Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
ÔN THI CẤP 3 PHƯƠNG TRÌNH CĂN THỨC

PHƯƠNG TRÌNH CĂN THỨC

Tổng hợp các câu hỏi cuối trong các đề thi, giúp các em đạt điểm tối đa.


10 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài 1. Giải phương trình căn thức bằng phương pháp đặt ẩn phụ
Cơ bản 172 lượt học Video

Bài 1. Giải phương trình căn thức bằng phương pháp đặt ẩn phụ

Ví dụ: Giải phương trình sau:


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 120 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Bài 2. Giải phương trình căn thức bằng phương pháp đặt ẩn phụ (tiếp theo)
Cơ bản 98 lượt học Video

Bài 2. Giải phương trình căn thức bằng phương pháp đặt ẩn phụ (tiếp theo)

Ví dụ: Giải phương trình sau:


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 75 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Bài 3. Giải phương trình căn thức bằng phương pháp đặt ẩn phụ (tiếp theo)
Cơ bản 68 lượt học Video

Bài 3. Giải phương trình căn thức bằng phương pháp đặt ẩn phụ (tiếp theo)

Ví dụ: Giải phương trình sau:


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 57 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Bài 4: Giải phương trình căn thức sử dụng biểu thức liên hợp
Cơ bản 86 lượt học Video

Bài 4: Giải phương trình căn thức sử dụng biểu thức liên hợp

Ví dụ: Giải phương trình sau:


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 69 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Bài 5: Giải phương trình căn thức sử dụng đánh giá đẳng thức
Cơ bản 139 lượt học Video

Bài 5: Giải phương trình căn thức sử dụng đánh giá đẳng thức

Ví dụ: Giải phương trình sau:


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 88 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member