Banner trang chi tiết
Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 2 DÃY SỐ - QUY LUẬT

DÃY SỐ - QUY LUẬT

Các bài toán về dãy số và quy luật trong chương trình toán nâng cao lớp 2.


6 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài 1: Các bài toán dãy số và qui luật (phần 1)
Nâng cao 2683 lượt học Video Luyện tập
0%

Các bài toán dãy số và qui luật (phần 1)

Bài tập ví dụ: Tìm số tiếp theo của dãy số sau: 2, 3, 5, 8, 12, 17, ...


Bài 2: Các bài toán dãy số và qui luật (phần 2)
Nâng cao 1078 lượt học Video Luyện tập
0%

Các bài toán về dãy số và quy luật của dãy số.

Bài tập ví dụ:  Tìm số tiếp theo của dãy số:

a)1, 1, 2, 3, 5, 8, …

b)2, 2, 4, 6, 10, 16, …


Bài 3: Các bài toán dãy số và qui luật (phần 3)
Nâng cao 881 lượt học Video Luyện tập
0%

Các bài toán dãy số và qui luật (phần 3)

Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu phương pháp giải bài toán tìm quy luật và điền số còn thiếu.


Bài 4: Các bài toán dãy số và qui luật (phần 4)
Nâng cao 722 lượt học Video Luyện tập
0%

Các bài toán dãy số và qui luật (phần 4)

Trong bài học này, chúng ta cùng tìm hiểu các bài toán điền số còn thiếu cho phù hợp với quy luật.


Bài 5: Các bài toán dãy số và qui luật (phần 5)
Nâng cao 554 lượt học Video Luyện tập
0%

Các bài toán dãy số và qui luật (phần 5)

Trong bài học này, chúng ta cùng tìm hiểu các bài toán điền số còn thiếu cho phù hợp với quy luật.


Bài 6: Các bài toán dãy số và qui luật (phần 6)
Nâng cao 610 lượt học Video Luyện tập
0%

Các bài toán về dãy số và tìm quy luật dãy số (phần 6)

Bài tập ví dụ: Điền vào chỗ còn trống cho phù hợp quy luật

                           1

                    2          4

            3           5           7

  ...            ...          ...           ....