Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

TOÁN NÂNG CAO LỚP 8

Các bài giảng toán nâng cao theo các chuyên đề thuộc chương trình toán nâng cao lớp 8

Bài 1: Các bài toán biến đổi sử dụng hằng đẳng thức
Nâng cao 3274 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1632 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2: Sử dụng hằng đẳng thức để tính nhanh
Nâng cao 1138 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 768 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3: Chứng minh biểu thức lớn hơn 0
Nâng cao 1026 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 603 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4: Tìm giá trị nhỏ nhất
Nâng cao 874 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 556 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5: Một số bài toán liên quan đến hằng đẳng thức bình phương
Nâng cao 706 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 438 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6: Hằng đẳng thức lập phương của một tổng, hiệu
Nâng cao 597 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 392 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7: Hằng đẳng thức lập phương của một tổng, hiệu (tiếp theo)
Nâng cao 479 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 326 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8: Hằng đẳng thức tổng - hiệu hai lập phương
Nâng cao 424 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 309 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9: Một số bài toán sử dụng tổng hợp hằng đẳng thức
Nâng cao 432 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 328 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10: Một số bài toán sử dụng tổng hợp hằng đẳng thức
Nâng cao 445 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 340 lượt học Tài liệu Chưa học
0%

Bài 1. Phương pháp đặt nhân tử chung
Nâng cao 702 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 455 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Phương pháp dùng hằng đẳng thức
Nâng cao 433 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 342 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Phương pháp nhóm hạng tử
Nâng cao 375 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 263 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Phối hợp nhiều phương pháp
Nâng cao 395 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 292 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Phối hợp nhiều phương pháp (tiếp theo)
Nâng cao 321 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 252 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Phương pháp tách hạng tử
Nâng cao 401 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 242 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Phương pháp đặt ẩn phụ
Nâng cao 361 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 234 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Phân tích đa thức bậc cao
Nâng cao 357 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 207 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Phương pháp thêm bớt hạng tử
Nâng cao 301 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 201 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10. Phương pháp thêm bớt hạng tử (tiếp theo)
Nâng cao 283 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 209 lượt học Tài liệu Chưa học
0%

Bài 1: Chứng minh hai phân thức bằng nhau
Nâng cao 360 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 231 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2: Rút gọn phân thức đại số
Nâng cao 286 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 191 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3: Các phép biến đổi phân thức đại số
Cơ bản 264 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 174 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4: Phép trừ phân thức đại số
Nâng cao 215 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 129 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5: Phép nhân phân thức đại số
Nâng cao 189 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 95 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6: Phép chia phân thức đại số
Nâng cao 157 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 110 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7: Tính giá trị của phân thức hữu tỉ
Cơ bản 196 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 123 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8: Tìm điều kiện của biến để phân thức là số nguyên
Nâng cao 227 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 126 lượt học Tài liệu Chưa học
0%