Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

TOÁN NÂNG CAO LỚP 9

Các bài giảng nâng cao theo các chuyên đề toán lớp 9

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Nâng cao 3038 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1833 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn (tiếp theo)
Nâng cao 1559 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 989 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Giải hệ phương trình trong đó có một phương trình bậc nhất
Nâng cao 1259 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 746 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Giải hệ phương trình có một phương trình đưa được về dạng phương trình tích
Nâng cao 1120 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 665 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hệ phương trình đối xứng loại I
Nâng cao 1374 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 788 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hệ phương trình đối xứng loại II
Nâng cao 991 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 646 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hệ phương trình có một phương trình giải được x theo y
Nâng cao 850 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 588 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ
Nâng cao 778 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 474 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hệ phương trình đẳng cấp bậc hai
Nâng cao 793 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 466 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Giải hệ phương trình bằng phương pháp đánh giá
Nâng cao 688 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 391 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Một số hệ phương trình đặc biệt
Nâng cao 577 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 438 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Ôn tập qua các bài toán trong các đề thi - Phần 1
Nâng cao 792 lượt học Video Chưa học
0%
Ôn tập qua các bài toán trong các đề thi - Phần 2
Nâng cao 487 lượt học Video Chưa học
0%
Ôn tập qua các bài toán trong các đề thi - Phần 3
Nâng cao 375 lượt học Video Chưa học
0%
Ôn tập qua các bài toán trong các đề thi - Phần 4
Nâng cao 335 lượt học Video Chưa học
0%
Ôn tập qua các bài toán trong các đề thi - Phần 5
Nâng cao 362 lượt học Video Chưa học
0%

Bài 1. Giải phương trình dạng căn bậc hai của một biểu thức bằng một số
Nâng cao 1282 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 768 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Giải phương trình dạng căn bậc hai của một biểu thức bình phương bằng một biểu thức
Nâng cao 885 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 606 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Phương trình căn thức ​​​​​​​​​dạng căn bậc hai của một biểu thức bằng căn bậc hai của một biểu thức
Nâng cao 749 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 552 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Giải phương trình căn thức dạng 4
Nâng cao 745 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 529 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Giải phương trình căn thức bằng phương pháp đặt ẩn phụ
Nâng cao 776 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 570 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Giải phương trình căn thức bằng phương pháp đặt ẩn phụ (tiếp theo)
Nâng cao 695 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 596 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Giải phương trình căn thức bằng phương pháp đặt ẩn phụ (tiếp theo)
Nâng cao 647 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 504 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8: Giải phương trình căn thức sử dụng biểu thức liên hợp
Nâng cao 626 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 439 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9: Giải phương trình căn thức sử dụng đánh giá đẳng thức
Nâng cao 515 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 381 lượt học Tài liệu Chưa học
0%

Bài 1. Chứng minh đường thẳng tiếp xúc với đường tròn
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3. Vị trí tương đối giữa hai đường tròn
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 4. Tính toán các yếu tố của đường tròn
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 1. Tứ giác nội tiếp
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2. Chứng minh hệ thức hình học
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3. Chứng minh tiếp tuyến của hình tròn nhờ góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 4. Tính toán các yếu tố của đường tròn
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 1. Phương pháp sử dụng định nghĩa (phần 1)
Nâng cao 1314 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 515 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Phương pháp sử dụng định nghĩa (phần 2)
Nâng cao 806 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 486 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biển đổi tương đương (phần 1)
Nâng cao 720 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 346 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biển đổi tương đương (phần 2)
Nâng cao 555 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 449 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp làm trội (phần 1)
Nâng cao 592 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 260 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp làm trội (phần 2)
Nâng cao 511 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 248 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Phương pháp sử dụng bất đẳng thức côsi tìm GTLN - GTNN
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 8. Phương pháp sử dụng bất đẳng thức Bunhiacopski để tìm GTNN- GTLN
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 9. Phương pháp sử dụng tam thức bậc hai để chứng minh bất đẳng thức và tìm GTNN - GTLN
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 1. Chứng minh đường thẳng tiếp xúc với đường tròn
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2. Chứng minh hai đường thẳng vuông góc, song song
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3. Chứng minh 3 điểm thẳng hàng, 3 đường thẳng đồng quy
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 4. Tính toán một số đại lượng hình học
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 5. Chứng minh một tứ giác là một hình đặc biệt
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 6. Chứng minh các hệ thức giữa các đoạn thẳng
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 7. Cực trị hình học
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 8. Chứng minh, tìm điểm cố định
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới