Banner trang chi tiết
TOÁN NÂNG CAO LỚP 9 CHUYÊN ĐỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH

CHUYÊN ĐỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH

CHUYÊN ĐỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH


27 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Nâng cao 3658 lượt học Video

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Ví dụ: Giải hệ phương trìn h với a = 2


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 2147 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn (tiếp theo)
Nâng cao 1900 lượt học Video

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn (tiếp theo)

Ví dụ: Cho hệ phương trình với m là tham số

a) Giải và biện luận hệ phương trình theo m.

b) Tìm các giá trị của tham số m nguyên để hệ phương trình có nghiệm nguyên.


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1159 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Giải hệ phương trình trong đó có một phương trình bậc nhất
Nâng cao 1523 lượt học Video

Giải hệ phương trình trong đó có một phương trình bậc nhất

Ví dụ: Giải hệ phương trình:


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 883 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Giải hệ phương trình có một phương trình đưa được về dạng phương trình tích
Nâng cao 1359 lượt học Video

Giải hệ phương trình có một phương trình đưa được về dạng phương trình tích

Ví dụ: Giải hệ phương trình.


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 806 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Hệ phương trình đối xứng loại I
Nâng cao 1642 lượt học Video

Hệ phương trình đối xứng loại I

Ví dụ: Giải hệ phương trình:


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 917 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Hệ phương trình đối xứng loại II
Nâng cao 1164 lượt học Video

Hệ phương trình đối xứng loại II

Ví dụ: Giải hệ phương trình:


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 748 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Hệ phương trình có một phương trình giải được x theo y
Nâng cao 1010 lượt học Video

Hệ phương trình có một phương trình giải được x theo y

Ví dụ: Giải hệ phương trình sau: 


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 691 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ
Nâng cao 949 lượt học Video

Giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ

Ví dụ: Giải hệ phương trình sau:


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 573 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Hệ phương trình đẳng cấp bậc hai
Nâng cao 982 lượt học Video

Hệ phương trình đẳng cấp bậc hai

Ví dụ: Giải hệ phương trình sau:


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 548 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Giải hệ phương trình bằng phương pháp đánh giá
Nâng cao 836 lượt học Video

Giải hệ phương trình bằng phương pháp đánh giá

Ví dụ: Giải hệ phương trình sau:


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 491 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Một số hệ phương trình đặc biệt
Nâng cao 712 lượt học Video

Một số hệ phương trình đặc biệt

Ví dụ: Giải hệ phương trình sau:


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 532 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Ôn tập qua các bài toán trong các đề thi - Phần 1
Nâng cao 935 lượt học Video

Ôn tập qua các bài toán trong các đề thi - Phần 1

Ví dụ: Giải hệ phương trình:


Ôn tập qua các bài toán trong các đề thi - Phần 2
Nâng cao 583 lượt học Video

Ôn tập qua các bài toán trong các đề thi - Phần 2

Ví dụ: Giải hệ phương trình sau:


Ôn tập qua các bài toán trong các đề thi - Phần 3
Nâng cao 443 lượt học Video

Ôn tập qua các bài toán trong các đề thi - Phần 3

Ví dụ: Giải hệ phương trình sau:


Ôn tập qua các bài toán trong các đề thi - Phần 4
Nâng cao 411 lượt học Video

Ôn tập qua các bài toán trong các đề thi - Phần 4

Ví dụ: Giải hệ phương trình sau:


Ôn tập qua các bài toán trong các đề thi - Phần 5
Nâng cao 434 lượt học Video

Ôn tập qua các bài toán trong các đề thi - Phần 5

Ví dụ: Giải hệ phương trình sau: