Banner trang chi tiết
Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 2 BÀI TOÁN VỀ MỘT PHẦN MẤY CỦA ĐƠN VỊ

BÀI TOÁN VỀ MỘT PHẦN MẤY CỦA ĐƠN VỊ

BÀI TOÁN VỀ MỘT PHẦN MẤY CỦA ĐƠN VỊ


3 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài 1. Bài toán về một phần mấy của đơn vị
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 2. Bài toán về một phần mấy của đơn vị (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 3. Bài toán về một phần mấy của đơn vị (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới