Banner trang chi tiết
MathX Đề thi

Đề thi

Đề thi toán quốc tế AMC (Australia Mathematic Contest)
Đề thi Thời gian Lượt làm Bạn làm Điểm cao nhất
AMC Upper Primary (Lớp 5,6) năm 2017 60 phút 4314 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2016 60 phút 4472 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2015 60 phút 1463 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2014 60 phút 1185 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2013 60 phút 849 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2012 60 phút 867 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2011 60 phút 773 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2010 60 phút 972 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2009 60 phút 926 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2008 60 phút 672 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2007 60 phút 1061 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2017 60 phút 1051 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2016 60 phút 2308 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2015 60 phút 1169 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2014 60 phút 960 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2013 60 phút 1179 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2012 60 phút 789 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2011 60 phút 658 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2010 60 phút 633 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2009 60 phút 627 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2008 60 phút 656 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2007 60 phút 591 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2006 60 phút 1252 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2005 60 phút 1622 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2004 60 phút 3241 0 N/A
AMC Junior Division (Lớp 7, 8) năm 2014 120 phút 776 0 N/A
AMC Junior Division (Lớp 7, 8) năm 2013 120 phút 533 0 N/A

Xem tất cả