Banner trang chi tiết

Kỳ thi MMOC

MMOC LỚP 2
Đề thi Thời gian Bắt đầu Kết thúc Hiệu lực Lượt xem Điểm của bạn
Đề thi tháng 9 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
45 phút 00:00
30-09-2023
23:59
01-10-2023
Đã kết thúc
Bài chữa
Luyện tập
9807 N/A
Đề thi tháng 10 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
45 phút 00:00
28-10-2023
23:59
29-10-2023
Đã kết thúc
Bài chữa
Luyện tập
2694 N/A
Đề thi tháng 11 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
45 phút 00:00
25-11-2023
23:59
03-12-2023
Đã kết thúc
Luyện tập
1416 N/A
Đề thi tháng 12 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
45 phút 00:00
30-12-2023
00:00
07-01-2024
Đã kết thúc
Luyện tập
685 N/A
Đề thi tháng 1 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
45 phút 00:00
27-01-2024
23:59
02-02-2024
Đã kết thúc
Luyện tập
623 N/A

Xem tất cả

MMOC LỚP 3
Đề thi Thời gian Bắt đầu Kết thúc Hiệu lực Lượt xem Điểm của bạn
Đề thi tháng 9.2023 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
60 phút 00:00
30-09-2023
23:59
01-10-2023
Đã kết thúc
Bài chữa
Luyện tập
4923 N/A
Đề thi tháng 10 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
60 phút 00:00
28-10-2023
23:59
29-10-2023
Đã kết thúc
Luyện tập
1567 N/A
Đề thi tháng 11 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
60 phút 00:00
25-11-2023
23:59
03-12-2023
Đã kết thúc
Luyện tập
981 N/A
Đề thi tháng 12 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
60 phút 00:00
30-12-2023
23:59
07-01-2024
Đã kết thúc
Luyện tập
544 N/A
Đề thi tháng 1 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
60 phút 00:00
27-01-2024
23:59
02-02-2024
Đã kết thúc
Luyện tập
593 N/A

Xem tất cả

MMOC LỚP 4
Đề thi Thời gian Bắt đầu Kết thúc Hiệu lực Lượt xem Điểm của bạn
Đề thi tháng 9 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
60 phút 00:00
30-09-2023
00:00
02-10-2023
Đã kết thúc
Bài chữa
Luyện tập
5096 N/A
Đề thi tháng 10 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
60 phút 00:00
28-10-2023
23:59
29-10-2023
Đã kết thúc
Bài chữa
Luyện tập
1667 N/A
Đề thi tháng 11 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
60 phút 00:00
25-11-2023
23:59
03-12-2023
Đã kết thúc
Luyện tập
1295 N/A
Đề thi tháng 12 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
60 phút 00:00
30-12-2023
23:59
07-01-2024
Đã kết thúc
Luyện tập
631 N/A
Đề thi tháng 1 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
60 phút 00:00
27-01-2024
23:59
02-02-2024
Đã kết thúc
Luyện tập
471 N/A

Xem tất cả

MMOC LỚP 5
Đề thi Thời gian Bắt đầu Kết thúc Hiệu lực Lượt xem Điểm của bạn
Đề thi tháng 9.2023 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
75 phút 00:00
20-09-2023
00:00
02-10-2023
Đã kết thúc
Bài chữa
Luyện tập
4284 N/A
Đề thi tháng 10 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
75 phút 00:00
28-10-2023
23:59
29-10-2023
Đã kết thúc
Luyện tập
1569 N/A
Đề thi tháng 11 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
75 phút 00:00
25-11-2023
23:59
03-12-2023
Đã kết thúc
Luyện tập
982 N/A
Đề thi tháng 12 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
75 phút 00:00
30-12-2023
23:59
07-01-2024
Đã kết thúc
Luyện tập
624 N/A
Đề thi tháng 1 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
75 phút 00:00
27-01-2024
23:59
02-02-2024
Đã kết thúc
Luyện tập
490 N/A

