Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Toán cơ bản lớp 6

Các bài giảng toán cơ bản lớp 6 theo chương trình sách giáo khoa.

Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp
Cơ bản 4052 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 1. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 1533 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Tập hợp số tự nhiên
Cơ bản 1340 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 745 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Ghi số tự nhiên
Cơ bản 1014 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 615 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Số phần tử của tập hợp. Tập hợp con
Cơ bản 1007 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 477 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 5. Phép cộng và phép nhân
Cơ bản 942 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 450 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 6. Phép trừ và phép chia
Cơ bản 814 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 364 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
Cơ bản 997 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 384 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 8. Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Cơ bản 695 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 305 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 9. Thứ tự thực hiện các phép tính
Cơ bản 752 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 280 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10. Tính chất chia hết của một tổng
Cơ bản 669 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 188 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 11. Dấu hiệu chia hết cho 2, chia hết cho 5
Cơ bản 579 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 11. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 155 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 12. Dấu hiệu chia hết cho 3, chia hết cho 9
Cơ bản 561 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 12. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 150 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 13. Ước và Bội
Cơ bản 768 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 13. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 185 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Cơ bản 537 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 14. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 141 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Cơ bản 392 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 15. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 118 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 16. Ước chung và bội chung
Cơ bản 385 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 16. Chữa bài tập về nhà
Nâng cao 106 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 17. Ước chung lớn nhất
Cơ bản 455 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 17. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 123 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 18. Bội chung nhỏ nhất
Cơ bản 462 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 18. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 158 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 19. Làm quen với số nguyên âm
Cơ bản 427 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 20. Tập hợp các số nguyên
Cơ bản 308 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 21. Thứ tự trong tập hợp số nguyên
Cơ bản 263 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 22. Cộng hai số nguyên cùng dấu
Cơ bản 305 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 23. Cộng hai số nguyên khác dấu
Cơ bản 318 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 24. Tính chất của phép cộng các số nguyên
Cơ bản 263 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 25. Phép trừ hai số nguyên
Cơ bản 254 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 26. Quy tắc dấu ngoặc
Cơ bản 358 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 27. Quy tắc chuyển vế
Cơ bản 257 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 28. Nhân hai số nguyên khác dấu
Cơ bản 189 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 29. Nhân hai số nguyên cùng dấu
Cơ bản 174 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 30. Tính chất của phép nhân
Cơ bản 216 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%

Bài 1. Điểm - Đường thẳng
Cơ bản 439 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 1. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 100 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 2. Ba điểm thẳng hàng
Cơ bản 271 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 57 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 3. Đường thẳng đi qua 2 điểm
Cơ bản 261 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 53 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 4. Tia
Cơ bản 394 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 51 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 5. Đoạn thẳng
Cơ bản 129 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 29 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 6. Độ dài đoạn thẳng
Cơ bản 128 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 35 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 7. Khi nào AM + MB = AB ?
Cơ bản 246 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 44 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 8. Trung điểm của đoạn thẳng
Cơ bản 291 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 54 lượt học Video Chưa học
0%

Bài 1. Mở rộng khái niệm phân số
Cơ bản 476 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 1. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 119 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 2. Phân số bằng nhau
Cơ bản 253 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 86 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 3. Tính chất cơ bản của phân số
Cơ bản 220 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 58 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 4. Rút gọn phân số
Cơ bản 192 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 53 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 5. Quy đồng mẫu số nhiều phân số
Cơ bản 212 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 66 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 6. So sánh phân số
Cơ bản 167 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 51 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 7. Phép cộng phân số
Cơ bản 157 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 49 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 8.Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Cơ bản 123 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 40 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 9. Phép trừ phân số
Cơ bản 142 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 43 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10. Phép nhân phân số
Cơ bản 148 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 10. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 48 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
Cơ bản 120 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 11. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 34 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 12. Phép chia phân số
Cơ bản 149 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 12. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 42 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
Cơ bản 215 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 13. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 55 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 14. Tính giá trị phân số của một số cho trước
Cơ bản 236 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 14. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 64 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
Cơ bản 231 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 15. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 51 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 16. Tìm tỉ số của hai số. Biểu đồ
Cơ bản 221 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 16. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 50 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 17. Biểu đồ phần trăm
Cơ bản 176 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 17. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 46 lượt học Video Chưa học
0%

Bài 1. Nửa mặt phẳng
Cơ bản 119 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 1. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 31 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 2. Góc
Cơ bản 84 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 32 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 3. Số đo góc
Cơ bản 62 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 20 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 4. Vẽ góc khi biết số đo
Cơ bản 60 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 25 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 5. Khi nào thì xOy + yOz = xOz?
Cơ bản 98 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Hướng dẫn bài tập về nhà
Cơ bản 29 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 6. Tia phân giác của một góc
Cơ bản 100 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 32 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 7. Đường tròn
Cơ bản 156 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 42 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 8. Hình tam giác
Cơ bản 113 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8. Chữa bài tập về nhà
Cơ bản 28 lượt học Video Chưa học
0%