Banner trang chi tiết

TOÁN NÂNG CAO LỚP 8

Các bài giảng toán nâng cao theo các chuyên đề thuộc chương trình toán nâng cao lớp 8

Bài 1: Các bài toán biến đổi sử dụng hằng đẳng thức
Nâng cao 17611 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 10900 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2: Sử dụng hằng đẳng thức để tính nhanh
Nâng cao 7603 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 5398 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3: Chứng minh biểu thức lớn hơn 0
Nâng cao 6863 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 4540 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4: Tìm giá trị nhỏ nhất
Nâng cao 6393 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 4194 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5: Một số bài toán liên quan đến hằng đẳng thức bình phương
Nâng cao 5479 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 3665 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6: Hằng đẳng thức lập phương của một tổng, hiệu
Nâng cao 4404 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 3129 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7: Hằng đẳng thức lập phương của một tổng, hiệu (tiếp theo)
Nâng cao 3560 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 2479 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8: Hằng đẳng thức tổng - hiệu hai lập phương
Nâng cao 3274 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 2533 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9: Một số bài toán sử dụng tổng hợp hằng đẳng thức
Nâng cao 3247 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 2679 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10: Một số bài toán sử dụng tổng hợp hằng đẳng thức
Nâng cao 3333 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 2924 lượt học Tài liệu Chưa học
0%

Bài 1. Phương pháp đặt nhân tử chung
Nâng cao 5107 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 3269 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Phương pháp dùng hằng đẳng thức
Nâng cao 3384 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 2493 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Phương pháp nhóm hạng tử
Nâng cao 3236 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 2372 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Phối hợp nhiều phương pháp
Nâng cao 3294 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 2435 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Phối hợp nhiều phương pháp (tiếp theo)
Nâng cao 2694 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 2176 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Phương pháp tách hạng tử
Nâng cao 3029 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1938 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Phương pháp đặt ẩn phụ
Nâng cao 2719 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1842 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Phân tích đa thức bậc cao
Nâng cao 2821 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1753 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Phương pháp thêm bớt hạng tử
Nâng cao 2385 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1638 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10. Phương pháp thêm bớt hạng tử (tiếp theo)
Nâng cao 2166 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1681 lượt học Tài liệu Chưa học
0%

Bài 1: Chứng minh hai phân thức bằng nhau
Nâng cao 3088 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 2030 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2: Rút gọn phân thức đại số
Nâng cao 2621 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1734 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3: Các phép biến đổi phân thức đại số
Cơ bản 2288 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1813 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4: Phép trừ phân thức đại số
Nâng cao 1850 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1293 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5: Phép nhân phân thức đại số
Nâng cao 1623 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 1230 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6: Phép chia phân thức đại số
Nâng cao 1390 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1004 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7: Tính giá trị của phân thức hữu tỉ
Cơ bản 1600 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1246 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8: Tìm điều kiện của biến để phân thức là số nguyên
Nâng cao 1832 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1214 lượt học Tài liệu Chưa học
0%

Bài 1. Tứ giác
Nâng cao 3483 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 2200 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Hình thang
Nâng cao 2298 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 1561 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Hình thang cân
Nâng cao 1821 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 1423 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Đường trung bình của tam giác, hình thang
Nâng cao 2030 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 1288 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Đối xứng trục
Nâng cao 1462 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 927 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Hình bình hành
Nâng cao 2000 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 1159 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Diện tích đa giác
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 1. Phương pháp xét hiệu và biến đổi tương đương
Nâng cao 4030 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1747 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Phương pháp xét hiệu và biến đổi tương đương (tiếp)
Nâng cao 2194 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1261 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Phương pháp xét hiệu và biến đổi tương đương (tiếp theo)
Nâng cao 1944 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1146 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Phương pháp xét hiệu và biến đổi tương đương (tiếp theo)
Nâng cao 1652 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1108 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Phương pháp làm trội
Nâng cao 1639 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà BTVN: Bài 5. Phương pháp làm trội
Nâng cao 872 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Phương pháp làm trội (tiếp theo)
Nâng cao 1117 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà BTVN: Bài 6. Phương pháp làm trội (tiếp theo)
Nâng cao 733 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Phương pháp phản chứng
Nâng cao 1070 lượt học Video Chưa học
0%
BTVN: Bài 7. Phương pháp phản chứng
Nâng cao 817 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Phương pháp phản chứng (tiếp theo)
Nâng cao 825 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà BTVN: Bài 8. Phương pháp phản chứng (tiếp theo)
Nâng cao 514 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Bất đẳng thức AM - GM
Cơ bản 3472 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà BTVN: Bài 9. Bất đẳng thức AM - GM
Nâng cao 853 lượt học Tài liệu Chưa học
0%