Banner trang chi tiết

PHƯƠNG PHÁP VẼ SƠ ĐỒ, BÀI TOÁN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

Các bài giảng về phương pháp vẽ sơ đồ, bài toán rút về đơn vị trong chương trình toán nâng cao lớp 3.


6 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài toán rút về đơn vị (phần 1)
Nâng cao 10099 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Bài tập ví dụ:

Có 5 cái can đựng đầy 50 lít dầu hỏa. Hỏi: 8 can như vậy đựng bao nhiêu lít dầu hỏa?

Nếu đổ số lít dầu hỏa đựng trong 8 can ở trên vào các can loại 5 lít cho đầy thì được bao nhiêu can 5 lít như vậy?

         


Bài toán rút về đơn vị (phần 2)
Nâng cao 8317 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài toán rút về đơn vị (tiếp theo)

Bài tập ví dụ: Một cửa hàng nhập về 168 bao đường và chia đều cho 3 kho, sau đó nhập thêm vào mỗi kho 16 bao đường và bán hết số bao đường trong 2 kho.

Hỏi cửa hàng đã bán hết bao nhiêu bao đường?


Bài toán rút về đơn vị (phần 3)
Nâng cao 6889 lượt học Video Luyện tập
0%

Các bài toán rút về đơn vị phần tiếp theo.

Bài tập ví dụ: Có hai xe chở hàng, xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ hai 400kg gạo. Xe thứ nhất chở 8 bao gạo, xe thứ hai chở 6 bao gạo. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu ki-lo-gam gạo?​


Phương pháp vẽ sơ đồ (phần 1)
Nâng cao 6833 lượt học Video Luyện tập
0%

Các bài toán về phương pháp vẽ sơ đồ.

Bài tập ví dụ: Tổ 1 lớp 3A có 12 bạn, trong đó số bạn nam bằng 1/2 số bạn nữ. Hỏi trong tổ đó có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ?​


Phương pháp vẽ sơ đồ (phần 2)
Nâng cao 5443 lượt học Video Luyện tập
0%

Các bài toán về phương pháp vẽ sơ đồ (tiếp theo)

Bài tập ví dụ: Biết số gà nhiều hơn số thỏ là 15 con và số thỏ bằng ¼ số gà. Hỏi cả gà và thỏ có tất cả bao nhiêu con?​


Phương pháp vẽ sơ đồ (phần 3)
Nâng cao 5599 lượt học Video Luyện tập
0%

Các bài toán giải bằng phương pháp vẽ sơ đồ.

Bài tập ví dụ: Tuổi Tùng bằng 1/10 tuổi bố và bằng 1/8 tuổi mẹ. Bố hơn mẹ 8 tuổi. Tính tuổi bố và tuổi mẹ hiện nay?​