Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Đề thi

Đề thi

Đề thi toán quốc tế AMC (Australia Mathematic Contest)
Đề thi Thời gian Lượt làm Bạn làm Điểm cao nhất
AMC Upper Primary (Lớp 5,6) năm 2017 60 phút 11460 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2016 60 phút 6121 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2015 60 phút 2772 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2014 60 phút 2136 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2013 60 phút 1727 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2012 60 phút 1729 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2011 60 phút 1740 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2010 60 phút 2352 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2009 60 phút 1516 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2008 60 phút 1230 0 N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2007 60 phút 1981 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2017 60 phút 3034 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2016 60 phút 3505 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2015 60 phút 2452 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2014 60 phút 1802 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2013 60 phút 2045 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2012 60 phút 1492 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2011 60 phút 1308 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2010 60 phút 1341 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2009 60 phút 1374 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2008 60 phút 1202 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2007 60 phút 1182 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2006 60 phút 1943 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2005 60 phút 2537 0 N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2004 60 phút 4491 0 N/A
AMC Junior Division (Lớp 7, 8) năm 2014 120 phút 1580 0 N/A
AMC Junior Division (Lớp 7, 8) năm 2013 120 phút 1197 0 N/A

Xem tất cả