Banner trang chi tiết
Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 3 DÃY SỐ TỰ NHIÊN

DÃY SỐ TỰ NHIÊN

Chuyên đề dãy số có qui luật là chuyên đề toán rất thú vị trong chương trình toán lớp 3. Các bài toán về dãy số thường hấp dẫn học sinh bởi các qui luật, đòi hỏi tư duy và sự sáng tạo.

Trong chuyên đề này, chúng ta sẽ tìm hiểu các nội dung sau:

- Các qui luật dãy số thường gặp

- Dãy số cách đều, các bài toán liên quan đến dãy số cách đều

- Dãy chữ, dãy hình có qui luật

- Các qui luật viết số, 


14 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài 1 - Tìm quy luật dãy số đơn giản
Cơ bản 1664 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài 1 - Tìm quy luật dãy số đơn giản


Bài 2 - Tìm qui luật dãy số (tiếp)
Nâng cao 1022 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài 2 - Tìm qui luật dãy số (tiếp)


Bài 3 - Tìm qui luật dãy số (tiếp)
Nâng cao 1018 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài 3 - Tìm qui luật dãy số


Bài 4 - Tìm số hạng của dãy số
Cơ bản 641 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài 4 - Tìm số hạng của dãy số


Bài 5 - Tìm số số hạng của dãy số
Nâng cao 527 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài 5 - Tìm số số hạng của dãy số


Bài 6 - Phép chia có dư trong bài toán dãy số
Nâng cao 410 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài 6 - Phép chia có dư trong bài toán dãy số


Bài 7. Dãy số cách đều
Nâng cao 282 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài giảng:Dãy số cách đều:

Ví dụ: Cho dãy số sau: 1 , 3, 5, 7, 9, ...

Viết tiếp 3 số tiếp theo của dãy số.


Bài 8. Tìm số các số hạng trong dãy số cách đều
Nâng cao 303 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài giảng: Tìm số các số hạng trong dãy số cách đều:

Ví dụ: Cho dãy số: 1, 4, 7, 10, ..., 34.

Tìm số các số hạng trong dãy số trên ?


Bài 9. Tìm số hạng thứ n trong dãy số cách đều
Cơ bản 321 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài giảng: Tìm số hạng thứ n trong dãy số cách đều:

Ví dụ: Cho dãy số cách đều: 1, 3, 5, 7, 9, ....

Tìm số hạng thứ 10 của dãy số trên ?


Bài 10. Tính tổng các số hạng trong dãy số cách đều
Nâng cao 368 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài giảng: Tính tổng các số hạng trong dãy số cách đều:

Ví dụ: Tính tổng sau:

A = 1 + 2 + 3 + ... + 7 + 8 + 9


Bài 11. Bài toán trang sách
Nâng cao 338 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài giảng: Bài toán trang sách:

Ví dụ: Một cuốn sách có 20 trang.

Vậy phải cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang cuốn sách đó ?


Bài 12. Sắp xếp các số theo quy luật
Nâng cao 268 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài giảng: Sắp xếp các số theo quy luật:

Ví dụ: Người ta sắp xếp các số tự nhiên theo quy tắc như sau:

1

2     3

4     5     6

7     8     9     10

Điền tiếp hàng tiếp theo và cho biết số 30 thuộc hàng thứ mấy ?


Bài 13. Sắp xếp các số theo quy luật (tiếp)
Nâng cao 197 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài giảng: Sắp xếp các số theo quy luật (tiếp):

Ví dụ: Người ta sắp xếp các số tự nhiên theo quy luật sau:

             1

         2     4

     3     5     7

6     8     10     12

Hãy viết tiếp 2 hàng tiếp theo và số 30 thuộc hàng thứ mấy ?


Bài 14. Sắp xếp các số theo quy luật (tiếp)
Nâng cao 211 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài giảng: Sắp xếp các số theo quy luật (tiếp):

Ví dụ: Người ta sắp xếp các số tự nhiên theo quy luật sau:

A:   1     4     7     10     ...

B:   2     5     8     11     ...

C:  3     6     9     12     ...

Hỏi số 32 thuộc hàng nào ?