Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 12

NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 12

A. Kiến thức cần nhớ

1. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ...

- Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, … ta chỉ việc dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải một, hai, ba, … chữ số.

2. Quy tắc nhân một số thập phân với một số thập phân.

- Nhân như nhân các số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2,008 x ... = 200,8

b) 2,008 x ... = 20,08

c) 2,008 x ... = 20080

d) 2,008 x ... = 2008

Giải:

a) 100

b) 10

c) 10000

d) 1000

Ví dụ 2: Tính:

a) 27,85 x 7,4 x 0,1

b) 54,5 x 3,7 - 125,8

Giải:

a) 27,85 x 7,4 x 0,1 

= 206,09 x 0,1

= 20,609

b) 54,5 x 3,7 - 125,8

= 201,65 - 125,8

= 75,85

Ví dụ 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 5,6 x 3,7 + 5,6 x 2,3

b) 47,85 x 47 - 47,85 x 17

Giải:

a) 5,6 x 3,7 + 5,6 x 2,3

= 5,6 x (3,7 + 2,3)

= 5,6 x 6

= 33,6

b) 47,85 x 47 - 47,85 x 17

= 47,85 x (47 - 17)

= 47,85 x 30

= 1435,5

Ví dụ 4: Một vòi chảy vào bể trung bình mỗi phút chảy được 27,5l nước. Hỏi trong 3/5 giờ vòi đó chảy được bao nhiêu lít nước?

Giải:

Đổi 3/5 giờ = 36 phút

Số lít nước chảy vào bể trong 36 phút là:

27,5 x 36 = 990 (l)

Ví dụ 5: Một can chứa 15l dầu. Biết một lít dầu cân nặng 0,8kg. Hỏi can dầu đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam, biết rằng can rỗng nặng 1,5kg?

Giải:

Khối lượng 15l dầu là:

0,8 x 15 = 12 (kg)

Khối lượng can chứa 15l dầu là:

12 + 1,5 = 13,5 (kg)

C. Bài tập tự luyện

Bài 1. Tính:

a) 8,75 x 10

b) 21,52 x 100

c) 34,7 x 1000

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 48,71 x 7,8

b) 87,54 x 6,5

Bài 3. Tính nhẩm:

a) 4,3 x 0,1

b) 5,1 x 0,001

Bài 4. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 47,5 x 0,5 x 4

b) 4 x 6,58 x 2,25

Bài 5. Tìm một số biết rằng nếu giảm số đó đi 5 lần, được bao nhiêu bớt đi 75,5 thì được kết quả là 165.

 

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 12 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

Bài học tuần 12


Bài viết liên quan