Banner trang chi tiết
MathX Đề thi

Đề thi

Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC - International Kangaroo Mathematic Contest)
Đề thi Thời gian Lượt làm Bạn làm Điểm cao nhất
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2012 - Lớp 1,2 120 phút 12835 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2013 - Lớp 1,2 120 phút 1822 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2014 - Lớp 1,2 120 phút 1480 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2016 - Lớp 1,2 120 phút 1683 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2017- Lớp 1, 2 120 phút 2170 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2018 - Lớp 1,2 120 phút 2376 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2002 - Lớp 3, 4 120 phút 6191 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2003 - Lớp 3, 4 120 phút 2043 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2004 - Lớp 3, 4 120 phút 1500 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2005 - Lớp 3, 4 120 phút 779 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2006 - Lớp 3, 4 120 phút 805 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2007 - Lớp 3, 4 120 phút 641 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2008 - Lớp 3, 4 120 phút 614 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2009 - Lớp 3, 4 120 phút 686 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2010 - Lớp 3, 4 120 phút 607 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2011 - Lớp 3, 4 120 phút 621 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2012 - Lớp 3, 4 120 phút 1640 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2013- Lớp 3, 4 120 phút 459 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2014 - Lớp 3, 4 120 phút 469 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2015 - Lớp 3, 4 120 phút 495 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2016 - Lớp 3, 4 120 phút 651 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2017 - Lớp 3, 4 120 phút 1319 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2018 - Lớp 3, 4 120 phút 1631 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2002 - Lớp 5, 6 120 phút 3290 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2003 - Lớp 5, 6 120 phút 754 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2004 - Lớp 5, 6 120 phút 524 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2005 - Lớp 5, 6 120 phút 424 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2006 - Lớp 5, 6 120 phút 521 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2007 - Lớp 5, 6 120 phút 402 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2008 - Lớp 5, 6 120 phút 453 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2009- Lớp 5, 6 120 phút 345 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2010- Lớp 5, 6 120 phút 421 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2011- Lớp 5, 6 120 phút 606 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2012- Lớp 5, 6 120 phút 733 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2013 - Lớp 5, 6 60 phút 419 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2014 - Lớp 5, 6 120 phút 525 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2015 - Lớp 5, 6 120 phút 796 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2016 - Lớp 5, 6 120 phút 656 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2017 - Lớp 5, 6 120 phút 2033 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2018 - Lớp 5, 6 120 phút 2444 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2002- Lớp 7, 8 120 phút 1116 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2003- Lớp 7, 8 120 phút 435 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2007- Lớp 7, 8 120 phút 1427 0 N/A

Xem tất cả