Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

4. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC - ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

CHUYÊN ĐỀ CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC NÂNG CAO


12 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Nâng cao 3202 lượt học Video

Bài giảng: Hai góc đối đỉnh

Ví dụ:

Cho hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại điểm O. Vẽ tia OM là tia phân giác của góc AOC, ON là tia phân giác của góc BOD.

a) Tính góc MOC và góc DON ?

b) Chứng minh rằng OM và ON là hai tia đối nhau.


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 1873 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc
Nâng cao 2461 lượt học Video

Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

Ví dụ:


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 1226 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Bài 3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
Nâng cao 1669 lượt học Video

Bài 3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Ví dụ: Chứng minh rằng nếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b, trong các góc tạo thành có 1 cặp góc so le trong bằng nhau khi đó tổng hai góc trong cùng phía bằng 180 độ.


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 1095 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Bài 4. Hai đường thắng song song
Nâng cao 1596 lượt học Video

Bài 4. Hai đường thắng song song

Ví dụ: Cho đoạn thẳng AB, trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB kẻ hai tia Ax và By sao cho góc BAx = ß và ABy = 3ß. 

Tìm giá trị của ß để Ax song song By


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 974 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Bài 5. Tiên đề Ơ-Clit về hai đường thẳng song song
Nâng cao 1661 lượt học Video

Bài 5. Tiên đề Ơ-Clit về hai đường thẳng song song

Ví dụ: Cho một tam giác ABC có B bằng 70° và góc C bằng 30° độ. Đường thẳng AD song song với BC.

Tính số đo góc DAC và góc CAB ?


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 964 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Bài 6. Từ vuông góc đến song song
Nâng cao 1588 lượt học Video

Bài 6. Từ vuông góc đến song song

Ví dụ: Cho hình sau:

Cho góc ACB bằng tổng hai góc CAx và góc CBy. Chứng minh rằng Ax song song với By.


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 993 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member