Banner trang chi tiết
MathX Đề thi

Đề thi

Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC - International Kangaroo Mathematic Contest)
Đề thi Thời gian Lượt làm Bạn làm Điểm cao nhất
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2012 - Lớp 1,2 120 phút 9448 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2013 - Lớp 1,2 120 phút 1228 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2014 - Lớp 1,2 120 phút 1019 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2016 - Lớp 1,2 120 phút 1244 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2017- Lớp 1, 2 120 phút 1586 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2018 - Lớp 1,2 120 phút 855 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2002 - Lớp 3, 4 120 phút 4732 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2003 - Lớp 3, 4 120 phút 1478 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2004 - Lớp 3, 4 120 phút 1199 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2005 - Lớp 3, 4 120 phút 569 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2006 - Lớp 3, 4 120 phút 622 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2007 - Lớp 3, 4 120 phút 456 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2008 - Lớp 3, 4 120 phút 464 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2009 - Lớp 3, 4 120 phút 508 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2010 - Lớp 3, 4 120 phút 410 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2011 - Lớp 3, 4 120 phút 443 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2012 - Lớp 3, 4 120 phút 1387 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2013- Lớp 3, 4 120 phút 252 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2014 - Lớp 3, 4 120 phút 235 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2015 - Lớp 3, 4 120 phút 246 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2016 - Lớp 3, 4 120 phút 328 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2017 - Lớp 3, 4 120 phút 735 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2018 - Lớp 3, 4 120 phút 331 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2002 - Lớp 5, 6 120 phút 2537 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2003 - Lớp 5, 6 120 phút 527 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2004 - Lớp 5, 6 120 phút 376 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2005 - Lớp 5, 6 120 phút 277 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2006 - Lớp 5, 6 120 phút 355 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2007 - Lớp 5, 6 120 phút 268 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2008 - Lớp 5, 6 120 phút 335 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2009- Lớp 5, 6 120 phút 195 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2010- Lớp 5, 6 120 phút 275 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2011- Lớp 5, 6 120 phút 420 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2012- Lớp 5, 6 120 phút 587 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2013 - Lớp 5, 6 60 phút 271 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2014 - Lớp 5, 6 120 phút 297 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2015 - Lớp 5, 6 120 phút 481 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2016 - Lớp 5, 6 120 phút 406 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2017 - Lớp 5, 6 120 phút 1363 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2018 - Lớp 5, 6 120 phút 439 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2002- Lớp 7, 8 120 phút 812 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2003- Lớp 7, 8 120 phút 290 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2007- Lớp 7, 8 120 phút 895 0 N/A

Xem tất cả