Banner trang chi tiết

Toán cơ bản lớp 6

Các bài giảng toán cơ bản lớp 6 theo chương trình sách giáo khoa.

Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp
Cơ bản 8330 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 1. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 3033 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Tập hợp số tự nhiên
Cơ bản 3014 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 1615 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Ghi số tự nhiên
Cơ bản 2220 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 1285 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Số phần tử của tập hợp. Tập hợp con
Cơ bản 2076 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 999 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 5. Phép cộng và phép nhân
Cơ bản 1989 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 884 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 6. Phép trừ và phép chia
Cơ bản 1723 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 788 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
Cơ bản 2223 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 877 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 8. Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Cơ bản 1567 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 701 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 9. Thứ tự thực hiện các phép tính
Cơ bản 1778 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 588 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10. Tính chất chia hết của một tổng
Cơ bản 1337 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 431 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 11. Dấu hiệu chia hết cho 2, chia hết cho 5
Cơ bản 1166 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 11. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 364 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 12. Dấu hiệu chia hết cho 3, chia hết cho 9
Cơ bản 1052 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 12. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 332 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 13. Ước và Bội
Cơ bản 1535 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 13. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 392 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Cơ bản 1200 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 14. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 350 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Cơ bản 895 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 15. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 316 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 16. Ước chung và bội chung
Cơ bản 856 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 16. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 283 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 17. Ước chung lớn nhất
Cơ bản 902 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 17. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 291 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 18. Bội chung nhỏ nhất
Cơ bản 942 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 18. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 303 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 19. Làm quen với số nguyên âm
Cơ bản 909 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 20. Tập hợp các số nguyên
Cơ bản 663 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 21. Thứ tự trong tập hợp số nguyên
Cơ bản 603 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 22. Cộng hai số nguyên cùng dấu
Cơ bản 671 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 23. Cộng hai số nguyên khác dấu
Cơ bản 632 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 24. Tính chất của phép cộng các số nguyên
Cơ bản 551 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 25. Phép trừ hai số nguyên
Cơ bản 558 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 26. Quy tắc dấu ngoặc
Cơ bản 696 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 27. Quy tắc chuyển vế
Cơ bản 546 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 28. Nhân hai số nguyên khác dấu
Cơ bản 470 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 29. Nhân hai số nguyên cùng dấu
Cơ bản 414 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 30. Tính chất của phép nhân
Cơ bản 495 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%

Bài 1. Điểm - Đường thẳng
Cơ bản 893 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 1. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 231 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 2. Ba điểm thẳng hàng
Cơ bản 496 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 149 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 3. Đường thẳng đi qua 2 điểm
Cơ bản 466 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 127 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 4. Tia
Cơ bản 613 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 127 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 5. Đoạn thẳng
Cơ bản 301 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 98 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 6. Độ dài đoạn thẳng
Cơ bản 277 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 95 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 7. Khi nào AM + MB = AB ?
Cơ bản 441 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 95 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 8. Trung điểm của đoạn thẳng
Cơ bản 481 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 111 lượt học Video Chưa học
0%

Bài 1. Mở rộng khái niệm phân số
Cơ bản 1031 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 1. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 271 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 2. Phân số bằng nhau
Cơ bản 555 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 198 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 3. Tính chất cơ bản của phân số
Cơ bản 510 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 137 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 4. Rút gọn phân số
Cơ bản 469 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 135 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 5. Quy đồng mẫu số nhiều phân số
Cơ bản 432 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 130 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 6. So sánh phân số
Cơ bản 365 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 104 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 7. Phép cộng phân số
Cơ bản 351 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 115 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 8.Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Cơ bản 254 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 85 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 9. Phép trừ phân số
Cơ bản 274 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 87 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10. Phép nhân phân số
Cơ bản 271 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 86 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
Cơ bản 220 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 11. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 75 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 12. Phép chia phân số
Cơ bản 285 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 12. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 81 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
Cơ bản 383 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 13. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 104 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 14. Tính giá trị phân số của một số cho trước
Cơ bản 368 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 14. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 107 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
Cơ bản 359 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 15. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 98 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 16. Tìm tỉ số của hai số. Biểu đồ
Cơ bản 324 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 16. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 76 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 17. Biểu đồ phần trăm
Cơ bản 285 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 17. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 83 lượt học Video Chưa học
0%

Bài 1. Nửa mặt phẳng
Cơ bản 314 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 1. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 79 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 2. Góc
Cơ bản 222 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 63 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 3. Số đo góc
Cơ bản 189 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 50 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 4. Vẽ góc khi biết số đo
Cơ bản 139 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 56 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 5. Khi nào thì xOy + yOz = xOz?
Cơ bản 208 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 55 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 6. Tia phân giác của một góc
Cơ bản 206 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 55 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 7. Đường tròn
Cơ bản 224 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 68 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 8. Hình tam giác
Cơ bản 216 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 54 lượt học Video Chưa học
0%