Banner trang chi tiết

Các kỳ thi Toán tiểu học quốc tế

Khóa học này giới thiệu đến các em học sinh về các kỳ thi Toán tiểu học quốc tế:

- Kỳ thi Toán Kangaroo IKMC

- Kỳ thi Toán AMC Australia

- Kỳ thi Toán Singapore và Châu Á SASMO

- Kỳ thi Đánh giá năng lực Toán học IMAS

...

Các bài giảng ở phần này chủ yếu là các bài chữa đề thi những năm trước, các bài hướng dẫn học sinh học các chuyên đề tương ứng trên website này, đồng thời là các bài viết chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi.

Giải đề thi toán KANGAROO lớp 1, 2 năm 2012 phần 1
Nâng cao 930 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 1, 2 năm 2012 phần 2
Nâng cao 278 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 1, 2 năm 2012 phần 3
Nâng cao 165 lượt học Video Chưa học
0%
Đề thi IKMC (International Kangaroo Mathematics Contest 2013 lớp 1,2 (phần 1)
Nâng cao 1486 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
Đề thi IKMC (International Kangaroo Mathematics Contest 2013 lớp 1,2 (phần 2)
Nâng cao 392 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 1, 2 năm 2013 phần 1
Nâng cao 130 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 1, 2 năm 2013 phần 2
Nâng cao 79 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 1, 2 năm 2014 phần 1
Nâng cao 63 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 1, 2 năm 2014 phần 2
Nâng cao 48 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 1, 2 năm 2015 phần 1
Nâng cao 61 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 1, 2 năm 2015 phần 2
Nâng cao 30 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 1, 2 năm 2015 phần 3
Nâng cao 43 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 1, 2 năm 2016 phần 1
Nâng cao 87 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 1, 2 năm 2016 phần 2
Nâng cao 91 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 3, 4 năm 2002 phần 1
Nâng cao 512 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 3, 4 năm 2002 phần 2
Nâng cao 240 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 3, 4 năm 2002 phần 3
Nâng cao 182 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 3, 4 năm 2003 phần 1
Nâng cao 170 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 3, 4 năm 2003 phần 2
Nâng cao 109 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 3, 4 năm 2003 phần 3
Nâng cao 158 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi Olympic Toán Kangaroo Lớp 5,6 năm 2011 (phần 1)
Nâng cao 1473 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi Olympic Toán Kangaroo Lớp 5,6 năm 2011 (phần 2)
Nâng cao 535 lượt học Video Chưa học
0%

Giải đề thi toán SASMO 2014 lớp 2
Nâng cao 262 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi SASMO 2016 lớp 2 phần 1
Nâng cao 1079 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Giải đề thi SASMO 2016 lớp 2 phần 2
Nâng cao 274 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi SASMO 2016 lớp 2 phần 3
Nâng cao 209 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi SASMO 2016 lớp 2 phần 4
Nâng cao 188 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi SASMO 2016 lớp 2 phần 5
Nâng cao 309 lượt học Video Chưa học
0%
Luyện tập SASMO lớp 2 đề số 1
Nâng cao 928 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2014 lớp 3 phần 1
Cơ bản 88 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2014 lớp 3 phần 2
Nâng cao 55 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2014 lớp 3 phần 3
Nâng cao 41 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2014 lớp 3 phần 4
Cơ bản 42 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi SASMO 2016 lớp 3 phần 1
Nâng cao 372 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi SASMO 2016 lớp 3 phần 2
Nâng cao 213 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi SASMO 2016 lớp 3 phần 3
Nâng cao 157 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi SASMO 2016 lớp 3 phần 4
Nâng cao 226 lượt học Video Chưa học
0%
Luyện tập SASMO lớp 3 đề số 1
Nâng cao 388 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2014 lớp 4 phần 1
Cơ bản 143 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2014 lớp 4 phần 2
Nâng cao 84 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2014 lớp 4 phần 3
Nâng cao 48 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2014 lớp 4 phần 4
Nâng cao 57 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi SASMO 2016 lớp 4 phần 1
Cơ bản 833 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi SASMO 2016 lớp 4 phần 2
Nâng cao 558 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi SASMO 2016 lớp 4 phần 3
Nâng cao 302 lượt học Video Chưa học
0%
Luyện tập SASMO lớp 4 đề số 1
Nâng cao 648 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2014 lớp 5 phần 1
Cơ bản 174 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2014 lớp 5 phần 2
Nâng cao 74 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2014 lớp 5 phần 3
Nâng cao 55 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2014 lớp 5 phần 4
Nâng cao 43 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2014 lớp 5 phần 5
Nâng cao 60 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2016 lớp 5 phần 1
Nâng cao 179 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2016 lớp 5 phần 2
Cơ bản 106 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2016 lớp 5 phần 3
Nâng cao 84 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2016 lớp 5 phần 4
Nâng cao 82 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2016 lớp 5 phần 5
Nâng cao 107 lượt học Video Chưa học
0%

Lớp 5 - Giải đề thi MYTS 2015 phần 1
Nâng cao 1378 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lớp 5 - Giải đề thi MYTS 2015 phần 2
Nâng cao 443 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lớp 5 - Giải đề thi MYTS 2015 phần 3
Nâng cao 444 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lớp 5 - Giải đề thi MYTS 2015 phần 4
Nâng cao 411 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lớp 5 - Giải đề thi MYTS 2015 phần 5
Nâng cao 374 lượt học Video Chưa học
0%
Lớp 5 - Giải đề thi MYTS 2016 phần 1
Nâng cao 530 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lớp 5 - Giải đề thi MYTS 2016 phần 2
Nâng cao 417 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Giải đề thi MYTS 2016 lớp 5 phần 3
Cơ bản 142 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi MYTS 2016 lớp 5 phần 4
Nâng cao 103 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi MYTS 2016 lớp 5 phần 5
Nâng cao 133 lượt học Video Chưa học
0%
Lớp 5 - Giải đề thi toán MYTS năm 2016 vòng 2 phần 1
Nâng cao 2319 lượt học Video Chưa học
0%
Lớp 5 - Giải đề thi toán MYTS năm 2016 vòng 2 phần 2
Nâng cao 2441 lượt học Video Chưa học
0%
Lớp 5 - Giải đề thi toán MYTS năm 2017
Nâng cao 205 lượt học Video Chưa học
0%
Lớp 5 - Giải đề thi toán MYTS năm 2018
Nâng cao 2893 lượt học Video Chưa học
0%
Lớp 4 - Giải đề thi năm 2017 - phần 1
Nâng cao 658 lượt học Video Chưa học
0%
Lớp 4 - Giải đề thi năm 2017 - phần 2
Nâng cao 155 lượt học Video Chưa học
0%
Lớp 4 - Hướng dẫn giải đề thi MYTS 2017 vòng 2
Nâng cao 512 lượt học Video Chưa học
0%
Lớp 4 - Giải đề thi toán MYTS năm 2018 Phần 1
Nâng cao 235 lượt học Video Chưa học
0%
Lớp 4 - Giải đề thi toán MYTS năm 2018 Phần 2
Nâng cao 105 lượt học Video Chưa học
0%
Lớp 4 - Giải đề thi toán MYTS năm 2018 Phần 3
Nâng cao 121 lượt học Video Chưa học
0%