Banner trang chi tiết

CHUYÊN ĐỀ: ƯỚC VÀ BỘI, UCLN, BCNN

Các bài giảng về chuyên đề ước và bội, ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất.


20 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài 01: Các bài toán về ước, bội, ước chung, bội chung
Nâng cao 15476 lượt học Video Tài liệu

Bài 01: Các bài toán về ước, bội, ước chung, bội chung

Ví dụ: Tìm x thuộc tập hợp các số tự nhiên sao cho x thuộc tập hợp bội của 4 và x lớn hơn hoặc bằng 1980 và x nhỏ hơn hoẵ bằng 2000.


Bài 1. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 3866 lượt học Video

Bài 1. Chữa bài tập về nhà


Bài 02: Các bài toán về ước, bội, ước chung, bội chung (tiếp)
Nâng cao 10367 lượt học Video Tài liệu

Bài 02: Các bài toán về ước, bội, ước chung, bội chung (tiếp)

Ví dụ: 

a) Chứng minh rằng số ababab là bội của số ab.

b) Hỏi số 3 và 10101 có là ước của số ababab hay không ?


Bài 2. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 3095 lượt học Video

Bài 2. Chữa bài tập về nhà


Bài 03: Tìm số thỏa mãn điều kiện chia hết, ước số và bội số
Nâng cao 9018 lượt học Video Tài liệu

Bài 03: Tìm số thỏa mãn điều kiện chia hết, ước số và bội số

Ví dụ: Lớp 6A có số học sinh chưa đến 50 em. Nếu như xếp hàng 8 hay xếp hàng 6 đều vừa đủ, xếp hàng 9 bạn thì thừa ra 3 bạn.

Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh ?


Bài 3. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2627 lượt học Video

Bài 3. Chữa bài tập về nhà


Bài 04: Các bài toán về tìm số thỏa mãn điều kiện chia hết, ước số, bội số
Nâng cao 8208 lượt học Video Tài liệu

Bài 04: Các bài toán về tìm số thỏa mãn điều kiện chia hết, ước số, bội số

Ví dụ: Tìm số tự nhiên n sao cho 3n + 11 chia hết cho n + 1 ?


Bài 4. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 2719 lượt học Video

Bài 4. Chữa bài tập về nhà


Bài 05: Các bài toán về tìm số thỏa mãn điều kiện chia hết, ước số, bội số (tiếp)
Nâng cao 6832 lượt học Video Tài liệu

Bài 05: Các bài toán về tìm số thỏa mãn điều kiện chia hết, ước số, bội số

Ví dụ: Tìm số tự nhiên n sao cho 2n + 19 chia hết cho n + 1 ?


Bài 5. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2349 lượt học Video

Bài 5. Chữa bài tập về nhà


Bài 06: Tìm số thỏa mãn điều kiện ước, bội.
Nâng cao 6888 lượt học Video Tài liệu

Bài 06: Tìm số thỏa mãn điều kiện ước, bội.

Ví dụ: Tìm hai số x, y thỏa mãn: (x + 1)(y + 2) = 9


Bài 6. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2147 lượt học Video

Bài 6. Chữa bài tập về nhà


Bài 07. Các bài toán về UC, BC, UCLN, BCNN
Nâng cao 7478 lượt học Video Tài liệu

Bài 07. Các bài toán về UC, BC, UCLN, BCNN

Ví dụ: Cho số A biết, A chia 2 dư 1, A chia 3 dư 1, A chia 5 dư 1, A chia 8 dư 1, A lớn hơn 1.

Tìm số A ?


Bài 7. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2425 lượt học Video

Bài 7. Chữa bài tập về nhà


Bài 08: Các bài toán về UC, BC, UCLN, BCNN
Nâng cao 6619 lượt học Video Tài liệu

Bài 08: Các bài toán về UC, BC, UCLN, BCNN

Ví dụ: Tìm số tự nhiên có 3 chữ số sao cho số đó chia cho 17 và 25 có số dư lần lượt là 8, 6 ?


Bài 8. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 2065 lượt học Video

Bài 8. Chữa bài tập về nhà


Bài 09: Chứng minh hai số nguyên tố cùng nhau
Nâng cao 5790 lượt học Video Tài liệu

Bài 09: Chứng minh hai số nguyên tố cùng nhau

Ví dụ: Chứng minh rằng với n là số tự nhiên thì 2n + 1 và 6n + 5 có ước chung lớn nhất bằng 1 ?


Bài 9. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 1457 lượt học Video

Bài 9. Chữa bài tập về nhà


Bài 10: Chứng minh hai số nguyên tố cùng nhau
Nâng cao 5218 lượt học Video Tài liệu

Bài 10: Chứng minh hai số nguyên tố cùng nhau

Ví dụ: Cho (a, b) = 1. Chứng minh rằng (a, a + b) = 1.


Bài tập về nhà
Nâng cao 1886 lượt học Video

Chữa bài tập về nhà Bài học: Chứng minh hai số nguyên tố cùng nhau.

Ví dụ: Cho a, b là các số tự nhiên a,b . Chứng tỏ rằng (a + b, 2a + 2b + 1) = 1