Banner trang chi tiết

Làm quen với khoa học máy tính và lập trình - Khóa C (6 - 10 tuổi)

Khóa học làm quen với khoa học máy tính và lập trình - Khóa C (6 - 10 tuổi)

Mathx.vn đang xây dựng chương trình này.

9. My Loopy Robotic Friends Jr.
Cơ bản 714 lượt học Video Chưa học
0%
10.1 Loops with Rey and BB-8 - part 1
Cơ bản 542 lượt học Video Chưa học
0%
10.2 Loops with Rey and BB-8 - part 2
Cơ bản 598 lượt học Video Chưa học
0%
11. Harvesting Crops with Loops
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
12. Looking Ahead with Minecraft
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
13. Sticker Art with Loops
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

14. The Big Event
Cơ bản 833 lượt học Video Chưa học
0%
15. Build a Flappy Game
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
16. Chase Game with Events
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

17. Picturing Data
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

18. End of Course Project
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới