Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Toán nâng cao lớp 6

Các bài giảng toán nâng cao lớp 6. Hệ thống các bài giảng được chia theo các chuyên đề.

Sau mỗi bài giảng các em học sinh download bài tập về nhà ở mục "Tài liệu" và làm bài tập về nhà.

Bài 1. Các phép biến đổi và tính toán lũy thừa
Nâng cao 29726 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 1. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 7907 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 2. Các phép biến đổi và tính toán lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 16735 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 5585 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 3. Tính nhanh lũy thừa
Nâng cao 17186 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 5392 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 4. Tính nhanh lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 15712 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 4685 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 5. Tìm chữ số tận cùng của lũy thừa
Nâng cao 15204 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 4214 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 6. Tìm chữ số tận cùng của lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 11944 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 3988 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 7. Tìm chữ số tận cùng của lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 9889 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 3549 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 8. So sánh lũy thừa
Nâng cao 11130 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 3445 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 9. So sánh lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 9580 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 3831 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10. So sánh lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 7332 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 3398 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 11. Chứng minh chia hết của tổng lũy thừa
Nâng cao 10423 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 11. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 3552 lượt học Video Chưa học
0%

Tính chất chia hết - bài 1
Nâng cao 20626 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 1
Nâng cao 6097 lượt học Video Chưa học
0%
Tính chất chia hết - bài 2
Nâng cao 10665 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 2
Nâng cao 3500 lượt học Video Chưa học
0%
Tính chất chia hết - bài 3
Nâng cao 9332 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 3
Nâng cao 3798 lượt học Video Chưa học
0%
Tính chất chia hết - bài 4
Nâng cao 8018 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 4
Nâng cao 2724 lượt học Video Chưa học
0%
Tính chất chia hết - bài 5
Nâng cao 6726 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 5
Nâng cao 2295 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 1
Nâng cao 6586 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 1
Nâng cao 2555 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 2
Nâng cao 5802 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 2
Nâng cao 2019 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 3
Nâng cao 5002 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 3
Nâng cao 1899 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 4
Nâng cao 5282 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 4
Nâng cao 1923 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 5
Nâng cao 4794 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 5
Nâng cao 1725 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 6
Cơ bản 5260 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 6
Nâng cao 2173 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 7
Cơ bản 4833 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%

Bài 1. Các bài toán về số nguyên tố
Nâng cao 13852 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 1. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 3377 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 2. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 8987 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2697 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 3. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 7409 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2434 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 4. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 7535 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2420 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 5. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 6122 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1830 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 6. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 5423 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1743 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 7. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 4739 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1530 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 8. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 4451 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1439 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 9. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Cơ bản 3855 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1415 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 3921 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1287 lượt học Video Chưa học
0%

Bài 01: Các bài toán về ước, bội, ước chung, bội chung
Nâng cao 13160 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 1. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 3229 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 02: Các bài toán về ước, bội, ước chung, bội chung (tiếp)
Nâng cao 8675 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2519 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 03: Tìm số thỏa mãn điều kiện chia hết, ước số và bội số
Nâng cao 7531 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2146 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 04: Các bài toán về tìm số thỏa mãn điều kiện chia hết, ước số, bội số
Nâng cao 6874 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 2252 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 05: Các bài toán về tìm số thỏa mãn điều kiện chia hết, ước số, bội số (tiếp)
Nâng cao 5738 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1910 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 06: Tìm số thỏa mãn điều kiện ước, bội.
Nâng cao 5751 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1736 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 07. Các bài toán về UC, BC, UCLN, BCNN
Nâng cao 6294 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1989 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 08: Các bài toán về UC, BC, UCLN, BCNN
Nâng cao 5543 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1655 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 09: Chứng minh hai số nguyên tố cùng nhau
Nâng cao 4849 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1201 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10: Chứng minh hai số nguyên tố cùng nhau
Nâng cao 4303 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà
Nâng cao 1546 lượt học Video Chưa học
0%

Bài 01: Số nguyên và tập hợp số nguyên
Nâng cao 9805 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 2703 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 02: Số nguyên và tập hợp số nguyên (tiếp)
Nâng cao 6685 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 1976 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 03: Các bài toán về số nguyên
Nâng cao 6298 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Cơ bản 1736 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 04: Các bài toán về số nguyên (tiếp)
Nâng cao 5459 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 1695 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 05: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 4797 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 1387 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 06: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 4167 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 1148 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 07: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Cơ bản 4166 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 1233 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 08: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 3522 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 1092 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 09: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 3714 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 1149 lượt học Video Chưa học
0%

Bài 01: Hệ thống các kiến thức cơ bản về phân số
Nâng cao 7461 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 02: Tính chất cơ bản của phân số
Nâng cao 5193 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 03: Tính chất cơ bản của phân số
Cơ bản 4553 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 04: So sánh phân số
Nâng cao 10109 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 04. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 3052 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 05: So sánh phân số (Tiếp)
Nâng cao 8704 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 05. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 2691 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 06: Bài toán tính nhanh phân số
Nâng cao 9135 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 06. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2258 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 07: Tính nhanh dãy phân số có quy luật
Nâng cao 8993 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 07. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2548 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 08: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 7435 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 08. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 2108 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 09: Dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 6635 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 09. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2018 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10: Ôn tập dãy phân số
Nâng cao 6357 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2434 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 11: So sánh phân số
Nâng cao 4293 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1688 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 12: Bất đẳng thức liên quan đến phân số
Nâng cao 3843 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1155 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 13: So sánh phân số (tiếp)
Nâng cao 2996 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 961 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 14: Tìm điều kiện để phân số tối giản
Nâng cao 3117 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1103 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 15: Tìm điều kiện để phân số có giá trị là số nguyên
Nâng cao 2851 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1039 lượt học Tài liệu Chưa học
0%