Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Toán nâng cao lớp 6

Các bài giảng toán nâng cao lớp 6. Hệ thống các bài giảng được chia theo các chuyên đề.

Sau mỗi bài giảng các em học sinh download bài tập về nhà ở mục "Tài liệu" và làm bài tập về nhà.

Bài 1. Các phép biến đổi và tính toán lũy thừa
Nâng cao 7720 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 1. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1802 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 2. Các phép biến đổi và tính toán lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 4076 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1289 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 3. Tính nhanh lũy thừa
Nâng cao 4148 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1218 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 4. Tính nhanh lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 3775 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1011 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 5. Tìm chữ số tận cùng của lũy thừa
Nâng cao 3729 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 977 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 6. Tìm chữ số tận cùng của lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 2935 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 985 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 7. Tìm chữ số tận cùng của lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 2294 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 774 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 8. So sánh lũy thừa
Nâng cao 2711 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 750 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 9. So sánh lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 2205 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 781 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10. So sánh lũy thừa (tiếp)
Nâng cao 2042 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 826 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 11. Chứng minh chia hết của tổng lũy thừa
Nâng cao 2559 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 11. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 726 lượt học Video Chưa học
0%

Tính chất chia hết - bài 1
Nâng cao 4222 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 1
Nâng cao 1390 lượt học Video Chưa học
0%
Tính chất chia hết - bài 2
Nâng cao 2509 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 2
Nâng cao 747 lượt học Video Chưa học
0%
Tính chất chia hết - bài 3
Nâng cao 2165 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 3
Nâng cao 795 lượt học Video Chưa học
0%
Tính chất chia hết - bài 4
Nâng cao 1933 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 4
Nâng cao 534 lượt học Video Chưa học
0%
Tính chất chia hết - bài 5
Nâng cao 1537 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 5
Nâng cao 463 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 1
Nâng cao 1555 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 1
Nâng cao 553 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 2
Nâng cao 1434 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 2
Nâng cao 428 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 3
Nâng cao 1233 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 390 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 4
Nâng cao 1306 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 4
Nâng cao 416 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 5
Nâng cao 1200 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 5
Nâng cao 356 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 6
Cơ bản 1242 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập về nhà - bài 6
Nâng cao 400 lượt học Video Chưa học
0%
Dấu hiệu chia hết - bài 7
Cơ bản 1148 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%

Bài 1. Các bài toán về số nguyên tố
Nâng cao 3148 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 1. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 677 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 2. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 1909 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 516 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 3. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 1709 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 468 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 4. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 1626 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 426 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 5. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 1434 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 342 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 6. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 1193 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 311 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 7. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 1057 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 273 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 8. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 996 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 262 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 9. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Cơ bản 848 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 230 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10. Các bài toán về số nguyên tố (tiếp)
Nâng cao 879 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 237 lượt học Video Chưa học
0%

Bài 01: Các bài toán về ước, bội, ước chung, bội chung
Nâng cao 3272 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 1. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 704 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 02: Các bài toán về ước, bội, ước chung, bội chung (tiếp)
Nâng cao 2018 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 483 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 03: Tìm số thỏa mãn điều kiện chia hết, ước số và bội số
Nâng cao 1739 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 405 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 04: Các bài toán về tìm số thỏa mãn điều kiện chia hết, ước số, bội số
Nâng cao 1508 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 371 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 05: Các bài toán về tìm số thỏa mãn điều kiện chia hết, ước số, bội số (tiếp)
Nâng cao 1337 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 335 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 06: Tìm số thỏa mãn điều kiện ước, bội.
Nâng cao 1298 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 293 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 07. Các bài toán về UC, BC, UCLN, BCNN
Nâng cao 1500 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 370 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 08: Các bài toán về UC, BC, UCLN, BCNN
Nâng cao 1312 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 311 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 09: Chứng minh hai số nguyên tố cùng nhau
Nâng cao 1106 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 247 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10: Chứng minh hai số nguyên tố cùng nhau
Nâng cao 996 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà
Nâng cao 207 lượt học Video Chưa học
0%

Bài 01: Số nguyên và tập hợp số nguyên
Nâng cao 1956 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 516 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 02: Số nguyên và tập hợp số nguyên (tiếp)
Nâng cao 1377 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 377 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 03: Các bài toán về số nguyên
Nâng cao 1409 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Cơ bản 341 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 04: Các bài toán về số nguyên (tiếp)
Nâng cao 1145 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 328 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 05: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 999 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 264 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 06: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 914 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 228 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 07: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Cơ bản 920 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 218 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 08: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 753 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 212 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 09: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 806 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 231 lượt học Video Chưa học
0%

Bài 01: Hệ thống các kiến thức cơ bản về phân số
Nâng cao 1424 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 02: Tính chất cơ bản của phân số
Nâng cao 955 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 03: Tính chất cơ bản của phân số
Cơ bản 877 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 04: So sánh phân số
Nâng cao 1949 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 04. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 582 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 05: So sánh phân số (Tiếp)
Nâng cao 1715 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 05. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 491 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 06: Bài toán tính nhanh phân số
Nâng cao 1876 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 06. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 408 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 07: Tính nhanh dãy phân số có quy luật
Nâng cao 1960 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 07. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 504 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 08: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 1654 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 08. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 419 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 09: Dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 1453 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 09. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 386 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10: Ôn tập dãy phân số
Nâng cao 1314 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 475 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 11: So sánh phân số
Nâng cao 851 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 239 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 12: Bất đẳng thức liên quan đến phân số
Nâng cao 881 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 131 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 13: So sánh phân số (tiếp)
Nâng cao 746 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 115 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 14: Tìm điều kiện để phân số tối giản
Nâng cao 770 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 142 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 15: Tìm điều kiện để phân số có giá trị là số nguyên
Nâng cao 736 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 147 lượt học Tài liệu Chưa học
0%

Bài 1: Nguyên lý Dirichlet và một số bài toán cơ bản
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2: Nguyên lý Dirichlet và một số bài toán cơ bản (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3: Xác định số "thỏ" trong bài toán Dirichlet
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 4: Xác định "chuồng" trong bài toán Dirichlet
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 5: Nguyên lý Dirichlet và bài toán chứng minh chia hết
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 6: Nguyên lý Dirichlet và bài toán chứng minh chia hết
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 7: Nguyên lý Dirichlet và bài toán chứng minh tồn tại
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 8: Nguyên lý Dirichlet và bài toán chứng minh tồn tại (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 1: Giới thiệu nguyên lý bất biến qua ví dụ đơn giản
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2: Một số bài toán về nguyên lý bất biến
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3: Một số bài toán về nguyên lý bất biến (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới