Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Đề thi

Đề thi

Đề thi toán quốc tế AMC (Australia Mathematic Contest)
Đề thi Thời gian Lượt làm Bạn làm Điểm cao nhất
AMC Upper Primary (Lớp 5,6) năm 2017 60 phút 10958 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2016 60 phút 6002 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2015 60 phút 2685 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2014 60 phút 2074 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2013 60 phút 1673 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2012 60 phút 1664 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2011 60 phút 1657 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2010 60 phút 2243 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2009 60 phút 1475 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2008 60 phút 1185 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2007 60 phút 1930 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2017 60 phút 2979 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2016 60 phút 3454 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2015 60 phút 2384 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2014 60 phút 1761 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2013 60 phút 2003 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2012 60 phút 1454 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2011 60 phút 1277 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2010 60 phút 1306 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2009 60 phút 1328 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2008 60 phút 1161 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2007 60 phút 1152 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2006 60 phút 1905 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2005 60 phút 2489 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2004 60 phút 4431 0 N/A
AMC Junior Division (Lớp 7, 8) năm 2014 120 phút 1531 0 N/A
AMC Junior Division (Lớp 7, 8) năm 2013 120 phút 1153 0 N/A

Xem tất cả