Banner trang chi tiết
Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 3 CÁC BÀI TOÁN VỀ BỐN PHÉP TÍNH

CÁC BÀI TOÁN VỀ BỐN PHÉP TÍNH

Các bài toán về bốn phép tính: cộng, trừ, nhân, chia.


15 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài 1: Phép cộng
Cơ bản 1475 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Các bài toán về phép cộng.


Bài 2: Phép cộng (tiếp)
Nâng cao 1033 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Các bài toán về phép cộng (tiếp theo)


Bài 3: Phép cộng (tiếp theo)
Nâng cao 911 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Bài 3: Các bài toán về phép cộng (tiếp theo)

Bài tập ví dụ: 

Tính bằng cách hợp lý:

  2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20


Bài 4: Phép trừ
Nâng cao 885 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài giảng: Các bài toán về phép trừ.

Bài tập ví dụ: Từ ba chữ số 5, 2, 3, An lập được số lớn nhất và số bé nhất có mặt đủ 3 chữ số đó, rồi tính hiệu hai số vừa lập được.

Hỏi hiệu đó bằng bao nhiêu?


Bài 5: Phép trừ (tiếp)
Nâng cao 735 lượt học Video Luyện tập
0%

Các bài toán về phép trừ (tiếp theo)

Bài tập ví dụ: Tính giá trị biểu thức sau bằng cách hợp lý:

A = 9 - 8 + 7 - 6 + 5 - 4 + 3 - 2 + 1 - 0


Bài 6: Phép nhân
Nâng cao 676 lượt học Video Luyện tập
0%

Các bài toán về phép nhân


Bài 7: Phép nhân (tiếp theo)
Nâng cao 793 lượt học Video Luyện tập
0%

Các bài toán về phép nhân (tiếp theo)

Bài tập ví dụ: Tích sẽ thay đổi như thế nào nếu giữ nguyên thừa số thứ nhât, còn thừa số thứ hai tăng thêm 5 đơn vị?


Bài 8: Phép nhân (tiếp)
Nâng cao 810 lượt học Video Luyện tập
0%

Các bài toán về phép nhân phần tiếp theo.

Bài tập ví dụ: Khi nhân số có dạng 1ab với 7 bạn An đã quên mất chữ số 1 ở hàng trăm.

Hỏi tích mới nhận được thay đổi như thế nào?


Bài 9: Phép nhân (tiếp)
Nâng cao 605 lượt học Video Luyện tập
0%

Các bài toán về phép nhân.

Bài tập ví dụ: Tính nhanh giá trị biểu thức sau: 16 x 7 + 14 x 2


Bài 10: Phép chia
Nâng cao 620 lượt học Video Luyện tập
0%

Các bài toán về phép chia.

Bài tập ví dụ: Thay dấu ? bằng các chữ số sao cho: 60? : 4 = 1?1


Bài 11: Phép chia (tiếp)
Nâng cao 561 lượt học Video Luyện tập
0%

Các bài toán về phép chia (tiếp theo)

Bài tập ví dụ: Có 1 sợi dây dài 160cm, bạn An cắt thành các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài 10cm. Hỏi:

a) Có bao nhiêu đoạn thẳng như vậy?

b) Phải cắt bao nhiêu nhát để chia được như vậy?


Bài 12: Phép chia (tiếp)
Nâng cao 449 lượt học Video Luyện tập
0%

Các bài toán về phép chia (phần tiếp theo)

Bài tập ví dụ: Tìm y sao cho: y x 5 = 125 x 5


Bài 13: Phép chia (tiếp theo)
Cơ bản 419 lượt học Video Luyện tập
0%

Các bài toán về tính nhanh với phép chia.

Bài tập ví dụ: Tính (6 x 7 - 42) : (10 + 9 + 8 + ... + 3 + 2 + 1)


Bài 14: Phép chia có dư
Cơ bản 608 lượt học Video Luyện tập
0%

Các bài toán về phép chia có dư.

Bài tập ví dụ: Người ta cần xe ô tô có 40 chỗ để chở 195 người đi dự hội nghị. Hỏi ít nhất phải cần bao nhiêu xe ô tô loại đó để chở hết số người đi dự hội nghị?

 


Bài 15: Phép chia có dư (tiếp)
Nâng cao 565 lượt học Video Luyện tập
0%

Các bài toán về phép chia có dư (tiếp theo)

Bài tập ví dụ: Cho dãy số 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, ...

Hỏi số thứ 100 là số nào?