Banner trang chi tiết

Toán nâng cao lớp 6

Các bài giảng toán nâng cao lớp 6. Hệ thống các bài giảng được chia theo các chuyên đề.

Sau mỗi bài giảng các em học sinh download bài tập về nhà ở mục "Tài liệu" và làm bài tập về nhà.

Bài 1. Các phép biến đổi và tính toán lũy thừa
Nâng cao 34964 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 1. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 9522 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 2. Các phép biến đổi và tính toán lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 20105 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 6732 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 3. Tính nhanh lũy thừa
Nâng cao 20480 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 6485 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 4. Tính nhanh lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 18755 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 5686 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 5. Tìm chữ số tận cùng của lũy thừa
Nâng cao 18233 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 5111 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 6. Tìm chữ số tận cùng của lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 14323 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 4898 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 7. Tìm chữ số tận cùng của lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 11995 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 4400 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 8. So sánh lũy thừa
Nâng cao 13350 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 4179 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 9. So sánh lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 11567 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 4716 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10. So sánh lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 8990 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 4161 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 11. Chứng minh chia hết của tổng lũy thừa
Nâng cao 12381 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 11. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 4323 lượt học Video Chưa học
0%

Tính chất chia hết - bài 1
Nâng cao 24619 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 1
Nâng cao 7276 lượt học Video Chưa học
0%
Tính chất chia hết - bài 2
Nâng cao 12718 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 2
Nâng cao 4197 lượt học Video Chưa học
0%
Tính chất chia hết - bài 3
Nâng cao 11152 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 3
Nâng cao 4552 lượt học Video Chưa học
0%
Tính chất chia hết - bài 4
Nâng cao 9567 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 4
Nâng cao 3252 lượt học Video Chưa học
0%
Tính chất chia hết - bài 5
Nâng cao 8029 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 5
Nâng cao 2730 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 1
Nâng cao 7827 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 1
Nâng cao 3081 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 2
Nâng cao 6940 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 2
Nâng cao 2445 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 3
Nâng cao 5962 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 3
Nâng cao 2309 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 4
Nâng cao 6317 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 4
Nâng cao 2327 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 5
Nâng cao 5753 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 5
Nâng cao 2099 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 6
Cơ bản 6392 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 6
Nâng cao 2605 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 7
Cơ bản 5779 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%

Bài 1. Các bài toán về số nguyên tố
Nâng cao 16474 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 1. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 4104 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 2. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 10940 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 3323 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 3. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 9146 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2948 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 4. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 9112 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2964 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 5. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 7194 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2251 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 6. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 6608 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2138 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 7. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 5722 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1910 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 8. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 5366 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1756 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 9. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Cơ bản 4669 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1754 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 4751 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1577 lượt học Video Chưa học
0%

Bài 01: Các bài toán về ước, bội, ước chung, bội chung
Nâng cao 15315 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 1. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 3815 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 02: Các bài toán về ước, bội, ước chung, bội chung (tiếp)
Nâng cao 10237 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 3036 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 03: Tìm số thỏa mãn điều kiện chia hết, ước số và bội số
Nâng cao 8891 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2572 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 04: Các bài toán về tìm số thỏa mãn điều kiện chia hết, ước số, bội số
Nâng cao 8102 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 2673 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 05: Các bài toán về tìm số thỏa mãn điều kiện chia hết, ước số, bội số (tiếp)
Nâng cao 6738 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2303 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 06: Tìm số thỏa mãn điều kiện ước, bội.
Nâng cao 6781 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2099 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 07. Các bài toán về UC, BC, UCLN, BCNN
Nâng cao 7364 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2383 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 08: Các bài toán về UC, BC, UCLN, BCNN
Nâng cao 6521 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2030 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 09: Chứng minh hai số nguyên tố cùng nhau
Nâng cao 5708 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1439 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10: Chứng minh hai số nguyên tố cùng nhau
Nâng cao 5124 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà
Nâng cao 1848 lượt học Video Chưa học
0%

Bài 01: Số nguyên và tập hợp số nguyên
Nâng cao 11608 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 3209 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 02: Số nguyên và tập hợp số nguyên (tiếp)
Nâng cao 7982 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 2389 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 03: Các bài toán về số nguyên
Nâng cao 7446 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Cơ bản 2046 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 04: Các bài toán về số nguyên (tiếp)
Nâng cao 6441 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 1997 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 05: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 5660 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 1664 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 06: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 4893 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 1371 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 07: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Cơ bản 4931 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 1439 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 08: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 4189 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 1295 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 09: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 4397 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 1366 lượt học Video Chưa học
0%

Bài 01: Hệ thống các kiến thức cơ bản về phân số
Nâng cao 8983 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 02: Tính chất cơ bản của phân số
Nâng cao 6199 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 03: Tính chất cơ bản của phân số
Cơ bản 5440 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 04: So sánh phân số
Nâng cao 12148 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 04. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 3724 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 05: So sánh phân số (Tiếp)
Nâng cao 10532 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 05. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 3220 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 06: Bài toán tính nhanh phân số
Nâng cao 11112 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 06. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2762 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 07: Tính nhanh dãy phân số có quy luật
Nâng cao 10863 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 07. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 3078 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 08: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 9045 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 08. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 2547 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 09: Dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 8112 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 09. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2464 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10: Ôn tập dãy phân số
Nâng cao 7829 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 3065 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 11: So sánh phân số
Nâng cao 5500 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1982 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 12: Bất đẳng thức liên quan đến phân số
Nâng cao 4930 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1378 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 13: So sánh phân số (tiếp)
Nâng cao 3624 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1172 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 14: Tìm điều kiện để phân số tối giản
Nâng cao 3684 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1297 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 15: Tìm điều kiện để phân số có giá trị là số nguyên
Nâng cao 3420 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1274 lượt học Tài liệu Chưa học
0%