Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Toán nâng cao lớp 6

Các bài giảng toán nâng cao lớp 6. Hệ thống các bài giảng được chia theo các chuyên đề.

Sau mỗi bài giảng các em học sinh download bài tập về nhà ở mục "Tài liệu" và làm bài tập về nhà.

Bài 1. Các phép biến đổi và tính toán lũy thừa
Nâng cao 32938 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 1. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 8838 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 2. Các phép biến đổi và tính toán lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 18710 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 6260 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 3. Tính nhanh lũy thừa
Nâng cao 19144 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 6045 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 4. Tính nhanh lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 17499 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 5265 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 5. Tìm chữ số tận cùng của lũy thừa
Nâng cao 17054 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 4762 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 6. Tìm chữ số tận cùng của lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 13408 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 4540 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 7. Tìm chữ số tận cùng của lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 11143 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 4051 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 8. So sánh lũy thừa
Nâng cao 12462 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 3890 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 9. So sánh lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 10720 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 4370 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10. So sánh lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 8338 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 3904 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 11. Chứng minh chia hết của tổng lũy thừa
Nâng cao 11550 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 11. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 4008 lượt học Video Chưa học
0%

Tính chất chia hết - bài 1
Nâng cao 22604 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 1
Nâng cao 6692 lượt học Video Chưa học
0%
Tính chất chia hết - bài 2
Nâng cao 11726 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 2
Nâng cao 3867 lượt học Video Chưa học
0%
Tính chất chia hết - bài 3
Nâng cao 10287 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 3
Nâng cao 4205 lượt học Video Chưa học
0%
Tính chất chia hết - bài 4
Nâng cao 8841 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 4
Nâng cao 3019 lượt học Video Chưa học
0%
Tính chất chia hết - bài 5
Nâng cao 7407 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 5
Nâng cao 2523 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 1
Nâng cao 7255 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 1
Nâng cao 2830 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 2
Nâng cao 6403 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 2
Nâng cao 2244 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 3
Nâng cao 5506 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 3
Nâng cao 2109 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 4
Nâng cao 5844 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 4
Nâng cao 2149 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 5
Nâng cao 5317 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 5
Nâng cao 1924 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 6
Cơ bản 5830 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 6
Nâng cao 2400 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 7
Cơ bản 5326 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%

Bài 1. Các bài toán về số nguyên tố
Nâng cao 15112 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 1. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 3745 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 2. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 9904 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 3015 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 3. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 8165 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2699 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 4. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 8238 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2703 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 5. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 6552 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2045 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 6. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 5969 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1957 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 7. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 5229 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1734 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 8. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 4905 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1613 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 9. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Cơ bản 4262 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1611 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 4322 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1456 lượt học Video Chưa học
0%

Bài 01: Các bài toán về ước, bội, ước chung, bội chung
Nâng cao 14049 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 1. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 3480 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 02: Các bài toán về ước, bội, ước chung, bội chung (tiếp)
Nâng cao 9311 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2750 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 03: Tìm số thỏa mãn điều kiện chia hết, ước số và bội số
Nâng cao 8122 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2359 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 04: Các bài toán về tìm số thỏa mãn điều kiện chia hết, ước số, bội số
Nâng cao 7416 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 2442 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 05: Các bài toán về tìm số thỏa mãn điều kiện chia hết, ước số, bội số (tiếp)
Nâng cao 6192 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2106 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 06: Tìm số thỏa mãn điều kiện ước, bội.
Nâng cao 6210 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1908 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 07. Các bài toán về UC, BC, UCLN, BCNN
Nâng cao 6743 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2174 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 08: Các bài toán về UC, BC, UCLN, BCNN
Nâng cao 5977 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1828 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 09: Chứng minh hai số nguyên tố cùng nhau
Nâng cao 5214 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1314 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10: Chứng minh hai số nguyên tố cùng nhau
Nâng cao 4667 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà
Nâng cao 1696 lượt học Video Chưa học
0%

Bài 01: Số nguyên và tập hợp số nguyên
Nâng cao 10359 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 2875 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 02: Số nguyên và tập hợp số nguyên (tiếp)
Nâng cao 7062 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 2124 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 03: Các bài toán về số nguyên
Nâng cao 6634 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Cơ bản 1847 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 04: Các bài toán về số nguyên (tiếp)
Nâng cao 5760 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 1816 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 05: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 5088 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 1503 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 06: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 4424 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 1242 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 07: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Cơ bản 4436 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 1329 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 08: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 3776 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 1196 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 09: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 3963 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 1238 lượt học Video Chưa học
0%

Bài 01: Hệ thống các kiến thức cơ bản về phân số
Nâng cao 7900 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 02: Tính chất cơ bản của phân số
Nâng cao 5473 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 03: Tính chất cơ bản của phân số
Cơ bản 4820 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 04: So sánh phân số
Nâng cao 10682 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 04. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 3240 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 05: So sánh phân số (Tiếp)
Nâng cao 9252 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 05. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 2860 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 06: Bài toán tính nhanh phân số
Nâng cao 9770 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 06. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2425 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 07: Tính nhanh dãy phân số có quy luật
Nâng cao 9631 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 07. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2741 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 08: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 8006 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 08. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 2281 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 09: Dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 7153 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 09. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2167 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10: Ôn tập dãy phân số
Nâng cao 6888 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2665 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 11: So sánh phân số
Nâng cao 4722 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1812 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 12: Bất đẳng thức liên quan đến phân số
Nâng cao 4248 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1260 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 13: So sánh phân số (tiếp)
Nâng cao 3237 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1058 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 14: Tìm điều kiện để phân số tối giản
Nâng cao 3358 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1186 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 15: Tìm điều kiện để phân số có giá trị là số nguyên
Nâng cao 3067 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1140 lượt học Tài liệu Chưa học
0%