Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

TOÁN NÂNG CAO LỚP 8

Các bài giảng toán nâng cao theo các chuyên đề thuộc chương trình toán nâng cao lớp 8

Bài 1: Các bài toán biến đổi sử dụng hằng đẳng thức
Nâng cao 14980 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 9075 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2: Sử dụng hằng đẳng thức để tính nhanh
Nâng cao 6408 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 4430 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3: Chứng minh biểu thức lớn hơn 0
Nâng cao 5775 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 3772 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4: Tìm giá trị nhỏ nhất
Nâng cao 5396 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 3455 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5: Một số bài toán liên quan đến hằng đẳng thức bình phương
Nâng cao 4555 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 2958 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6: Hằng đẳng thức lập phương của một tổng, hiệu
Nâng cao 3672 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 2562 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7: Hằng đẳng thức lập phương của một tổng, hiệu (tiếp theo)
Nâng cao 3005 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 2021 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8: Hằng đẳng thức tổng - hiệu hai lập phương
Nâng cao 2712 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 2038 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9: Một số bài toán sử dụng tổng hợp hằng đẳng thức
Nâng cao 2690 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 2211 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10: Một số bài toán sử dụng tổng hợp hằng đẳng thức
Nâng cao 2797 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 2410 lượt học Tài liệu Chưa học
0%

Bài 1. Phương pháp đặt nhân tử chung
Nâng cao 4244 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 2669 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Phương pháp dùng hằng đẳng thức
Nâng cao 2854 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 2058 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Phương pháp nhóm hạng tử
Nâng cao 2730 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1976 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Phối hợp nhiều phương pháp
Nâng cao 2783 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 2023 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Phối hợp nhiều phương pháp (tiếp theo)
Nâng cao 2235 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1796 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Phương pháp tách hạng tử
Nâng cao 2571 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1632 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Phương pháp đặt ẩn phụ
Nâng cao 2350 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1554 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Phân tích đa thức bậc cao
Nâng cao 2386 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1474 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Phương pháp thêm bớt hạng tử
Nâng cao 1997 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1359 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10. Phương pháp thêm bớt hạng tử (tiếp theo)
Nâng cao 1850 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1406 lượt học Tài liệu Chưa học
0%

Bài 1: Chứng minh hai phân thức bằng nhau
Nâng cao 2642 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1676 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2: Rút gọn phân thức đại số
Nâng cao 2251 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1448 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3: Các phép biến đổi phân thức đại số
Cơ bản 1925 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1499 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4: Phép trừ phân thức đại số
Nâng cao 1586 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1084 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5: Phép nhân phân thức đại số
Nâng cao 1353 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 987 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6: Phép chia phân thức đại số
Nâng cao 1181 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 825 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7: Tính giá trị của phân thức hữu tỉ
Cơ bản 1393 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1044 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8: Tìm điều kiện của biến để phân thức là số nguyên
Nâng cao 1555 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1008 lượt học Tài liệu Chưa học
0%

Bài 1. Tứ giác
Nâng cao 2866 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 1766 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Hình thang
Nâng cao 1914 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 1275 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Hình thang cân
Nâng cao 1512 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 1168 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Đường trung bình của tam giác, hình thang
Nâng cao 1697 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 1055 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Đối xứng trục
Nâng cao 1288 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 779 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Hình bình hành
Nâng cao 1723 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 975 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Diện tích đa giác
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 1. Phương pháp xét hiệu và biến đổi tương đương
Nâng cao 3351 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1420 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Phương pháp xét hiệu và biến đổi tương đương (tiếp)
Nâng cao 1813 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1024 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Phương pháp xét hiệu và biến đổi tương đương (tiếp theo)
Nâng cao 1610 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 911 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Phương pháp xét hiệu và biến đổi tương đương (tiếp theo)
Nâng cao 1375 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 919 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Phương pháp làm trội
Nâng cao 1329 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà BTVN: Bài 5. Phương pháp làm trội
Nâng cao 705 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Phương pháp làm trội (tiếp theo)
Nâng cao 873 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà BTVN: Bài 6. Phương pháp làm trội (tiếp theo)
Nâng cao 598 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Phương pháp phản chứng
Nâng cao 874 lượt học Video Chưa học
0%
BTVN: Bài 7. Phương pháp phản chứng
Nâng cao 680 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Phương pháp phản chứng (tiếp theo)
Nâng cao 676 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà BTVN: Bài 8. Phương pháp phản chứng (tiếp theo)
Nâng cao 422 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Bất đẳng thức AM - GM
Cơ bản 2570 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà BTVN: Bài 9. Bất đẳng thức AM - GM
Nâng cao 664 lượt học Tài liệu Chưa học
0%