Banner trang chi tiết
MathX Thi Thử

ĐỀ THI THỬ

THI THỬ LỚP 1
Đề thi Thời gian Bắt đầu Kết thúc Hiệu lực Lượt xem Điểm của bạn

Xem tất cả

THI THỬ LỚP 2
Đề thi Thời gian Bắt đầu Kết thúc Hiệu lực Lượt xem Điểm của bạn
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ I (SỐ 1) - BỘ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 40 phút 00:00
16-12-2023
23:59
17-12-2023
Đã kết thúc
Luyện tập
5520 N/A
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ I (SỐ 1) - BỘ CÁNH DIỀU 40 phút 00:00
16-12-2023
23:59
17-12-2023
Đã kết thúc
Luyện tập
2432 N/A
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ I (SỐ 1) - BỘ KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG 40 phút 00:00
16-12-2023
23:59
17-12-2023
Đã kết thúc
Luyện tập
2870 N/A
TRƯỜNG TOÁN MATHX - ĐỀ KIỂM TRA LỚP 2 45 phút 00:00
23-02-2024
00:00
30-11--0001
Đã kết thúc
Luyện tập
1381 N/A
ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KÌ II (SỐ 1) - BỘ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 45 phút 00:00
24-02-2024
00:00
30-11--0001
Đã kết thúc
Luyện tập
1372 N/A
ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KÌ II (SỐ 1) - BỘ CÁNH DIỀU 40 phút 00:00
24-02-2024
00:00
30-11--0001
Đã kết thúc
Luyện tập
1225 N/A
ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KÌ I (SỐ 1) - BỘ KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG 40 phút 00:00
24-02-2024
00:00
30-11--0001
Đã kết thúc
Luyện tập
1216 N/A

Xem tất cả

THI THỬ LỚP 3
Đề thi Thời gian Bắt đầu Kết thúc Hiệu lực Lượt xem Điểm của bạn
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ I (SỐ 1) - BỘ CÁNH DIỀU 40 phút 00:00
16-12-2023
23:59
17-12-2023
Đã kết thúc
Luyện tập
4459 N/A
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ I (SỐ 1) - BỘ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 40 phút 00:00
16-12-2023
23:59
17-12-2023
Đã kết thúc
Luyện tập
1983 N/A
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ I (SỐ 1) - BỘ KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG 40 phút 00:00
16-12-2023
23:59
17-12-2023
Đã kết thúc
Luyện tập
2457 N/A
TRƯỜNG TOÁN MATHX - ĐỀ KIỂM TRA LỚP 3 45 phút 00:00
23-02-2024
00:00
30-11--0001
Đã kết thúc
Luyện tập
739 N/A
ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KÌ II (SỐ 1) - BỘ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 40 phút 00:00
24-02-2024
00:00
30-11--0001
Đã kết thúc
Luyện tập
932 N/A
ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KÌ II (SỐ 1) - BỘ CÁNH DIỀU 40 phút 00:00
24-02-2024
11:10
23-02-2024
Đã kết thúc
Luyện tập
953 N/A
ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KÌ II (SỐ 1) - BỘ KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG 40 phút 00:00
24-02-2024
00:00
30-11--0001
Đã kết thúc
Luyện tập
1968 N/A

Xem tất cả

THI THỬ LỚP 4
Đề thi Thời gian Bắt đầu Kết thúc Hiệu lực Lượt xem Điểm của bạn
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ I (SỐ 1) - BỘ CÁNH DIỀU 40 phút 00:00
16-12-2023
23:59
17-12-2023
Đã kết thúc
Luyện tập
4043 N/A
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ I (SỐ 1) - BỘ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 40 phút 00:00
16-12-2023
23:59
17-12-2023
Đã kết thúc
Luyện tập
1600 N/A
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ I (SỐ 1) - BỘ KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG 40 phút 00:00
16-12-2023
23:59
17-12-2023
Đã kết thúc
Luyện tập
3105 N/A
TRƯỜNG TOÁN MATHX - ĐỀ KIỂM TRA LỚP 4 45 phút 00:00
23-02-2024
00:00
30-11--0001
Đã kết thúc
Luyện tập
1116 N/A
ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KÌ II (SỐ 1) - BỘ CÁNH DIỀU 40 phút 00:00
24-02-2024
00:00
30-11--0001
Đã kết thúc
Luyện tập
1277 N/A
ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KÌ II (SỐ 1) - BỘ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 40 phút 00:00
24-02-2024
00:00
30-11--0001
Đã kết thúc
Luyện tập
1113 N/A
ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KÌ II (SỐ 1) - BỘ KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG 40 phút 00:00
24-02-2024
00:00
30-11--0001
Đã kết thúc
Luyện tập
2306 N/A

Xem tất cả

THI THỬ LỚP 5
Đề thi Thời gian Bắt đầu Kết thúc Hiệu lực Lượt xem Điểm của bạn
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ I (SỐ 1) 40 phút 00:00
16-12-2023
23:59
17-12-2023
Đã kết thúc
Luyện tập
6034 N/A
TRƯỜNG TOÁN MATHX - ĐỀ KIỂM TRA LỚP 5 45 phút 00:00
23-02-2024
00:00
30-11--0001
Đã kết thúc
Luyện tập
2884 N/A
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II (SỐ 1) 40 phút 00:00
24-02-2024
00:00
30-11--0001
Đã kết thúc
Luyện tập
3630 N/A

Xem tất cả

THI THỬ LỚP 6
Đề thi Thời gian Bắt đầu Kết thúc Hiệu lực Lượt xem Điểm của bạn
TRƯỜNG TOÁN MATHX - ĐỀ KIỂM TRA LỚP 6 60 phút 00:00
26-02-2024
00:00
30-11--0001
Đã kết thúc
Luyện tập
7595 N/A

Xem tất cả

THI THỬ LỚP 7
Đề thi Thời gian Bắt đầu Kết thúc Hiệu lực Lượt xem Điểm của bạn

Xem tất cả

THI THỬ LỚP 8
Đề thi Thời gian Bắt đầu Kết thúc Hiệu lực Lượt xem Điểm của bạn

Xem tất cả

THI THỬ LỚP 9
Đề thi Thời gian Bắt đầu Kết thúc Hiệu lực Lượt xem Điểm của bạn

Xem tất cả