Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > CÁC DẠNG TOÁN ĐẶC BIỆT - TOÁN TƯ DUY LỚP 4

CÁC DẠNG TOÁN ĐẶC BIỆT - TOÁN TƯ DUY LỚP 4

 

Lớp 4 là một trong những năm học quan trọng của tiểu học. Đây là năm mà môn toán có kiến thức khó nhất khi bước vào giai đoạn mới của cấp hai. Chính vì vậy, việc bổ sung kiến thức cho môn toán và rất cần thiết. Học toán tư duy lớp 4 sẽ giúp cho trẻ có nên tảng học tập tốt hơn. Nhằm giúp các em tiếp cận gần hơn với Toán tư duy, đội ngũ MATHX biên soạn các bài toán tư duy về chủ đề Các dạng toán đặc biệt - Toán tư duy lớp 4 gồm các dạng toán trung bình cộng, tính tuổi, tư duy, toán dãy số và quy luật kèm bài tập vận dụng online có đáp án. Mời ba mẹ và các con cùng tham khảo!

 

Phụ huynh và các con tham khảo thêm một số nội dung toán tư duy lớp 4 kèm bài tập tại MATHX dưới đây nhé:

 

HÌNH HỌC - TOÁN TƯ DUY LỚP 4

PHÂN SỐ - TOÁN TƯ DUY LỚP 4

 

 

 

I. Kiến thức trọng tâm

 

 

1. Bài toán trung bình cộng

 

- Dạng 1: Tìm trung bình cộng

 

Phương pháp giải​

 

Bước 1: Xác định số các số hạng có trong bài toán.

 

Bước 2: Tính tổng các số hạng vừa tìm được.

 

Bước 3: Trung bình cộng = “Tổng của các số đó” chia cho “số các số hạng”.

 

Ví dụ: Trường tiểu học Lương Thế Vinh có 3 lớp tham gia trồng cây. Lớp 4A trồng được 17 cây, lớp 4B trồng được 13 cây, lớp 4C trồng được 15 cây. Hỏi trung bình mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

 

Bài giải

 

Có 3 lớp tham gia trồng cây số các số hạng là 3

 

Tổng số cây cả ba lớp trồng là:

 

17 + 13 + 15 = 45 (cây)

 

Trung bình mỗi lớp trồng được số cây là:

 

45 : 3 = 15 (cây)

 

Đáp số: 15 cây

 

Trung bình cộng của dãy cách đều bằng:

 

- Số ở chính giữa (nếu dãy có các số hạng là số lẻ).

 

- Trung bình cộng 2 số ở giữa (nếu dãy có các số hạng là số chẵn).

 

- Trung bình cộng = (số đầu + số cuối) : 2

 

Ví dụ: Tìm trung bình cộng của các số sau:

 

1, 3, 5, 7, 9

 

Bài giải

 

Trung bình cộng của các số là:

 

CÁC DẠNG TOÁN ĐẶC BIỆT - TOÁN TƯ DUY LỚP 4

 

Đáp số: 5

 

- Dạng 2: Tìm giá trị của trung bình cộng.

 

Ví dụ: Tìm 5 số lẻ liên tiếp biết trung bình cộng của chúng bằng 2011

 

CÁC DẠNG TOÁN ĐẶC BIỆT - TOÁN TƯ DUY LỚP 4

 

Trung bình cộng của dãy cách đều bằng số ở chính giữa (nếu dãy có các số hạng là số lẻ)

 

- Dạng 3: Nhiều hơn, ít hơn trung bình cộng.

 

Ví dụ:

 

Xe thứ nhất chứa được 45 tấn hàng, xe thứ hai chứa được 53 tấn hàng, xe thứ ba chứa được số hàng nhiều hơn trung bình cộng số tấn hàng của hai xe đầu là 6 tấn. Hỏi xe thứ ba chở được bao nhiêu tấn hàng.

 

CÁC DẠNG TOÁN ĐẶC BIỆT - TOÁN TƯ DUY LỚP 4

 

Bài giải

 

Trung bình cộng số tấn hàng hai xe đầu chở được là:

 

(45 + 53) : 2 = 49 (tấn)

 

Số tấn hàng xe thứ ba chở được là:

 

49 + 6 = 55 (tấn)

 

Đáp số: 55 tấn

 

2. Bài toán dãy số và quy luật

 

2.1 Dãy số

 

- Dạng 1: Điền thêm số hạng vào dãy số.

