Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

TOÁN NÂNG CAO LỚP 9

Các bài giảng nâng cao theo các chuyên đề toán lớp 9

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Nâng cao 521 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 275 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn (tiếp theo)
Nâng cao 287 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 161 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Giải hệ phương trình trong đó có một phương trình bậc nhất
Nâng cao 230 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 130 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Giải hệ phương trình có một phương trình đưa được về dạng phương trình tích
Nâng cao 187 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 103 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hệ phương trình đối xứng loại I
Nâng cao 354 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 187 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hệ phương trình đối xứng loại II
Nâng cao 244 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 149 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hệ phương trình có một phương trình giải được x theo y
Nâng cao 178 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 108 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ
Nâng cao 141 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 78 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hệ phương trình đẳng cấp bậc hai
Nâng cao 157 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 81 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Giải hệ phương trình bằng phương pháp đánh giá
Nâng cao 143 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 64 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Một số hệ phương trình đặc biệt
Nâng cao 109 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 74 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Ôn tập qua các bài toán trong các đề thi - Phần 1
Nâng cao 146 lượt học Video Chưa học
0%
Ôn tập qua các bài toán trong các đề thi - Phần 2
Nâng cao 92 lượt học Video Chưa học
0%
Ôn tập qua các bài toán trong các đề thi - Phần 3
Nâng cao 87 lượt học Video Chưa học
0%
Ôn tập qua các bài toán trong các đề thi - Phần 4
Nâng cao 73 lượt học Video Chưa học
0%
Ôn tập qua các bài toán trong các đề thi - Phần 5
Nâng cao 71 lượt học Video Chưa học
0%

Bài 1. Giải phương trình dạng căn bậc hai của một biểu thức bằng một số
Nâng cao 255 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 158 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Giải phương trình dạng căn bậc hai của một biểu thức bình phương bằng một biểu thức
Nâng cao 157 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 123 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Phương trình căn thức ​​​​​​​​​dạng căn bậc hai của một biểu thức bằng căn bậc hai của một biểu thức
Nâng cao 128 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 109 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Giải phương trình căn thức dạng 4
Nâng cao 151 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 97 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Giải phương trình căn thức bằng phương pháp đặt ẩn phụ
Nâng cao 128 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 107 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Giải phương trình căn thức bằng phương pháp đặt ẩn phụ (tiếp theo)
Nâng cao 113 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 114 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Giải phương trình căn thức bằng phương pháp đặt ẩn phụ (tiếp theo)
Nâng cao 100 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 93 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8: Giải phương trình căn thức sử dụng biểu thức liên hợp
Nâng cao 123 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 84 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9: Giải phương trình căn thức sử dụng đánh giá đẳng thức
Nâng cao 113 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 71 lượt học Tài liệu Chưa học
0%

Bài 1. Chứng minh đường thẳng tiếp xúc với đường tròn
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3. Vị trí tương đối giữa hai đường tròn
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 4. Tính toán các yếu tố của đường tròn
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 1. Tứ giác nội tiếp
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2. Chứng minh hệ thức hình học
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3. Chứng minh tiếp tuyến của hình tròn nhờ góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 4. Tính toán các yếu tố của đường tròn
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 1. Phương pháp biến đổi tương đương
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2. Phương pháp sử dụng bất đẳng thức côsi
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3. Phương pháp sử dụng bất đẳng thức bunhiacopski
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 4. Phương pháp phản chứng giải bài toán bất đẳng thức
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 5. Phương pháp làm trội làm giảm
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 6. Phương pháp sử dụng các bất đẳng thức cơ bản để tìm GTLN - GTNN
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 7. Phương pháp sử dụng bất đẳng thức côsi tìm GTLN - GTNN
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 8. Phương pháp sử dụng bất đẳng thức Bunhiacopski để tìm GTNN- GTLN
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 9. Phương pháp sử dụng tam thức bậc hai để chứng minh bất đẳng thức và tìm GTNN - GTLN
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 1. Chứng minh đường thẳng tiếp xúc với đường tròn
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2. Chứng minh hai đường thẳng vuông góc, song song
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3. Chứng minh 3 điểm thẳng hàng, 3 đường thẳng đồng quy
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 4. Tính toán một số đại lượng hình học
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 5. Chứng minh một tứ giác là một hình đặc biệt
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 6. Chứng minh các hệ thức giữa các đoạn thẳng
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 7. Cực trị hình học
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 8. Chứng minh, tìm điểm cố định
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới