Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Đề thi

Đề thi

Đề thi toán quốc tế AMC (Australia Mathematic Contest)
Đề thi Thời gian Lượt làm Bạn làm Điểm cao nhất
AMC Upper Primary (Lớp 5,6) năm 2017 60 phút 15522 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2016 60 phút 7186 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2015 60 phút 3627 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2014 60 phút 2846 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2013 60 phút 2385 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2012 60 phút 2349 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2011 60 phút 2369 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2010 60 phút 3326 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2009 60 phút 1949 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2008 60 phút 1706 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2007 60 phút 2694 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2017 60 phút 4327 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2016 60 phút 4258 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2015 60 phút 3287 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2014 60 phút 2284 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2013 60 phút 2589 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2012 60 phút 1975 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2011 60 phút 1756 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2010 60 phút 1715 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2009 60 phút 1787 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2008 60 phút 1597 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2007 60 phút 1590 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2006 60 phút 2344 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2005 60 phút 2941 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2004 60 phút 5151 0 N/A
AMC Junior Division (Lớp 7, 8) năm 2014 120 phút 2315 0 N/A
AMC Junior Division (Lớp 7, 8) năm 2013 120 phút 1927 0 N/A

Xem tất cả