 

Các quy luật thường gặp của dãy số:

 

+ Số hạng đứng sau bằng số hạng đứng trước nhân với số thứ tự của nó.

 

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) trở đi đều bằng a lần số liền trước nó.

 

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) bằng số hạng đứng trước nó cộng (hoặc trừ) với một số tự nhiên n.

 

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 3) bằng tổng hai số hạng đứng liền trước nó.

 

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 4) bằng tổng của số hạng đứng trước nó cộng với số tự nhiên b rồi cộng với số thứ tự của số hạng ấy.

 

Ví dụ: Tìm giá trị của các con vật trong dãy số sau.

 

 1; 2; 3; 5; 8; ... ; ...; ...

 

Bài giải

 

Ta thấy: 1 + 2 = 3 ; 2 + 3 = 5 ; 3 + 5 = 8

 

Kể từ số hạng thứ 3 trở đi mỗi số hạng bằng tổng của hai số hạng đứng liền trước nó.

 

5 + 8 = 13

 

8 + 13 = 21

 

13 + 21 = 34

 

Vậy:  1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34

 

- Dạng 2: Tìm số số hạng của dãy số cách đều:

 

+ Công thức 1: Số các số hạng của dãy = số khoảng cách + 1.

 

Ví dụ: Viết các số lẻ liên tiếp từ 211. Số cuối cùng là 971. Hỏi viết được bao nhiêu số?

 

Bài giải

 

Số cuối cách số đầu số đơn vị là:

 

971 – 211 = 760 (đơn vị)

 

760 đơn vị có số khoảng cách là:

 

760 : 2 = 380 (khoảng cách)

 

Số số hạng của dãy số trên là:

 

380 + 1 = 381 (số)

 

+ Công thức 2: Số các số hạng của dãy = (Số hạng lớn nhất – Số hạng nhỏ nhất ) : khoảng cách + 1.

 

Ví dụ: Tìm số số hạng của dãy số sau.

 

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, …, 94, 97, 100

 

Bài giải

 

Xác định 

 

- Số đầu: 1

 

- Số cuối: 100

 

- Khoảng cách: 3

 

Số số hạng của dãy số là:

 

(100 – 1) : 3 + 1 = 34 (số hạng)

 

Đáp số: 34 số hạng

 

Dạng 3: Tìm tổng dãy số cách đều.

 

Phương pháp giải

 

CÁC DẠNG TOÁN ĐẶC BIỆT - TOÁN TƯ DUY LỚP 4

 

Ví dụ: Tính tổng các số tự nhiên chẵn từ 0 đến 100.

 

CÁC DẠNG TOÁN ĐẶC BIỆT - TOÁN TƯ DUY LỚP 4

 

2. 2 Dãy hình

 

Ví dụ: Hỏi có bao nhiêu que diêm trong hình thứ 10.

 

CÁC DẠNG TOÁN ĐẶC BIỆT - TOÁN TƯ DUY LỚP 4

 

 

Bài giải

 

CÁC DẠNG TOÁN ĐẶC BIỆT - TOÁN TƯ DUY LỚP 4

 

 

 

 

3. Bài toán trang sách

 

Dạng 1: Tìm số chữ số của dãy khi biết số số hạng

 

Phương pháp giải

 

Tính số chữ số từ trang 1 – 9; 10 – 99; 101 – 999;…

 

Sau đó cộng tất cả lại ta sẽ được đáp số.

 

Áp dụng các công thức tính:

 

Số số hạng = (Số cuối – Số đầu) : Khoảng cách giữa hai số + 1 

 

Ví dụ: Để đánh số trang của một quyển sách dày 238 trang cần dùng bao nhiêu chữ số?

 

Bài giải

 

Từ 1 đến 9 có:

 

(9 – 1) : 1 + 1 = 9 (số có một chữ số)

 

Từ 10 đến 99 có:

 

(99 – 10) : 1 + 1 = 90 (số có hai chữ số)

 

Từ 100 đến 238 có: (238 – 100) : 1 + 1 = 139 (số có ba chữ số)

 

Vậy 238 trang cần dùng số chữ số là:

 

1 x 9 + 2 x 90 + 3 x 139 = 606 (số chữ số)

 

Đáp số: 606 số chữ số

 

- Dạng 2: Tìm số số hạng khi biết chữ số.

