Banner trang chi tiết

CHUYÊN ĐỀ TÍNH CHẤT CHIA HẾT, DẤU HIỆU CHIA HẾT

Các bài giảng nâng cao về chuyên đề Tính chất chia hết và Dấu hiệu chia hết


23 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Tính chất chia hết - bài 1
Nâng cao 25001 lượt học Video Tài liệu

Bài 1. Tính chất chia hết

Ví dụ: Chứng minh rằng nếu:


Chữa bài tập về nhà - bài 1
Nâng cao 7404 lượt học Video

Chữa bài tập về nhà - bài 1

Ví dụ: Số N có 6 chữ số. Chứng minh rằng N chia hết cho 7 khi và chỉ khi hiệu giữa số tạo bởi 3 chữ số đầu và số tạo bởi ba chữ số sau của N chia hết cho 7.


Tính chất chia hết - bài 2
Nâng cao 12898 lượt học Video Tài liệu

Tính chất chia hết - bài 2

Ví dụ: 


Chữa bài tập về nhà - bài 2
Nâng cao 4281 lượt học Video

Chữa bài tập về nhà - bài 2

Ví dụ: Chứng minh rằng nếu số ab + cd chia hết cho 11 thì số abcd cũng chia hết cho 11.

(ab, cd là số có hai chữ số, abcd là số có 4 chữ số tương ứng)

_____________________________________________

Các em chú ý !

Ở bài tập số 2 thầy đã viết thiếu 1 số 0. Bài giải đúng là:

Thầy xin lỗi vì sự nhầm lẫn này!


Tính chất chia hết - bài 3
Nâng cao 11351 lượt học Video Tài liệu

Tính chất chia hết - bài 3

Ví dụ: Chứng minh rằng: 


Chữa bài tập về nhà - bài 3
Nâng cao 4653 lượt học Video

Chữa bài tập về nhà - bài 3

Ví dụ: Chứng minh rằng abcd chia hết cho 21 khi và chỉ khi a - 2b + 4c chia hết cho 21.

(abcd là số có 4 chữ số)


Tính chất chia hết - bài 4
Nâng cao 9736 lượt học Video Tài liệu

Tính chất chia hết - bài 4

Ví dụ: Chứng minh rằng:

a) n(n + 1) chia hết cho 2 với n là số tự nhiên.

b) n(n + 1)(n + 2) chia hết cho 6 với n là số tự nhiên.


Chữa bài tập về nhà - bài 4
Nâng cao 3318 lượt học Video

Chữa bài tập về nhà - bài 4

Ví dụ: Chứng minh rằng biểu thức n(n + 5) chia hết cho 2


Tính chất chia hết - bài 5
Nâng cao 8173 lượt học Video Tài liệu

Tính chất chia hết - bài 5

Ví dụ: Chứng minh rằng với n(n + 1)(2n + 1) chia hết cho 6 với n là số tự nhiên.


Chữa bài tập về nhà - bài 5
Nâng cao 2784 lượt học Video

Chữa bài tập về nhà - bài 4

Ví dụ: Chứng minh rằng: n(n + 7)(5n + 1) chia hết cho 6.


Dấu hiệu chia hết - bài 1
Nâng cao 7966 lượt học Video Tài liệu

Dấu hiệu chia hết - bài 1

Ví dụ: Tìm các chữ số a, b sao cho: 


Chữa bài tập về nhà - bài 1
Nâng cao 3141 lượt học Video

Chữa bài tập về nhà - bài 1

Các em chú ý !

Trong bài tập 1, trường hợp 2 thầy có nhầm lẫn. Đáp án x = 6 mới là đáp án đúng.

Trong bài tập 3, phần kết luận thầy có nhầm lẫn. Đáp án a = 3 mới là đáp án đúng.

Thầy xin lỗi vì sự nhầm lẫn này !


Dấu hiệu chia hết - bài 2
Nâng cao 7051 lượt học Video Tài liệu

Dấu hiệu chia hết - bài 2

Ví dụ: Tìm các chữ số a, b, c sao cho: 


Chữa bài tập về nhà - bài 2
Nâng cao 2482 lượt học Video

Chữa bài tập về nhà - bài 2


Dấu hiệu chia hết - bài 3
Nâng cao 6065 lượt học Video Tài liệu

Dấu hiệu chia hết - bài 3

Ví dụ: Tìm các số x, y thỏa mãn sao cho số 71x1y chia hết cho 45


Chữa bài tập về nhà - bài 3
Nâng cao 2354 lượt học Video

Bài 3. Chữa bài tập về nhà


Dấu hiệu chia hết - bài 4
Nâng cao 6429 lượt học Video Tài liệu

Dấu hiệu chia hết - bài 4

Ví dụ: Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 3, 9 hay không ?

a) A = 102018 + 2

b) B = 102017 - 1


Chữa bài tập về nhà - bài 4
Nâng cao 2372 lượt học Video

Chữa bài tập về nhà - bài 4


Dấu hiệu chia hết - bài 5
Nâng cao 5850 lượt học Video Tài liệu

Dấu hiệu chia hết - bài 5

Ví dụ: Cho các chữ số: 0, 1, 3, 4, 5. Lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau chia hết cho 5?


Chữa bài tập về nhà - bài 5
Nâng cao 2133 lượt học Video

Chữa bài tập về nhà - bài 5


Dấu hiệu chia hết - bài 6
Cơ bản 6522 lượt học Video Tài liệu

Dấu hiệu chia hết - bài 6

Ví dụ: Chứng minh rằng:


Chữa bài tập về nhà - bài 6
Nâng cao 2661 lượt học Video

Chữa bài tập về nhà - bài 6


Dấu hiệu chia hết - bài 7
Cơ bản 5887 lượt học Video Tài liệu

Dấu hiệu chia hết - bài 7

Ví dụ: Cho A và 2A đều có tổng các chữ số bằng nhau. Chứng minh rằng A chia hết cho 9.

 

Hướng dẫn giải bài tập về nhà: