Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Toán nâng cao lớp 6

Các bài giảng toán nâng cao lớp 6. Hệ thống các bài giảng được chia theo các chuyên đề.

Sau mỗi bài giảng các em học sinh download bài tập về nhà ở mục "Tài liệu" và làm bài tập về nhà.

Bài 1. Các phép biến đổi và tính toán lũy thừa
Nâng cao 7642 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 1. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1785 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 2. Các phép biến đổi và tính toán lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 4040 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1279 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 3. Tính nhanh lũy thừa
Nâng cao 4100 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1202 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 4. Tính nhanh lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 3728 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 999 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 5. Tìm chữ số tận cùng của lũy thừa
Nâng cao 3677 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 964 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 6. Tìm chữ số tận cùng của lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 2895 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 971 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 7. Tìm chữ số tận cùng của lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 2263 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 764 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 8. So sánh lũy thừa
Nâng cao 2676 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 741 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 9. So sánh lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 2178 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 770 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10. So sánh lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 2014 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 819 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 11. Chứng minh chia hết của tổng lũy thừa
Nâng cao 2542 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 11. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 720 lượt học Video Chưa học
0%

Tính chất chia hết - bài 1
Nâng cao 4172 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 1
Nâng cao 1373 lượt học Video Chưa học
0%
Tính chất chia hết - bài 2
Nâng cao 2473 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 2
Nâng cao 743 lượt học Video Chưa học
0%
Tính chất chia hết - bài 3
Nâng cao 2140 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 3
Nâng cao 789 lượt học Video Chưa học
0%
Tính chất chia hết - bài 4
Nâng cao 1908 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 4
Nâng cao 532 lượt học Video Chưa học
0%
Tính chất chia hết - bài 5
Nâng cao 1523 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 5
Nâng cao 459 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 1
Nâng cao 1538 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 1
Nâng cao 549 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 2
Nâng cao 1408 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 2
Nâng cao 422 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 3
Nâng cao 1218 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 386 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 4
Nâng cao 1290 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 4
Nâng cao 412 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 5
Nâng cao 1184 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 5
Nâng cao 351 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 6
Cơ bản 1228 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 6
Nâng cao 397 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 7
Cơ bản 1135 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%

Bài 1. Các bài toán về số nguyên tố
Nâng cao 3128 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 1. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 672 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 2. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 1892 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 512 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 3. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 1700 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 463 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 4. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 1611 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 413 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 5. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 1415 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 334 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 6. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 1156 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 307 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 7. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 1048 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 268 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 8. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 989 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 259 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 9. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Cơ bản 841 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 226 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 871 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 228 lượt học Video Chưa học
0%

Bài 01: Các bài toán về ước, bội, ước chung, bội chung
Nâng cao 3239 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 1. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 692 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 02: Các bài toán về ước, bội, ước chung, bội chung (tiếp)
Nâng cao 1991 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 469 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 03: Tìm số thỏa mãn điều kiện chia hết, ước số và bội số
Nâng cao 1719 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 398 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 04: Các bài toán về tìm số thỏa mãn điều kiện chia hết, ước số, bội số
Nâng cao 1495 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 364 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 05: Các bài toán về tìm số thỏa mãn điều kiện chia hết, ước số, bội số (tiếp)
Nâng cao 1326 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 329 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 06: Tìm số thỏa mãn điều kiện ước, bội.
Nâng cao 1286 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 289 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 07. Các bài toán về UC, BC, UCLN, BCNN
Nâng cao 1487 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 360 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 08: Các bài toán về UC, BC, UCLN, BCNN
Nâng cao 1305 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 308 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 09: Chứng minh hai số nguyên tố cùng nhau
Nâng cao 1098 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 246 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10: Chứng minh hai số nguyên tố cùng nhau
Nâng cao 992 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà
Nâng cao 203 lượt học Video Chưa học
0%

Bài 01: Số nguyên và tập hợp số nguyên
Nâng cao 1941 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 507 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 02: Số nguyên và tập hợp số nguyên (tiếp)
Nâng cao 1373 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 375 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 03: Các bài toán về số nguyên
Nâng cao 1405 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Cơ bản 339 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 04: Các bài toán về số nguyên (tiếp)
Nâng cao 1142 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 326 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 05: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 997 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 261 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 06: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 911 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 225 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 07: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Cơ bản 918 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 217 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 08: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 752 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 211 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 09: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 805 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 230 lượt học Video Chưa học
0%

Bài 01: Hệ thống các kiến thức cơ bản về phân số
Nâng cao 1420 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 02: Tính chất cơ bản của phân số
Nâng cao 953 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 03: Tính chất cơ bản của phân số
Cơ bản 875 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 04: So sánh phân số
Nâng cao 1946 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 04. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 581 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 05: So sánh phân số (Tiếp)
Nâng cao 1709 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 05. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 490 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 06: Bài toán tính nhanh phân số
Nâng cao 1867 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 06. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 407 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 07: Tính nhanh dãy phân số có quy luật
Nâng cao 1958 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 07. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 503 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 08: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 1651 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 08. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 418 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 09: Dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 1449 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 09. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 385 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10: Ôn tập dãy phân số
Nâng cao 1309 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 474 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 11: So sánh phân số
Nâng cao 847 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 238 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 12: Bất đẳng thức liên quan đến phân số
Nâng cao 878 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 128 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 13: So sánh phân số (tiếp)
Nâng cao 743 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 113 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 14: Tìm điều kiện để phân số tối giản
Nâng cao 767 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 140 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 15: Tìm điều kiện để phân số có giá trị là số nguyên
Nâng cao 735 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 144 lượt học Tài liệu Chưa học
0%

Bài 1: Nguyên lý Dirichlet và một số bài toán cơ bản
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2: Nguyên lý Dirichlet và một số bài toán cơ bản (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3: Xác định số "thỏ" trong bài toán Dirichlet
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 4: Xác định "chuồng" trong bài toán Dirichlet
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 5: Nguyên lý Dirichlet và bài toán chứng minh chia hết
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 6: Nguyên lý Dirichlet và bài toán chứng minh chia hết
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 7: Nguyên lý Dirichlet và bài toán chứng minh tồn tại
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 8: Nguyên lý Dirichlet và bài toán chứng minh tồn tại (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 1: Giới thiệu nguyên lý bất biến qua ví dụ đơn giản
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2: Một số bài toán về nguyên lý bất biến
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3: Một số bài toán về nguyên lý bất biến (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới