Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 3

Thầy Trần Hữu Hiếu

- Giải Nhất toán cấp tỉnh các năm lớp 5, 9, 10, 11, 12.

- Giải KK HSG Cấp Quốc Gia lớp 12.

- Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, ôn tập học sinh tham gia thi các kỳ thi APMOPS, AMC, IKMC, IMAS, IMC, SASMO

- Tốt nghiệp loại giỏi lớp Kỹ sư tài năng - Đại học bách khoa Hà Nội - Tốt nghiệp Á khoa

                                           

Các chuyên đề nâng cao toán lớp 3.

Bài 1: Phép cộng
Cơ bản 5546 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 2: Phép cộng (tiếp)
Nâng cao 3885 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: Phép cộng (tiếp theo)
Nâng cao 3348 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: Phép trừ
Nâng cao 3418 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Phép trừ (tiếp)
Nâng cao 3125 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Phép nhân
Nâng cao 3015 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Phép nhân (tiếp theo)
Nâng cao 2998 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: Phép nhân (tiếp)
Nâng cao 3555 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 9: Phép nhân (tiếp)
Nâng cao 2807 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 10: Phép chia
Nâng cao 2554 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 11: Phép chia (tiếp)
Nâng cao 2295 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 12: Phép chia (tiếp)
Nâng cao 2012 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 13: Phép chia (tiếp theo)
Cơ bản 1946 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 14: Phép chia có dư
Cơ bản 2626 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 15: Phép chia có dư (tiếp)
Nâng cao 2287 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1 - Tìm quy luật dãy số đơn giản
Cơ bản 4220 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 2 - Tìm qui luật dãy số (tiếp)
Nâng cao 2740 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3 - Tìm qui luật dãy số (tiếp)
Nâng cao 2771 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4 - Tìm số hạng của dãy số
Cơ bản 2879 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5 - Tìm số số hạng của dãy số
Nâng cao 2311 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6 - Phép chia có dư trong bài toán dãy số
Nâng cao 1700 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7. Dãy số cách đều
Nâng cao 1325 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8. Tìm số các số hạng trong dãy số cách đều
Nâng cao 1461 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 9. Tìm số hạng thứ n trong dãy số cách đều
Cơ bản 1670 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 10. Tính tổng các số hạng trong dãy số cách đều
Nâng cao 2031 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 11. Bài toán trang sách
Nâng cao 1669 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 12. Sắp xếp các số theo quy luật
Nâng cao 1353 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 13. Sắp xếp các số theo quy luật (tiếp)
Nâng cao 1100 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 14. Sắp xếp các số theo quy luật (tiếp)
Nâng cao 1113 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%