Banner trang chi tiết
MathX Đề thi

Đề thi

Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC - International Kangaroo Mathematic Contest)
Đề thi Thời gian Lượt làm Bạn làm Điểm cao nhất
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2012 - Lớp 1,2 120 phút 71664 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2013 - Lớp 1,2 120 phút 16016 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2014 - Lớp 1,2 120 phút 12279 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2016 - Lớp 1,2 120 phút 11775 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2017- Lớp 1, 2 120 phút 13232 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2018 - Lớp 1,2 120 phút 22001 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2002 - Lớp 3, 4 120 phút 37422 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2003 - Lớp 3, 4 120 phút 18294 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2004 - Lớp 3, 4 120 phút 6143 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2005 - Lớp 3, 4 120 phút 4640 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2006 - Lớp 3, 4 120 phút 3897 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2007 - Lớp 3, 4 120 phút 3586 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2008 - Lớp 3, 4 120 phút 3416 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2009 - Lớp 3, 4 120 phút 3975 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2010 - Lớp 3, 4 120 phút 3631 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2011 - Lớp 3, 4 120 phút 3423 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2012 - Lớp 3, 4 120 phút 4520 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2013- Lớp 3, 4 120 phút 3281 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2014 - Lớp 3, 4 120 phút 3565 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2015 - Lớp 3, 4 120 phút 3697 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2016 - Lớp 3, 4 120 phút 4133 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2017 - Lớp 3, 4 120 phút 6401 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2018 - Lớp 3, 4 120 phút 15465 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2002 - Lớp 5, 6 120 phút 15895 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2003 - Lớp 5, 6 120 phút 4541 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2004 - Lớp 5, 6 120 phút 3611 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2005 - Lớp 5, 6 120 phút 2990 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2006 - Lớp 5, 6 120 phút 2854 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2007 - Lớp 5, 6 120 phút 2578 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2008 - Lớp 5, 6 120 phút 2522 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2009- Lớp 5, 6 120 phút 2726 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2010- Lớp 5, 6 120 phút 3090 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2011- Lớp 5, 6 120 phút 2958 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2012- Lớp 5, 6 120 phút 2347 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2013 - Lớp 5, 6 60 phút 3297 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2014 - Lớp 5, 6 120 phút 2700 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2015 - Lớp 5, 6 120 phút 3406 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2016 - Lớp 5, 6 120 phút 2738 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2017 - Lớp 5, 6 120 phút 4830 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2018 - Lớp 5, 6 120 phút 15273 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2002- Lớp 7, 8 120 phút 4707 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2003- Lớp 7, 8 120 phút 1941 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2007- Lớp 7, 8 120 phút 3418 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2018 - Lớp 7, 8 75 phút 10142 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2017 - Lớp 7, 8 75 phút 2552 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2016 - Lớp 7, 8 75 phút 1643 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2015 - Lớp 7, 8 75 phút 2996 0 N/A

Xem tất cả