Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 3

Thầy Trần Hữu Hiếu

- Giải Nhất toán cấp tỉnh các năm lớp 5, 9, 10, 11, 12.

- Giải KK HSG Cấp Quốc Gia lớp 12.

- Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, ôn tập học sinh tham gia thi các kỳ thi APMOPS, AMC, IKMC, IMAS, IMC, SASMO

- Tốt nghiệp loại giỏi lớp Kỹ sư tài năng - Đại học bách khoa Hà Nội - Tốt nghiệp Á khoa

                                           

Các chuyên đề nâng cao toán lớp 3.

Bài 1: Phép cộng
Cơ bản 6075 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 2: Phép cộng (tiếp)
Nâng cao 4224 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: Phép cộng (tiếp theo)
Nâng cao 3658 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: Phép trừ
Nâng cao 3763 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Phép trừ (tiếp)
Nâng cao 3388 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Phép nhân
Nâng cao 3341 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Phép nhân (tiếp theo)
Nâng cao 3299 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: Phép nhân (tiếp)
Nâng cao 3909 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 9: Phép nhân (tiếp)
Nâng cao 3077 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 10: Phép chia
Nâng cao 2833 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 11: Phép chia (tiếp)
Nâng cao 2545 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 12: Phép chia (tiếp)
Nâng cao 2240 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 13: Phép chia (tiếp theo)
Cơ bản 2134 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 14: Phép chia có dư
Cơ bản 2893 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 15: Phép chia có dư (tiếp)
Nâng cao 2489 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1 - Tìm quy luật dãy số đơn giản
Cơ bản 4620 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 2 - Tìm qui luật dãy số (tiếp)
Nâng cao 3021 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3 - Tìm qui luật dãy số (tiếp)
Nâng cao 3093 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4 - Tìm số hạng của dãy số
Cơ bản 3188 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5 - Tìm số số hạng của dãy số
Nâng cao 2565 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6 - Phép chia có dư trong bài toán dãy số
Nâng cao 1883 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7. Dãy số cách đều
Nâng cao 1451 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8. Tìm số các số hạng trong dãy số cách đều
Nâng cao 1626 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 9. Tìm số hạng thứ n trong dãy số cách đều
Cơ bản 1863 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 10. Tính tổng các số hạng trong dãy số cách đều
Nâng cao 2218 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 11. Bài toán trang sách
Nâng cao 1810 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 12. Sắp xếp các số theo quy luật
Nâng cao 1478 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 13. Sắp xếp các số theo quy luật (tiếp)
Nâng cao 1220 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 14. Sắp xếp các số theo quy luật (tiếp)
Nâng cao 1228 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%