Banner trang chi tiết

CHUYÊN ĐỀ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

CHUYÊN ĐỀ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG


10 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài 1: Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Nâng cao 2047 lượt học Video

Bài giảng: Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Ví dụ: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, AH = 14cm, HC = 4HB.

Tính độ dài cạnh BC.


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1247 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Bài 2: Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông (phần 2)
Nâng cao 985 lượt học Video

Bài giảng: Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông (phần 2)

Ví dụ: Cho tam giác ABC vuông tại A và AC > AB,đường cao AH.

BC = 25cm, AH = 12cm. Tính độ dài HB và HC?


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 656 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Bài 3: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Nâng cao 1259 lượt học Video

Bài giảng: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Ví dụ: Cho tam giác ABC nhọn, BD và CE là hai đường cao.

a) CosA = ?

b) Chứng minh rằng góc ADE bằng góc ABC.


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 730 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Bài 4: Tỉ số lượng giác của góc nhọn (phần 2)
Nâng cao 674 lượt học Video

Tỉ số lượng giác của góc nhọn (phần 2)

Ví dụ: Tính:

Sinα .Cosα = 1/2


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 460 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Bài 5. Mối liên hệ giữa các giá trị lượng giác
Nâng cao 649 lượt học Video

Bài 5. Mối liên hệ giữa các giá trị lượng giác

Ví dụ: CMR: 

a) Sin2∝ = Sin∝.Cos∝

b) tan2∝ = 2tan∝ : (1 - tan²∝)


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 350 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member