Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

TOÁN NÂNG CAO LỚP 7

Các bài giảng nâng cao theo các chuyên đề thuộc chương trình toán nâng cao lớp 7.

Số hữu tỉ. Số thực - Bài 1
Cơ bản 4703 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 3275 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Số hữu tỉ. Số thực - Bài 2
Cơ bản 2496 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1794 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Số hữu tỉ. Số thực - Bài 3
Nâng cao 1815 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 1319 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Số hữu tỉ. Số thực - Bài 4
Nâng cao 1550 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 971 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Số hữu tỉ. Số thực - Bài 5
Nâng cao 1435 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1000 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Số hữu tỉ. Số thực - Bài 6
Nâng cao 1409 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 937 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Số hữu tỉ. Số thực - Bài 7
Nâng cao 1350 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 794 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Số hữu tỉ. Số thực - Bài 8
Nâng cao 1103 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 681 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Số hữu tỉ. Số thực - Bài 9
Nâng cao 1068 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 616 lượt học Tài liệu Chưa học
0%

Biểu thức đại số - Phần 1
Cơ bản 434 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 170 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Biểu thức đại số - Phần 2
Cơ bản 279 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 120 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Biểu thức đại số - Phần 3
Cơ bản 196 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 107 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Biểu thức đại số - Phần 4
Cơ bản 224 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 98 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Đơn thức
Cơ bản 207 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 99 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Đa thức
Cơ bản 262 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 124 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Đa thức - Phần 2
Cơ bản 235 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 96 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Đa thức - Phần 3
Cơ bản 206 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 106 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Đa thức - Phần 4
Cơ bản 218 lượt học Video Chưa học
0%
Đa thức - Phần 5
Cơ bản 195 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 88 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Đa thức - Phần 6
Cơ bản 238 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 115 lượt học Tài liệu Chưa học
0%

Bài 1. Đường trung tuyến
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2. Đường phân giác
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3. Đường trung trực
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 4. Đường cao
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 1. Mở đầu về nguyên lí Dirichlet
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2. Nguyên lí Dirichlet và các bài toán số học
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3. Nguyên lí Dirichlet và các bài toán hình học
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới