đáy thêm 4m thì diện tích tăng thêm ? m2.

Bài 5.  Một thửa đất hình tam giác có đáy là 25m. Nếu kéo dài đáy thêm 5 m thì diện tích sẽ tăng thêm 50 m2. Tính S thửa đất ban đầu.

 

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 18 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

Bài học tuần 18


Bài viết liên quan