 

Ví dụ: Để đánh số trang 1 quyển sách người ta dùng hết 435 chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?

 

Số trang sách có 1 chữ số là 9 số nên: 1 x 9 = 9 (chữ số)

 

Số trang sách có 2 chữ số là 90 số nên: 2 x 90 = 180 (chữ số)

 

Số chữ số để đánh số trang sách có 3 chữ số là: 435 – 9 – 180 = 246 (chữ số)

 

246 chữ số thì đánh được số trang có 3 chữ số là: 246 : 3 = 82 (trang)

 

Quyển sách đó có số trang là: 9 + 90 + 82 = 181 (trang)

 

Đáp số: 181 trang

 

banner học thử lớp 4

 

 

Phần II: Bài tập vận dụng online

 

Câu 1. Viết 20 số lẻ liên tiếp, số cuối cùng là 3011. Số đầu tiên là số nào?


 

Câu 2. Tính tổng sau S = 4 + 7 + 10 + 13 + … + 2014 + 2017


 

Câu 3. Người ta dùng 843 chữ số để đánh số trang một quyển truyện. Hỏi quyển truyện đó có bao nhiêu trang?


 

Câu 4: Một giá sách có hai ngăn, số sách ngăn trên bằng \(\dfrac{2}{3}\) số sách ngăn dưới. Nếu chuyển 12 quyển sách từ ngăn trên xuống ngăn dưới thì số sách ở ngăn trên bằng \(\dfrac{1}{3}\) số sách ở ngăn dưới. Tính số sách mỗi ngăn.


 

Câu 5: Năm nay, anh 15 tuổi, còn em 6 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tổng số tuổi của hai anh em là 29 tuổi?


 

Câu 6: Hỏi có bao nhiêu que diêm trong hình thứ 99?


 

Câu 7: Bình có 8 quyển vở, Nguyên có 4 quyển vở. Mai có số vở ít hơn trung bình cộng của cả ba bạn là 2 quyển. Hỏi số vở của Mai là bao nhiêu?


 

Câu 8: Cha hơn con 32 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tuổi cha gấp ba lần tuổi con. Hỏi tuổi cha và tuổi con hiện nay là bao nhiêu tuổi?


 

Câu 9: Có 8 sọt đựng được tất cả 1120 quả vừa cam vừa quýt. Một sọt cam đựng được 75 quả, một sọt quýt đựng được 179 quả. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu quả?


 

 

Banner trường toán mathx

 

Câu 10: Bạn Anan tham gia thi giải 30 câu hỏi trong cuộc thi giải toán qua mạng. Mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm. Mỗi câu trả lời sai mất 10 điểm. Cuối cùng bạn Anan được 105 điểm. Hỏi bạn Anan đạt được bao nhiêu câu trả lời đúng?


 

Câu 11: Có 10 xe chở gạo gồm 2 loại. Loại I chở được 45 tạ và loại II chở được 32 tạ. Tất cả chở được 39 tấn 8 tạ gạo. Hỏi có bao nhiêu xe mỗi loại?


 

Câu 12: Cho dãy số: 6 + 8 + 10 +. .. + 1998. Hãy tìm số số hạng của dãy số đó.


 

 

 

Trên đây là những nội dung lý thuyết và bài tập vận dụng về Các dạng toán đặc biệt - Toán tư duy lớp 4. Hi vọng những chia sẻ vừa rồi của MATHX sẽ giúp các em có thêm hành trang vững bước trong quá trình học tập của bản thân. Chúc các em học tập hiệu quả!!

 

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm các khóa học Toán Lớp 4 gồm các khóa học ôn tập hè, luyện toán tiếng anh, toán tư duy, toán nâng cao, luyện đề học sinh giỏi… trong link sau: Các khóa học toán lớp 4 tại MATHX

 

Lưu ý: Các em cần Tạo Tài Khoản và Đăng Nhập để có thể xem được những nội dung này

 

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MATHX

 

  • Khóa học ôn thi cấp 2 (0912.698.216): - Xem ngay
  • Lớp học toán trực tuyến cùng giáo viên giỏi (0866.162.019): - Xem ngay
  • Lớp học toán offline (học trực tiếp) tại Hà Nội (0984.886.277): - Xem ngay

Bài viết liên quan