Banner trang chi tiết
Toán nâng cao lớp 6 CHUYÊN ĐỀ: SỐ NGUYÊN

CHUYÊN ĐỀ: SỐ NGUYÊN

Các bài giảng về chuyên đề số nguyên


18 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài 01: Số nguyên và tập hợp số nguyên
Nâng cao 11687 lượt học Video Tài liệu

Bài 01: Số nguyên và tập hợp số nguyên

Ví dụ: Tìm số tự nhiên a biết rằng có 11 số nguyên ở giữa a và -a.


Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 3233 lượt học Video

Chữa bài tập luyện tập 


Bài 02: Số nguyên và tập hợp số nguyên (tiếp)
Nâng cao 8032 lượt học Video Tài liệu

Bài 02: Số nguyên và tập hợp số nguyên (tiếp)

Ví dụ: Tính giá trị của biểu thức:

A = 1 - 2 - 3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9 -10 - 11 - 12 + ... + 97 - 98 - 99 - 100.


Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 2403 lượt học Video

Chữa bài tập luyện tập


Bài 03: Các bài toán về số nguyên
Nâng cao 7501 lượt học Video Tài liệu

Bài 03: Các bài toán về số nguyên

Ví dụ: Cho a, b là hai số nguyên từ -45 đến 36.

a) Tìm giá trị lớn nhất của hiệu a - b ?

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của a - b ?

c) Tìm giá trị lớn nhất của tích a.b với a khác b ?

d) Tìm giá trị nhỏ nhất của a.b ?


Chữa bài tập luyện tập
Cơ bản 2066 lượt học Video

Chữa bài tập luyện tập


Bài 04: Các bài toán về số nguyên (tiếp)
Nâng cao 6489 lượt học Video Tài liệu

Bài 04: Các bài toán về số nguyên (tiếp)

Ví dụ: Tìm x: |2x - 1| = 9


Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 2016 lượt học Video

Chữa bài tập luyện tập


Bài 05: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 5704 lượt học Video Tài liệu

Bài 05: Các bài toán về số nguyên (tiếp)

Ví dụ: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: 5x2 + 2017


Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 1678 lượt học Video

Chữa bài tập luyện tập


Bài 06: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 4944 lượt học Video Tài liệu

Bài 06: Các bài toán số nguyên (tiếp)

Ví dụ: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: A = 8 - (x+2)2


Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 1384 lượt học Video

Chữa bài tập luyện tập


Bài 07: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Cơ bản 4974 lượt học Video Tài liệu

Bài 07: Các bài toán số nguyên (tiếp)

Ví dụ: Tìm số nguyên x biết: (x2 - 7)(x2 - 15)< 0


Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 1453 lượt học Video

Chữa bài tập luyện tập


Bài 08: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 4227 lượt học Video Tài liệu

Bài 08: Các bài toán số nguyên (tiếp)

Ví dụ: Cho a, b, c là các số nguyên sao cho:

a + b = - 5, b + c = 7, c + a = -8


Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 1308 lượt học Video

Chữa bài tập luyện tập


Bài 09: Các bài toán số nguyên (tiếp)
Nâng cao 4440 lượt học Video Tài liệu

Bài 09: Các bài toán số nguyên (tiếp)

Ví dụ: Cho 2017 số nguyên, biết rằng tổng của 4 số bất kì trong các số đã cho đều là số âm.

Chứng minh rằng: Tổng của 2017 số đó là số âm.


Chữa bài tập luyện tập
Nâng cao 1381 lượt học Video

Chữa bài tập luyện tập