Banner trang chi tiết
MathX Đề thi

Đề thi

Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC - International Kangaroo Mathematic Contest)
Đề thi Thời gian Lượt làm Bạn làm Điểm cao nhất
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2012 - Lớp 1,2 120 phút 15004 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2013 - Lớp 1,2 120 phút 2096 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2014 - Lớp 1,2 120 phút 1701 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2016 - Lớp 1,2 120 phút 1972 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2017- Lớp 1, 2 120 phút 2443 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2018 - Lớp 1,2 120 phút 3163 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2002 - Lớp 3, 4 120 phút 7156 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2003 - Lớp 3, 4 120 phút 2464 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2004 - Lớp 3, 4 120 phút 1690 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2005 - Lớp 3, 4 120 phút 902 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2006 - Lớp 3, 4 120 phút 933 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2007 - Lớp 3, 4 120 phút 764 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2008 - Lớp 3, 4 120 phút 728 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2009 - Lớp 3, 4 120 phút 808 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2010 - Lớp 3, 4 120 phút 745 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2011 - Lớp 3, 4 120 phút 720 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2012 - Lớp 3, 4 120 phút 1810 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2013- Lớp 3, 4 120 phút 549 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2014 - Lớp 3, 4 120 phút 614 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2015 - Lớp 3, 4 120 phút 600 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2016 - Lớp 3, 4 120 phút 762 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2017 - Lớp 3, 4 120 phút 1478 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2018 - Lớp 3, 4 120 phút 2227 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2002 - Lớp 5, 6 120 phút 3866 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2003 - Lớp 5, 6 120 phút 929 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2004 - Lớp 5, 6 120 phút 655 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2005 - Lớp 5, 6 120 phút 526 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2006 - Lớp 5, 6 120 phút 620 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2007 - Lớp 5, 6 120 phút 502 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2008 - Lớp 5, 6 120 phút 554 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2009- Lớp 5, 6 120 phút 439 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2010- Lớp 5, 6 120 phút 519 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2011- Lớp 5, 6 120 phút 698 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2012- Lớp 5, 6 120 phút 837 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2013 - Lớp 5, 6 60 phút 525 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2014 - Lớp 5, 6 120 phút 615 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2015 - Lớp 5, 6 120 phút 915 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2016 - Lớp 5, 6 120 phút 800 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2017 - Lớp 5, 6 120 phút 2265 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2018 - Lớp 5, 6 120 phút 3443 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2002- Lớp 7, 8 120 phút 1302 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2003- Lớp 7, 8 120 phút 569 0 N/A
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2007- Lớp 7, 8 120 phút 1687 0 N/A

Xem tất cả