Xem tất cả

MMOC lớp 6
Đề thi Thời gian Bắt đầu Kết thúc Hiệu lực Lượt xem Điểm của bạn
Đề thi tháng 9 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
75 phút 00:00
30-09-2023
23:59
01-10-2023
Đã kết thúc
Bài chữa
Luyện tập
3767 N/A
Đề thi tháng 10 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
75 phút 00:00
28-10-2023
23:59
29-10-2023
Đã kết thúc
Bài chữa
Luyện tập
1457 N/A
Đề thi tháng 11 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
75 phút 00:00
25-11-2023
23:59
03-12-2023
Đã kết thúc
Luyện tập
1015 N/A
Đề thi tháng 12 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
90 phút 00:00
30-12-2023
23:59
07-01-2024
Đã kết thúc
Luyện tập
763 N/A
Đề thi tháng 1 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
75 phút 00:00
27-01-2024
23:59
02-02-2024
Đã kết thúc
Luyện tập
707 N/A

Xem tất cả

MMOC lớp 7
Đề thi Thời gian Bắt đầu Kết thúc Hiệu lực Lượt xem Điểm của bạn
Đề thi tháng 9 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
90 phút 00:00
30-09-2023
23:59
01-10-2023
Đã kết thúc
Bài chữa
Luyện tập
1938 N/A
Đề thi tháng 10 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
90 phút 00:00
28-10-2023
23:59
29-10-2023
Đã kết thúc
Bài chữa
Luyện tập
595 N/A
Đề thi tháng 11 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
90 phút 00:00
25-11-2023
23:59
03-12-2023
Đã kết thúc
Luyện tập
484 N/A
Đề thi tháng 12 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
90 phút 00:00
30-12-2023
23:59
07-01-2024
Đã kết thúc
Luyện tập
291 N/A
Đề thi tháng 1 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
90 phút 00:00
27-01-2024
23:59
02-02-2024
Đã kết thúc
Luyện tập
421 N/A

Xem tất cả

MMOC lớp 8
Đề thi Thời gian Bắt đầu Kết thúc Hiệu lực Lượt xem Điểm của bạn
Đề thi tháng 9 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
90 phút 00:00
30-11--0001
23:59
01-10-2023
Đã kết thúc
Bài chữa
Luyện tập
882 N/A
Đề thi tháng 10 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
90 phút 00:00
28-10-2023
23:59
29-10-2023
Đã kết thúc
Luyện tập
326 N/A
Đề thi tháng 11 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
90 phút 00:00
25-11-2023
23:59
03-12-2023
Đã kết thúc
Luyện tập
282 N/A
Đề thi tháng 12 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
90 phút 00:00
29-12-2023
23:59
07-01-2024
Đã kết thúc
Luyện tập
155 N/A
Đề thi tháng 1 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
90 phút 00:00
27-01-2024
23:59
02-02-2024
Đã kết thúc
Luyện tập
114 N/A

Xem tất cả

MMOC lớp 9
Đề thi Thời gian Bắt đầu Kết thúc Hiệu lực Lượt xem Điểm của bạn
Đề thi tháng 9 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
90 phút 00:00
30-09-2023
23:59
01-10-2023
Đã kết thúc
Bài chữa
Luyện tập
601 N/A
Đề thi tháng 10 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
90 phút 00:00
28-10-2023
23:59
29-10-2023
Đã kết thúc
Luyện tập
329 N/A
Đề thi tháng 11 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
90 phút 00:00
25-11-2023
23:59
03-12-2023
Đã kết thúc
Luyện tập
301 N/A
Đề thi tháng 12 năm học 2023 - 2024
Xem kết quả
90 phút 00:00
30-12-2023
23:59
07-01-2024
Đã kết thúc
Luyện tập
116 N/A
Đề thi tháng 1 năm học 2024 - 2025
Xem kết quả
90 phút 00:00
27-01-2024
23:59
02-02-2024
Đã kết thúc
Luyện tập
76 N/A

Xem tất cả