Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

TOÁN NÂNG CAO LỚP 8

Các bài giảng toán nâng cao theo các chuyên đề thuộc chương trình toán nâng cao lớp 8

Bài 1: Các bài toán biến đổi sử dụng hằng đẳng thức
Nâng cao 4323 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 2198 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2: Sử dụng hằng đẳng thức để tính nhanh
Nâng cao 1632 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1075 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3: Chứng minh biểu thức lớn hơn 0
Nâng cao 1407 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 843 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4: Tìm giá trị nhỏ nhất
Nâng cao 1234 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 776 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5: Một số bài toán liên quan đến hằng đẳng thức bình phương
Nâng cao 1013 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 616 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6: Hằng đẳng thức lập phương của một tổng, hiệu
Nâng cao 840 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 578 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7: Hằng đẳng thức lập phương của một tổng, hiệu (tiếp theo)
Nâng cao 709 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 477 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8: Hằng đẳng thức tổng - hiệu hai lập phương
Nâng cao 618 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 465 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9: Một số bài toán sử dụng tổng hợp hằng đẳng thức
Nâng cao 617 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 475 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10: Một số bài toán sử dụng tổng hợp hằng đẳng thức
Nâng cao 658 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 517 lượt học Tài liệu Chưa học
0%

Bài 1. Phương pháp đặt nhân tử chung
Nâng cao 1071 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 643 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Phương pháp dùng hằng đẳng thức
Nâng cao 634 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 494 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Phương pháp nhóm hạng tử
Nâng cao 587 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 415 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Phối hợp nhiều phương pháp
Nâng cao 640 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 446 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Phối hợp nhiều phương pháp (tiếp theo)
Nâng cao 513 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 399 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Phương pháp tách hạng tử
Nâng cao 617 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 375 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Phương pháp đặt ẩn phụ
Nâng cao 552 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 366 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Phân tích đa thức bậc cao
Nâng cao 529 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 318 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Phương pháp thêm bớt hạng tử
Nâng cao 445 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 308 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10. Phương pháp thêm bớt hạng tử (tiếp theo)
Nâng cao 433 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 306 lượt học Tài liệu Chưa học
0%

Bài 1: Chứng minh hai phân thức bằng nhau
Nâng cao 589 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 404 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2: Rút gọn phân thức đại số
Nâng cao 456 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 316 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3: Các phép biến đổi phân thức đại số
Cơ bản 407 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 282 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4: Phép trừ phân thức đại số
Nâng cao 332 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 204 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5: Phép nhân phân thức đại số
Nâng cao 278 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 157 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6: Phép chia phân thức đại số
Nâng cao 217 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 149 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7: Tính giá trị của phân thức hữu tỉ
Cơ bản 280 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 176 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8: Tìm điều kiện của biến để phân thức là số nguyên
Nâng cao 313 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 178 lượt học Tài liệu Chưa học
0%

Bài 1. Tứ giác
Nâng cao 759 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 329 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Hình thang
Nâng cao 434 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 190 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Hình thang cân
Nâng cao 294 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 152 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Đường trung bình của tam giác, hình thang
Nâng cao 359 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 165 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Đối xứng trục
Nâng cao 302 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 122 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Hình bình hành
Nâng cao 399 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 197 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Diện tích đa giác
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới