Banner trang chi tiết
CÁC BÀI TOÁN CHỌN LỌC LỚP 8 CÁC BÀI TOÁN SỐ HỌC

CÁC BÀI TOÁN SỐ HỌC

CÁC BÀI TOÁN SỐ HỌC


3 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Toán chọn lọc - Bài 1
Nâng cao 9198 lượt học Video

Toán chọn lọc - Bài 1

Ví dụ:

Cho a³ + b³ + c³ = 3abc. CMR: a + b + c = 0 hoặc a = b = c


Toán chọn lọc - Bài 2
Nâng cao 4307 lượt học Video

Toán chọn lọc - Bài 2


Toán chọn lọc - Bài 3
Nâng cao 3103 lượt học Video

Toán chọn lọc - Bài 3