Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Đề thi

Đề thi

Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC - International Kangaroo Mathematic Contest)
Đề thi Thời gian Lượt làm Bạn làm Điểm cao nhất
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2012 - Lớp 1,2 120 phút 21214 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2013 - Lớp 1,2 120 phút 2824 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2014 - Lớp 1,2 120 phút 2382 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2016 - Lớp 1,2 120 phút 2564 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2017- Lớp 1, 2 120 phút 3105 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2018 - Lớp 1,2 120 phút 4994 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2002 - Lớp 3, 4 120 phút 9711 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2003 - Lớp 3, 4 120 phút 3386 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2004 - Lớp 3, 4 120 phút 1996 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2005 - Lớp 3, 4 120 phút 1185 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2006 - Lớp 3, 4 120 phút 1153 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2007 - Lớp 3, 4 120 phút 970 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2008 - Lớp 3, 4 120 phút 881 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2009 - Lớp 3, 4 120 phút 1008 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2010 - Lớp 3, 4 120 phút 954 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2011 - Lớp 3, 4 120 phút 915 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2012 - Lớp 3, 4 120 phút 1988 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2013- Lớp 3, 4 120 phút 714 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2014 - Lớp 3, 4 120 phút 808 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2015 - Lớp 3, 4 120 phút 830 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2016 - Lớp 3, 4 120 phút 1018 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2017 - Lớp 3, 4 120 phút 1893 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2018 - Lớp 3, 4 120 phút 3681 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2002 - Lớp 5, 6 120 phút 5454 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2003 - Lớp 5, 6 120 phút 1292 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2004 - Lớp 5, 6 120 phút 930 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2005 - Lớp 5, 6 120 phút 731 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2006 - Lớp 5, 6 120 phút 809 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2007 - Lớp 5, 6 120 phút 670 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2008 - Lớp 5, 6 120 phút 722 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2009- Lớp 5, 6 120 phút 632 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2010- Lớp 5, 6 120 phút 705 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2011- Lớp 5, 6 120 phút 886 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2012- Lớp 5, 6 120 phút 987 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2013 - Lớp 5, 6 60 phút 721 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2014 - Lớp 5, 6 120 phút 777 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2015 - Lớp 5, 6 120 phút 1109 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2016 - Lớp 5, 6 120 phút 971 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2017 - Lớp 5, 6 120 phút 2529 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2018 - Lớp 5, 6 120 phút 5401 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2002- Lớp 7, 8 120 phút 1584 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2003- Lớp 7, 8 120 phút 651 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2007- Lớp 7, 8 120 phút 1855 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2018 - Lớp 7, 8 75 phút 1111 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2017 - Lớp 7, 8 75 phút 177 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2016 - Lớp 7, 8 75 phút 101 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2015 - Lớp 7, 8 75 phút 204 0 N/A

Xem tất cả