Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

TOÁN NÂNG CAO LỚP 9

Các bài giảng nâng cao theo các chuyên đề toán lớp 9

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Nâng cao 696 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 396 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn (tiếp theo)
Nâng cao 389 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 232 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Giải hệ phương trình trong đó có một phương trình bậc nhất
Nâng cao 299 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 179 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Giải hệ phương trình có một phương trình đưa được về dạng phương trình tích
Nâng cao 256 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 148 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hệ phương trình đối xứng loại I
Nâng cao 430 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 232 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hệ phương trình đối xứng loại II
Nâng cao 305 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 187 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hệ phương trình có một phương trình giải được x theo y
Nâng cao 235 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 140 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ
Nâng cao 180 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 104 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hệ phương trình đẳng cấp bậc hai
Nâng cao 191 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 107 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Giải hệ phương trình bằng phương pháp đánh giá
Nâng cao 173 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 86 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Một số hệ phương trình đặc biệt
Nâng cao 142 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 102 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Ôn tập qua các bài toán trong các đề thi - Phần 1
Nâng cao 214 lượt học Video Chưa học
0%
Ôn tập qua các bài toán trong các đề thi - Phần 2
Nâng cao 128 lượt học Video Chưa học
0%
Ôn tập qua các bài toán trong các đề thi - Phần 3
Nâng cao 119 lượt học Video Chưa học
0%
Ôn tập qua các bài toán trong các đề thi - Phần 4
Nâng cao 104 lượt học Video Chưa học
0%
Ôn tập qua các bài toán trong các đề thi - Phần 5
Nâng cao 101 lượt học Video Chưa học
0%

Bài 1. Giải phương trình dạng căn bậc hai của một biểu thức bằng một số
Nâng cao 329 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 204 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Giải phương trình dạng căn bậc hai của một biểu thức bình phương bằng một biểu thức
Nâng cao 214 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 158 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Phương trình căn thức ​​​​​​​​​dạng căn bậc hai của một biểu thức bằng căn bậc hai của một biểu thức
Nâng cao 173 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 137 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Giải phương trình căn thức dạng 4
Nâng cao 190 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 124 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Giải phương trình căn thức bằng phương pháp đặt ẩn phụ
Nâng cao 162 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 134 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Giải phương trình căn thức bằng phương pháp đặt ẩn phụ (tiếp theo)
Nâng cao 149 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 139 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Giải phương trình căn thức bằng phương pháp đặt ẩn phụ (tiếp theo)
Nâng cao 129 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 112 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8: Giải phương trình căn thức sử dụng biểu thức liên hợp
Nâng cao 146 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 102 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9: Giải phương trình căn thức sử dụng đánh giá đẳng thức
Nâng cao 132 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 93 lượt học Tài liệu Chưa học
0%

Bài 1. Chứng minh đường thẳng tiếp xúc với đường tròn
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3. Vị trí tương đối giữa hai đường tròn
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 4. Tính toán các yếu tố của đường tròn
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 1. Tứ giác nội tiếp
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2. Chứng minh hệ thức hình học
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3. Chứng minh tiếp tuyến của hình tròn nhờ góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 4. Tính toán các yếu tố của đường tròn
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 1. Phương pháp sử dụng định nghĩa (phần 1)
Nâng cao 133 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 46 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Phương pháp sử dụng định nghĩa (phần 2)
Nâng cao 90 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 38 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biển đổi tương đương (phần 1)
Nâng cao 73 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 24 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biển đổi tương đương (phần 2)
Nâng cao 45 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 33 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp làm trội (phần 1)
Nâng cao 59 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 24 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp làm trội (phần 2)
Nâng cao 45 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 24 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Phương pháp sử dụng bất đẳng thức côsi tìm GTLN - GTNN
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 8. Phương pháp sử dụng bất đẳng thức Bunhiacopski để tìm GTNN- GTLN
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 9. Phương pháp sử dụng tam thức bậc hai để chứng minh bất đẳng thức và tìm GTNN - GTLN
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 1. Chứng minh đường thẳng tiếp xúc với đường tròn
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2. Chứng minh hai đường thẳng vuông góc, song song
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3. Chứng minh 3 điểm thẳng hàng, 3 đường thẳng đồng quy
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 4. Tính toán một số đại lượng hình học
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 5. Chứng minh một tứ giác là một hình đặc biệt
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 6. Chứng minh các hệ thức giữa các đoạn thẳng
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 7. Cực trị hình học
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 8. Chứng minh, tìm điểm cố định
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới