Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Toán nâng cao lớp 6

Các bài giảng toán nâng cao lớp 6. Hệ thống các bài giảng được chia theo các chuyên đề.

Sau mỗi bài giảng các em học sinh download bài tập về nhà ở mục "Tài liệu" và làm bài tập về nhà.

Bài 1. Các phép biến đổi và tính toán lũy thừa
Nâng cao 25859 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 1. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 6794 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 2. Các phép biến đổi và tính toán lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 14544 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 4786 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 3. Tính nhanh lũy thừa
Nâng cao 14856 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 4598 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 4. Tính nhanh lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 13530 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 3982 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 5. Tìm chữ số tận cùng của lũy thừa
Nâng cao 13057 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 3570 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 6. Tìm chữ số tận cùng của lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 10256 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 3405 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 7. Tìm chữ số tận cùng của lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 8402 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 3006 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 8. So sánh lũy thừa
Nâng cao 9670 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2951 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 9. So sánh lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 8296 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 3260 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10. So sánh lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 6228 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2886 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 11. Chứng minh chia hết của tổng lũy thừa
Nâng cao 9004 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 11. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 3008 lượt học Video Chưa học
0%

Tính chất chia hết - bài 1
Nâng cao 17258 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 1
Nâng cao 5214 lượt học Video Chưa học
0%
Tính chất chia hết - bài 2
Nâng cao 9304 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 2
Nâng cao 3030 lượt học Video Chưa học
0%
Tính chất chia hết - bài 3
Nâng cao 8064 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 3
Nâng cao 3265 lượt học Video Chưa học
0%
Tính chất chia hết - bài 4
Nâng cao 6985 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 4
Nâng cao 2356 lượt học Video Chưa học
0%
Tính chất chia hết - bài 5
Nâng cao 5850 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 5
Nâng cao 1969 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 1
Nâng cao 5751 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 1
Nâng cao 2211 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 2
Nâng cao 5022 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 2
Nâng cao 1732 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 3
Nâng cao 4327 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 3
Nâng cao 1626 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 4
Nâng cao 4561 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 4
Nâng cao 1635 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 5
Nâng cao 4176 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 5
Nâng cao 1476 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 6
Cơ bản 4567 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 6
Nâng cao 1902 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 7
Cơ bản 4246 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%

Bài 1. Các bài toán về số nguyên tố
Nâng cao 12033 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 1. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2896 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 2. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 7692 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2274 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 3. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 6258 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2084 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 4. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 6412 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2067 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 5. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 5416 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1550 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 6. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 4600 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1475 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 7. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 4096 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1308 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 8. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 3847 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1244 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 9. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Cơ bản 3343 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1220 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 3395 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1115 lượt học Video Chưa học
0%

Bài 01: Các bài toán về ước, bội, ước chung, bội chung
Nâng cao 11517 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 1. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2770 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 02: Các bài toán về ước, bội, ước chung, bội chung (tiếp)
Nâng cao 7543 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2139 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 03: Tìm số thỏa mãn điều kiện chia hết, ước số và bội số
Nâng cao 6493 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1816 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 04: Các bài toán về tìm số thỏa mãn điều kiện chia hết, ước số, bội số
Nâng cao 5949 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 1912 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 05: Các bài toán về tìm số thỏa mãn điều kiện chia hết, ước số, bội số (tiếp)
Nâng cao 4992 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1623 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 06: Tìm số thỏa mãn điều kiện ước, bội.
Nâng cao 4936 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1474 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 07. Các bài toán về UC, BC, UCLN, BCNN
Nâng cao 5489 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1707 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 08: Các bài toán về UC, BC, UCLN, BCNN
Nâng cao 4843 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1403 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 09: Chứng minh hai số nguyên tố cùng nhau
Nâng cao 4247 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1043 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10: Chứng minh hai số nguyên tố cùng nhau
Nâng cao 3768 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà
Nâng cao 1306 lượt học Video Chưa học
0%

Bài 01: Số nguyên và tập hợp số nguyên
Nâng cao 8482 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 2330 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 02: Số nguyên và tập hợp số nguyên (tiếp)
Nâng cao 5776 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 1696 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 03: Các bài toán về số nguyên
Nâng cao 5490 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Cơ bản 1492 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 04: Các bài toán về số nguyên (tiếp)
Nâng cao 4767 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 1464 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 05: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 4201 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 1190 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 06: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 3681 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 1005 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 07: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Cơ bản 3640 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 1051 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 08: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 3091 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 951 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 09: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 3272 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 999 lượt học Video Chưa học
0%

Bài 01: Hệ thống các kiến thức cơ bản về phân số
Nâng cao 6453 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 02: Tính chất cơ bản của phân số
Nâng cao 4527 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 03: Tính chất cơ bản của phân số
Cơ bản 3976 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 04: So sánh phân số
Nâng cao 9006 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 04. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2678 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 05: So sánh phân số (Tiếp)
Nâng cao 7660 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 05. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 2355 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 06: Bài toán tính nhanh phân số
Nâng cao 7956 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 06. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1974 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 07: Tính nhanh dãy phân số có quy luật
Nâng cao 7938 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 07. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2193 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 08: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 6587 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 08. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 1825 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 09: Dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 5871 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 09. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1759 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10: Ôn tập dãy phân số
Nâng cao 5603 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2108 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 11: So sánh phân số
Nâng cao 3701 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1490 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 12: Bất đẳng thức liên quan đến phân số
Nâng cao 3295 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1009 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 13: So sánh phân số (tiếp)
Nâng cao 2679 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 827 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 14: Tìm điều kiện để phân số tối giản
Nâng cao 2760 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 868 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 15: Tìm điều kiện để phân số có giá trị là số nguyên
Nâng cao 2538 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 895 lượt học Tài liệu Chưa học
0%

Bài 1: Nguyên lý Dirichlet và một số bài toán cơ bản
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2: Nguyên lý Dirichlet và một số bài toán cơ bản (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3: Xác định số "thỏ" trong bài toán Dirichlet
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 4: Xác định "chuồng" trong bài toán Dirichlet
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 5: Nguyên lý Dirichlet và bài toán chứng minh chia hết
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 6: Nguyên lý Dirichlet và bài toán chứng minh chia hết
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 7: Nguyên lý Dirichlet và bài toán chứng minh tồn tại
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 8: Nguyên lý Dirichlet và bài toán chứng minh tồn tại (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 1: Giới thiệu nguyên lý bất biến qua ví dụ đơn giản
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2: Một số bài toán về nguyên lý bất biến
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3: Một số bài toán về nguyên lý bất biến (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới