Banner trang chi tiết

Các kỳ thi Toán tiểu học quốc tế

Khóa học này giới thiệu đến các em học sinh về các kỳ thi Toán tiểu học quốc tế:

- Kỳ thi Toán Kangaroo IKMC

- Kỳ thi Toán AMC Australia

- Kỳ thi Toán Singapore và Châu Á SASMO

- Kỳ thi Đánh giá năng lực Toán học IMAS

...

Các bài giảng ở phần này chủ yếu là các bài chữa đề thi những năm trước, các bài hướng dẫn học sinh học các chuyên đề tương ứng trên website này, đồng thời là các bài viết chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi.

Giải đề thi toán KANGAROO lớp 1, 2 năm 2012 phần 1
Nâng cao 1335 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 1, 2 năm 2012 phần 2
Nâng cao 404 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 1, 2 năm 2012 phần 3
Nâng cao 244 lượt học Video Chưa học
0%
Đề thi IKMC (International Kangaroo Mathematics Contest 2013 lớp 1,2 (phần 1)
Nâng cao 1596 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
Đề thi IKMC (International Kangaroo Mathematics Contest 2013 lớp 1,2 (phần 2)
Nâng cao 457 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 1, 2 năm 2013 phần 1
Nâng cao 211 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 1, 2 năm 2013 phần 2
Nâng cao 143 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 1, 2 năm 2014 phần 1
Nâng cao 125 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 1, 2 năm 2014 phần 2
Nâng cao 80 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 1, 2 năm 2015 phần 1
Nâng cao 110 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 1, 2 năm 2015 phần 2
Nâng cao 49 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 1, 2 năm 2015 phần 3
Nâng cao 72 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 1, 2 năm 2016 phần 1
Nâng cao 140 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 1, 2 năm 2016 phần 2
Nâng cao 144 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 3, 4 năm 2002 phần 1
Nâng cao 734 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 3, 4 năm 2002 phần 2
Nâng cao 384 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 3, 4 năm 2002 phần 3
Nâng cao 283 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 3, 4 năm 2003 phần 1
Nâng cao 276 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 3, 4 năm 2003 phần 2
Nâng cao 186 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán KANGAROO lớp 3, 4 năm 2003 phần 3
Nâng cao 261 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi Olympic Toán Kangaroo Lớp 5,6 năm 2011 (phần 1)
Nâng cao 1636 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi Olympic Toán Kangaroo Lớp 5,6 năm 2011 (phần 2)
Nâng cao 657 lượt học Video Chưa học
0%

Giải đề thi toán SASMO 2014 lớp 2
Nâng cao 323 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi SASMO 2016 lớp 2 phần 1
Nâng cao 1148 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Giải đề thi SASMO 2016 lớp 2 phần 2
Nâng cao 293 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi SASMO 2016 lớp 2 phần 3
Nâng cao 228 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi SASMO 2016 lớp 2 phần 4
Nâng cao 206 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi SASMO 2016 lớp 2 phần 5
Nâng cao 328 lượt học Video Chưa học
0%
Luyện tập SASMO lớp 2 đề số 1
Nâng cao 957 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2014 lớp 3 phần 1
Cơ bản 118 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2014 lớp 3 phần 2
Nâng cao 67 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2014 lớp 3 phần 3
Nâng cao 50 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2014 lớp 3 phần 4
Cơ bản 52 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi SASMO 2016 lớp 3 phần 1
Nâng cao 391 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi SASMO 2016 lớp 3 phần 2
Nâng cao 224 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi SASMO 2016 lớp 3 phần 3
Nâng cao 165 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi SASMO 2016 lớp 3 phần 4
Nâng cao 235 lượt học Video Chưa học
0%
Luyện tập SASMO lớp 3 đề số 1
Nâng cao 405 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2014 lớp 4 phần 1
Cơ bản 188 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2014 lớp 4 phần 2
Nâng cao 105 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2014 lớp 4 phần 3
Nâng cao 58 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2014 lớp 4 phần 4
Nâng cao 67 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi SASMO 2016 lớp 4 phần 1
Cơ bản 850 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi SASMO 2016 lớp 4 phần 2
Nâng cao 569 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi SASMO 2016 lớp 4 phần 3
Nâng cao 311 lượt học Video Chưa học
0%
Luyện tập SASMO lớp 4 đề số 1
Nâng cao 666 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2014 lớp 5 phần 1
Cơ bản 228 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2014 lớp 5 phần 2
Nâng cao 93 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2014 lớp 5 phần 3
Nâng cao 70 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2014 lớp 5 phần 4
Nâng cao 53 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2014 lớp 5 phần 5
Nâng cao 67 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2016 lớp 5 phần 1
Nâng cao 211 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2016 lớp 5 phần 2
Cơ bản 119 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2016 lớp 5 phần 3
Nâng cao 94 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2016 lớp 5 phần 4
Nâng cao 92 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi toán SASMO 2016 lớp 5 phần 5
Nâng cao 126 lượt học Video Chưa học
0%

Lớp 5 - Giải đề thi MYTS 2015 phần 1
Nâng cao 1607 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lớp 5 - Giải đề thi MYTS 2015 phần 2
Nâng cao 524 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lớp 5 - Giải đề thi MYTS 2015 phần 3
Nâng cao 515 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lớp 5 - Giải đề thi MYTS 2015 phần 4
Nâng cao 460 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lớp 5 - Giải đề thi MYTS 2015 phần 5
Nâng cao 426 lượt học Video Chưa học
0%
Lớp 5 - Giải đề thi MYTS 2016 phần 1
Nâng cao 609 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lớp 5 - Giải đề thi MYTS 2016 phần 2
Nâng cao 486 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Giải đề thi MYTS 2016 lớp 5 phần 3
Cơ bản 207 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi MYTS 2016 lớp 5 phần 4
Nâng cao 149 lượt học Video Chưa học
0%
Giải đề thi MYTS 2016 lớp 5 phần 5
Nâng cao 178 lượt học Video Chưa học
0%
Lớp 5 - Giải đề thi toán MYTS năm 2016 vòng 2 phần 1
Nâng cao 4434 lượt học Video Chưa học
0%
Lớp 5 - Giải đề thi toán MYTS năm 2016 vòng 2 phần 2
Nâng cao 4515 lượt học Video Chưa học
0%
Lớp 5 - Giải đề thi toán MYTS năm 2017
Nâng cao 292 lượt học Video Chưa học
0%
Lớp 5 - Giải đề thi toán MYTS năm 2018
Nâng cao 5390 lượt học Video Chưa học
0%
Lớp 4 - Giải đề thi năm 2017 - phần 1
Nâng cao 779 lượt học Video Chưa học
0%
Lớp 4 - Giải đề thi năm 2017 - phần 2
Nâng cao 234 lượt học Video Chưa học
0%
Lớp 4 - Hướng dẫn giải đề thi MYTS 2017 vòng 2
Nâng cao 590 lượt học Video Chưa học
0%
Lớp 4 - Giải đề thi toán MYTS năm 2018 Phần 1
Nâng cao 344 lượt học Video Chưa học
0%
Lớp 4 - Giải đề thi toán MYTS năm 2018 Phần 2
Nâng cao 146 lượt học Video Chưa học
0%
Lớp 4 - Giải đề thi toán MYTS năm 2018 Phần 3
Nâng cao 178 lượt học Video Chưa học
0%