Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Toán nâng cao lớp 6

Các bài giảng toán nâng cao lớp 6. Hệ thống các bài giảng được chia theo các chuyên đề.

Sau mỗi bài giảng các em học sinh download bài tập về nhà ở mục "Tài liệu" và làm bài tập về nhà.

Bài 1. Các phép biến đổi và tính toán lũy thừa
Nâng cao 11004 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 1. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2620 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 2. Các phép biến đổi và tính toán lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 5779 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1822 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 3. Tính nhanh lũy thừa
Nâng cao 6026 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1785 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 4. Tính nhanh lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 5403 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1439 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 5. Tìm chữ số tận cùng của lũy thừa
Nâng cao 5302 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1347 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 6. Tìm chữ số tận cùng của lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 4128 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1329 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 7. Tìm chữ số tận cùng của lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 3194 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1077 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 8. So sánh lũy thừa
Nâng cao 3950 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1092 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 9. So sánh lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 3148 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1124 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10. So sánh lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 2800 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1149 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 11. Chứng minh chia hết của tổng lũy thừa
Nâng cao 3597 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 11. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1113 lượt học Video Chưa học
0%

Tính chất chia hết - bài 1
Nâng cao 6445 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 1
Nâng cao 2003 lượt học Video Chưa học
0%
Tính chất chia hết - bài 2
Nâng cao 3681 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 2
Nâng cao 1122 lượt học Video Chưa học
0%
Tính chất chia hết - bài 3
Nâng cao 3162 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 3
Nâng cao 1167 lượt học Video Chưa học
0%
Tính chất chia hết - bài 4
Nâng cao 2775 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 4
Nâng cao 817 lượt học Video Chưa học
0%
Tính chất chia hết - bài 5
Nâng cao 2215 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 5
Nâng cao 712 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 1
Nâng cao 2263 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 1
Nâng cao 820 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 2
Nâng cao 1987 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 2
Nâng cao 622 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 3
Nâng cao 1698 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 569 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 4
Nâng cao 1803 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 4
Nâng cao 604 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 5
Nâng cao 1640 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 5
Nâng cao 508 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 6
Cơ bản 1744 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 6
Nâng cao 569 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 7
Cơ bản 1609 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%

Bài 1. Các bài toán về số nguyên tố
Nâng cao 4915 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 1. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1089 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 2. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 2975 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 809 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 3. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 2476 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 754 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 4. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 2448 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 675 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 5. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 2033 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 495 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 6. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 1700 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 465 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 7. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 1546 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 412 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 8. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 1406 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 406 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 9. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Cơ bản 1207 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 353 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 1286 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 353 lượt học Video Chưa học
0%

Bài 01: Các bài toán về ước, bội, ước chung, bội chung
Nâng cao 5342 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 1. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1225 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 02: Các bài toán về ước, bội, ước chung, bội chung (tiếp)
Nâng cao 3276 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 827 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 03: Tìm số thỏa mãn điều kiện chia hết, ước số và bội số
Nâng cao 2799 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 688 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 04: Các bài toán về tìm số thỏa mãn điều kiện chia hết, ước số, bội số
Nâng cao 2453 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 678 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 05: Các bài toán về tìm số thỏa mãn điều kiện chia hết, ước số, bội số (tiếp)
Nâng cao 2044 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 543 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 06: Tìm số thỏa mãn điều kiện ước, bội.
Nâng cao 2011 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 508 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 07. Các bài toán về UC, BC, UCLN, BCNN
Nâng cao 2436 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 661 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 08: Các bài toán về UC, BC, UCLN, BCNN
Nâng cao 2123 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 524 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 09: Chứng minh hai số nguyên tố cùng nhau
Nâng cao 1758 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 398 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10: Chứng minh hai số nguyên tố cùng nhau
Nâng cao 1543 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà
Nâng cao 397 lượt học Video Chưa học
0%

Bài 01: Số nguyên và tập hợp số nguyên
Nâng cao 3201 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 858 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 02: Số nguyên và tập hợp số nguyên (tiếp)
Nâng cao 2192 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 579 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 03: Các bài toán về số nguyên
Nâng cao 2125 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Cơ bản 527 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 04: Các bài toán về số nguyên (tiếp)
Nâng cao 1760 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 480 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 05: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 1541 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 418 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 06: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 1368 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 330 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 07: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Cơ bản 1351 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 342 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 08: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 1090 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 312 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 09: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 1181 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 335 lượt học Video Chưa học
0%

Bài 01: Hệ thống các kiến thức cơ bản về phân số
Nâng cao 1807 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 02: Tính chất cơ bản của phân số
Nâng cao 1176 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 03: Tính chất cơ bản của phân số
Cơ bản 1065 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 04: So sánh phân số
Nâng cao 2271 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 04. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 696 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 05: So sánh phân số (Tiếp)
Nâng cao 2008 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 05. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 594 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 06: Bài toán tính nhanh phân số
Nâng cao 2159 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 06. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 477 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 07: Tính nhanh dãy phân số có quy luật
Nâng cao 2234 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 07. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 577 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 08: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 1879 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 08. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 481 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 09: Dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 1671 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 09. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 439 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10: Ôn tập dãy phân số
Nâng cao 1490 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 529 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 11: So sánh phân số
Nâng cao 952 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 304 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 12: Bất đẳng thức liên quan đến phân số
Nâng cao 988 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 175 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 13: So sánh phân số (tiếp)
Nâng cao 841 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 157 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 14: Tìm điều kiện để phân số tối giản
Nâng cao 858 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 174 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 15: Tìm điều kiện để phân số có giá trị là số nguyên
Nâng cao 813 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 183 lượt học Tài liệu Chưa học
0%

Bài 1: Nguyên lý Dirichlet và một số bài toán cơ bản
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2: Nguyên lý Dirichlet và một số bài toán cơ bản (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3: Xác định số "thỏ" trong bài toán Dirichlet
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 4: Xác định "chuồng" trong bài toán Dirichlet
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 5: Nguyên lý Dirichlet và bài toán chứng minh chia hết
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 6: Nguyên lý Dirichlet và bài toán chứng minh chia hết
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 7: Nguyên lý Dirichlet và bài toán chứng minh tồn tại
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 8: Nguyên lý Dirichlet và bài toán chứng minh tồn tại (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 1: Giới thiệu nguyên lý bất biến qua ví dụ đơn giản
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2: Một số bài toán về nguyên lý bất biến
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3: Một số bài toán về nguyên lý bất biến (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới