Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Đề thi

Đề thi

Đề thi toán quốc tế AMC (Australia Mathematic Contest)
Đề thi Thời gian Lượt làm Bạn làm Điểm cao nhất
AMC Upper Primary (Lớp 5,6) năm 2017 60 phút 8964 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2016 60 phút 5660 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2015 60 phút 2502 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2014 60 phút 1924 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2013 60 phút 1541 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2012 60 phút 1516 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2011 60 phút 1482 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2010 60 phút 1933 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2009 60 phút 1405 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2008 60 phút 1072 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2007 60 phút 1774 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2017 60 phút 2793 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2016 60 phút 3350 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2015 60 phút 2226 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2014 60 phút 1678 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2013 60 phút 1932 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2012 60 phút 1379 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2011 60 phút 1190 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2010 60 phút 1228 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2009 60 phút 1206 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2008 60 phút 1095 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2007 60 phút 1088 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2006 60 phút 1837 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2005 60 phút 2389 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2004 60 phút 4281 0 N/A
AMC Junior Division (Lớp 7, 8) năm 2014 120 phút 1284 0 N/A
AMC Junior Division (Lớp 7, 8) năm 2013 120 phút 962 0 N/A

Xem tất cả